You are here

TÜRK DERİ HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDEKİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN MARKALAŞMA DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

A Research in Small-Sized Enterprises in the Level ofBranding in Turkish Leather Garment Industry

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Trademark is defined as a distinctive notion of a group of words, a letter, a symbol, a figure, or a combination ofall these. It differentiates productsfrom services, and describe and give information about them, as well. Today it has turned into a determining factor in power of competition in such an atmosphere in which technology could be imitated in a very short time. Trademarks are of great importance both to manufacturers, intermediaries and to consumers and communities in markets in which very many products physically not so different are available side by side. For businesses, trademark is a remarkable tool which is used to create a demandforand obsession with the product, differentiating theproductfrom similar rival ones. It is expressed in many studies that the most effective solution is branding to maintain and increase market share in intense international competitionfor the leather garment enterprises which isan important sector of Turkey. It is aimed in this study to determine the levels of branding of leather garment enterprises in the garment sector in Turkey. Research data are collected through surveysfrom the 42 leather garment business connected to Turkish Union of Chambers and Exchange Commodities. The collected data were interpreted by presenting in the tables as analyzed and classified. According to results of the research, there are many ready-made leather cloth firms which design products for their own trademarks. It shows that firms having national and international trademarks own at least a mark. They have these marksfor less than ten years, and this also proves thatfirms have realized the significance of branding and there occurred important improvements in this area. Moreover, the difficulties in branding and the level of branding of the small-scaledfirms are examined in this study and, accordingly, some necessary recommendings for branding in these small-scaledfirms have been noted.
Abstract (Original Language): 
Ürün ve hizmetleri birbirindenfarklılaştıran, tanımlayan, bilgi veren, imaj yaratan ve özel bir kimlik kazandıran ayırt edici isim, sözcük grubu, harf, sembol, şekil veya bunların kombinasyonu olarak tanımlanan marka, teknolojinin kısa sürede taklit edilebildiği ürün ve hizmetlerin birbirine çok benzediği bir ortamda rekabet gücünü belirleyen önemli bir unsur haline gelmiştir. Fiziksel olarak birbirinden farklı olmayan ve pek çok benzer ürünün bulunduğu pazarlarda, gerek üretici ve aracı isletmeler gerekse tüketiciler ve toplum açısından, markalar büyük öneme sahiptir. İşletmeler açısından marka, ürünlerini rakip ürünlerden farklılaştırarak, ürüne ve markaya, talep ve bağlılık yaratmakta kullanılan önemli bir araçtır. Türkiye'nin önemli bir sektörü olan deri hazır giyim işletmelerinin yoğun uluslararası rekabet ortamında pazar payını koruyabilmesi ve arttırabilmesi için tek çıkar yolun markalaşma olduğu pek çok araştırmada ifade edilmektedir. Bu araştırmada Türkiye'de deri hazır giyim sektöründefaaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinin markalaşma düzeylerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri Türkiye'defaaliyet gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğîne bağlı 42 adet deri hazır giyim işletmesinden anketler yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler sınıflandırılarak analiz edilmiş tablolar halinde sunularak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kendi markaları için ürünler tasarlayıp üreten deri hazır giyim işletmeleri büyük çoğunluktadır. İşletmelerin sahip oldukları ulusal ve uluslararası marka sayılarında pek çok işletmenin en az bir markaya sahip olması ve daha fazla işletmenin bu markalara on yıldan daha kısa süredir sahip olmaları özellikle son yıllarda sektörde markanın önemininfarkına varıldığı ve bu alanda çalışmaların yapıldığının bir göstergesidir. Ayrıca küçük ölçekli deri hazır giyim işletmelerinin markalaşma düzeyleri ve marka yaratmada karşılaştıkları zorluklar ortaya konularak deri hazır giyim sektöründefaaliyet gösteren işletmelere markalaşmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.
23-33

REFERENCES

References: 

AKTUĞLU, I. K. ve TEMEL, A. (2006), "Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 15, ss. 43-59.
ANONİM, (2007), "Markalaşmave GünümüzdekiYeri", (www.localveri.com)
ATILGAN, T. (2003), "Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerinin Markaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma", EgeAkademik Bakış Dergisi, C. 3, S. 1-2, Ocak-Temmuz, ss. 90-118.
BORAN, S., HOCALAR, E. (2007), "Marka Olma Yolunda Kalite Arayışları", Marka, Kalite ve Teknoloji 'Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, ss. 294-295.
CİVAN, M., KÖTÜOĞLU, G. (2007), "KOBİ1 lerde Marka Değerinin Firma Değerine Etkisi", Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu, Gaziantep, ss. 7—11.
ÇABUK, S., OREL, D. F. (2008), "Marka Karakteristikleri İle Marka ve Üretici Firmaya Duyulan Güven Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Çukurova Üniversitesi Ölçeğinde Bir Araştırma", Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 17,S. l,ss. 103-116.
DOĞAN, O. F. (2004), "Moda, Marka, Kalite ve Turquality: İhracatta MarkaYaratmanın Önemi veTurqmlity",İGEME'denBakışDergisi,2004/2, S. 27
ELİTOK, B. (2003), Hadi Markalanalım, SistemYayıncılık, İstanbul.
KAYAALR İ., DAMGA, S. (2004), "Deri Konfeksiyonunda Marka Olmak" I. Ulusal Deri
Sempozyumu, İzmir, ss.
516. LALL, S., ve ALBALADEJO, M. (2004), "China's Competitive Performance: A Threat to East
Asian Manufactured Exports", World Development, Vol. 32, No. 9, pp. 1441-1466. MOON, M., MILLISON, D. (2003),Atesten Markalar, MediaCatYayınları, İstanbul, ss. 60-77. PEKMEZCİ, T. ve DEMİRELLİ, C. (2007), "İşletmelerde Markalaşma ve Fiyat Hakimiyeti
Etkileşimi", Marka, Kalite ve TeknolojiYönetimi Sempozyumu, Gaziantep, ss. 151. ÖZÇÖREKCİ, M. ve ÖNGÜT E. (2005), Dünyada ve Türkiye'de Deri ve Deri Ürünleri Sanayinin
Gelişme Eğilimleri ve Geleceği, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü,
Mart,Yayın No: Dpt: 2685. UYSAL, G. (2002), "Türkiye Ekonomisinde Deri ve Deri Mamulleri SanayininYeri ve Öneminin
Araştırılması",
Turk],
of Vet and An. Sciences, Vol. 26, Is. 3, pp. 671-678.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com