You are here

KÜRESELLEŞME KOŞULLARINDA KENTSEL DİNAMİKLERİN GELİŞİMİ

The Evolution of Urban Dynamics under Globalization

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The globalization is a concept ofevent which influences the economic, political, social, and cultural aspects of the societies, has been used frequently during the last quarter of the 20 th Century. Even so, encounter and introduction of societies with globalization is not a new phenomenon. One version of globalization was started approximately 500 years ago by the Colonization efforts of Western European Countries. The latest phase ofglobalization has been completed and a new definition has been brought after the information technology revolution of 1980s and the collapse of the Sovient Union during the 1990s. The cities have beenfunctioning many tasks during these phases.The effects of globalization increased the degree of interdependence among the cities as well as states. Some cities are encouraged to make contacts with other cities outside of the national borders. Globalization is a system in which poverty is not eliminated, and while money and goods could move freely across national borders, labor is not allowed to do so. The main actors of this system are the IMF, the World Bank, the World Trade Organization, and the multinational corporations. The main idea of this paper is to show that multinational companies, which are operating in a global scale and ruling the global economy, try to maximize their profits by creating world cities in order to continue their interests and also plan ways to continue the same attitude infuture.
Abstract (Original Language): 
Toplumların ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel yanlarını etkileyen küreselleşme 20. yüzyılın son çeyreğinde sıklıkla kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Bununla birlikte, toplumların küreselleşme ile karşılaşmaları ve tanışmaları yeni bir olgu değildir. Küreselleşmenin, bir şekli yaklaşık beş yüz yıl önce Batı Avrupa ülkelerinin sömürgeleştirme girişimleri ile başladı. Küreselleşmenin en son aşması 1980li yıllarda yaşanan bilgi teknolojileri devrimi ve 199ffh yıllarda yaşayan Sovyetler Birliğinin çökmesinden sonra yaşandı ve yeni bir küreselleşme tanımı yapıldı. Bütün bu aşamalar sırasında kentler önemli işlevler üstlenmişlerdir. Küreselleşme ülkeler arasında olduğu kadar kentler arasında da karşılıklı bağımlılık derecesini arttırdı. Kimi kentler ulusal sınırlar dışında olan diğer kimi kentler ile ilişki kurmaları için özendirilmiştir. Küreselleşme, yoksulluğun ortadan kalkmadığı para ve mallar, uluslararası sınırlar dışında serbestçe dolaşabilirken işgücünün aynı serbestliğe sahip olmadığı bir düzendir. Bu düzenin önemli aktörleri Uluslararası Para Fonu(IMF), Dünya Bankası(DB), Dünya Ticaret Orgütü(DTO) ve ulusötesi şirketlerdir. Küreselleşme, kimi zengin ülkeleri ve zengin kişileri daha zenginleştirecek, yoksul ülke ve kişileri daha yoksullaştıracaktır. Makalenin temel savı dünya ölçeğinde faaliyet gösteren küresel ekonomiyi yöneten ulusaşırı şirketlerin, kendi çıkarlarını sürdürebilecekleri küresel kentleryaratarak karlarını en çoklamak ve bu tutumlarını bugün olduğu gibiyarın da sürdürmeyi planlamaktır.
15-42

REFERENCES

References: 

ALTERNATİF. (1993), YeniDünyaDüzeni, AğaçYayıncılık, İstanbul. BAUMAN, Zygmunt. (2006), Küreselleşme, AyrıntıYayınları, İstanbul. BOOKCHIN,Murray. (1999),Kentsiz Kentleşme, AyntıYaymhn, İstanbul. DAVIS, Mike. (1996), "Kentsel Denetim",Birikim, S.64, ss. 86-87. DAVIS, Mike. (2006), Gecekondu Gezegeni, MetisYayınları, İstanbul.
DFVITÇİOGLU, Sencer.(1971), Mikroiktisat, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, İstanbul.
ELLWOOD, Wayne. (2003),
Küreselleşmeyi
Anlama Kılavuzu,MeûsYaymları, İstanbul.
ERCAN, Fuat. (1996), "Kriz ve Yeniden Yapılanma Sürecinde Dünya Kentleri ve Uluslararası
Kentler", Topum ve Bilim, İstanbul. ERDOGDU, Vahap. (2007), Sermayenin Küresel Egemenliği ve İslam, Onur "Yayınları, Ankara. ERDOST, M. İlhan. (2004), 12Eylül "Turka"ları, OnurYayınları, Ankara. ERTUNA, İ., Özer. (2005), Kapitalizmin Son Direnişi, Alfa BasımYayın Dağıtım, İstanbul. GIIDDENS, Anthony. (2008), Sosyoloji, KırmızıYayınları, İstanbul. GORZ, Andre. (2001),Yaşadığımız Sefalet, (çev. N. Tutal), AyrıntıYayınları, İstanbul. GONEY, Süha. (1984), Şehir Coğrafyası, C. I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını,
İstanbul.
HALL,
P
(1996),
"Th
e Global City", Internationaljournal Science, S. 147. HARVEY, David. (1997),PostmodernliğinDurumu, (çev. S. Savran),MetisYayınları, İstanbul. KEEGAN, Victor. (1996), "Highway Robbery by the Supper- Rich", The Guardian, 22July KELEŞ, Ruşen. (2008), Kentleşme Politikası, İmgeYayınları, Ankara. LIPSEY, Richard ve diğ. (1984), İktisat, Bilim TeknikYayınevi, İstanbul. LOUCKS, William N. (1965), Comparative Economic Systems, NewYork. MANİSALI, Erol. (2009;, Büyük Sermaye, BilgiYayınevi, İstanbul. PARASIZ, İlker. (2002), İşletmeciler ve Yöneticiler için iktisat, Ezgi Kitapevi, Bursa. PETRELLA, Ricardo. (1997J, "Une Machine Infernale", Le Monde Diplomatique S.17. SAMUELSON, R A. (1965), İktisat, (çev.Y. Demirgil), ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Ankara.
SKLAIR, Leslie. (2002), Globalization: Capitalism and Its Alternatives, Oxford. ŞAHİN,Yusuf (2011),İCen£İqme Poteıfawj,MurathanYayınevi, Trabzon. ŞENGÜL, H.Tarık. (2001), Kentsel Çelişki ve Siyaset, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul. TALAŞ, Cahit. (1980), Ekonomik Sistemler, Ankara, SavaşYayınları TEKELİ, İlhan. (1999),ModerniteAşılırken Siyaset, İmgeYayınevi, Ankara. TEMA VAKFI. (2007), Dünyanın Durumu, TemaVakfıYayını, İstanbul.
TOLON, Barlas. (1991), Toplumbilime Giriş, Gazi ÜniversitesiYayınları, Ankara. TUSIAD. (2002), Avrupa Birliği Üyeliğine Doğru: Türkiye'de Siyasi Reformlar, TUSIAD Yayını, İstanbul.
YAVUZ, Fehmi; KELEŞ, R. ve GERAY, C. (1978), Şehircilik, SBFYayınları, Ankara.
YELDAN, Erinç. (2005), Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisi: Bölüşüm Birikim ve Büyüme,
İletişimYayınları, İstanbul. YORDAM KİTAP (2008), MarksistîktisatElKitabıiYordamYuyın, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com