You are here

TÜRKİYE'DE İÇ BORÇLANMANIN YAPISI: 1980-2010 DÖNEMİ

The Structure of Domestic Borrowing in Turkey: The Period ofl980-2010

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Public sector deficits is a significant problem for the governments ofthe world today. The gap between government income and government expenditure is government deficit wichss can be financed by domestic borrowing, external borrowing, monetization and taxation, but domestic debts have harmful effect on the economy. There are a very negative effects such as injustice in the distribution of income and resources, reduction in investments and economic growth. These kids of debts have been applied from 1930s till today in Turkey. Domestic borrowing was realized to pay back interest ofdebts that had been received. In this study, the structure ofdomestic debt in Turkey is examined. It has been emphasized the concept of domestic borrowing, limit, sources, tools, methods, domestic borrowing process and economic effects of domestic borrowing.
Abstract (Original Language): 
Kamu kesimi açıkları günümüzde dünya devletleri açısından önemli bir problemdir. Kamu gelirleriyle kamu giderleri arasındakijark kamu açığı olarak adlandırılmaktadır. Bu açık iç borçlanma, dış borçlanma, para basma ve vergilendirme ile karşılanabilir. Ancak iç borçlar zararlı iktisadi etkilere yol açabilir. Gelir ve kaynakların dağılımında adaletsizlik, yatırımların ve ekonomik büyümenin azalması gibi birçok olumsuz etkisi vardır. Türkiye'de bu borçlara 1930lu yıllardan günümüze kadar başvurulmuştur. İç borçlanma alınan borçların faizini ödemek için yapılmıştır. Bu çalışmada Türkiye'de iç borçlanmanın yapısı incelenmiştir. İç borçlanma kavramı, limiti, kaynakları, araçları, yöntemleri, iç borçlanma süreci ve iç borçlanmanın ekonomik etkileri üzerinde durulmuştur.

REFERENCES

References: 

AKGÜÇ,Öztin. (2002), "İç Borç Sorunu", İktisat Dergisi, ss. 421-428.
ARSAN, Üren. (1961), Türkiye'de Cumhuriyet Devrinde İç Devlet Borçlan, A.U. SBFYayınları, Sayı: 113-115.
ATAÇ, Beyhan. (2002), Maliye Politikası: Gelişimi, Amaçlan ve Uygulama Sorunları, Anadolu
Üniversitesi, Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma VakfiYayınları. ATEŞ, Gürkan. (2002), 'Borç Yönetim Ofisi ve Türkiye 'Uygulaması 'Üzerine 'Bir Çalışma, Başbakanlık
Hazine Müsteşarlığı Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara. BARSEGHYAN, Levon. (2005), "Crowding out and the Rate of Return on Capitalin_Japan",^apa«
and the World Economy, pp. 1-20.
BÜLBÜL
, Duran. (1988), "Sosyal ve Ekonomik Etkileri Açısından Devlet Borçlanması", Maliye
Dergisi, S. 88
DEMİR, Murat ve SEVER Ersan. (2008), "Kamu İç Borçlanmasının Büyüme, Faiz ve Enflasyon
Oranı Üzerindeki Etkileri", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 7. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. (1999), Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, (erişim adresi:
http://www.dtm.gov.tr, erişim tarihi: 15 Temmuz 2011) DURAN, Mahmut. (1996), "Kamu Finansman Açıklarının Optimal Finansmanı" Kamu Kesimi
FinansmanAçıkları,X. Maliye Sempozyumu, Mayıs 1994, Antalya. EKER Aytaç ve MERİÇ, Metin. (2000), Devlet Borçları (Kamu Kredisi), 3. baskı, İzmir: Anadolu
Yayıncılık.
EMİL, Ferhat ve ÇAKIR, S.
(1991)
, "Goverment Domestic Dept Management in Turkey, Dept Instrument and Selling Techniques", Undersecretariat of Treasury and Foreing Trade General Directorate of Public Finance Series in Public Finance,Vol. l,No. 6.
EVGİN, Tülay. (1998), "Bütçe, Bütçe Dengesi ve Hazine İşlemleri", Akademik "Yorum, Ekim, ss. 52-54.
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. (2011), Yıllık Kamu Borç "Yönetimi Raporu, Haziran, (erişim adresi:
http://hazine.gov.tr, erişim tarihi: 21 Temmuz 2011) GÖK, Abdülkerim. (2003), "Türkiye'de İç borçlanmanın Ekonomik Etkileri" Marmara Üniversitesi
İ.İ.B.F. Dergisi, C. 18, S. l,ss. 120. GÜRLER, A. Sema. (1998), Devlet İç Borç Yönetimi OECD Ülkeleri ve Türkiye, DPT, Ankara. İNCE,Macit. (1996), Devlet Borçlanması (Kamu Kredisi), 5.baskı, Ankara: SeçkinYayıncılık _ (2001), Devlet Borçları ve Türkiye, Ankara:GaziYayınevi.
KIR,Yavuz. (1997), "Kamu FinansmanınaYeni Bir BorçYönetimi", Banka ve Ekonomik "Yorumlar Dergisi,Y.34,S. 1
KIZILYALLI, Hüsnü. (1999), "Bütçe ve İç Borç Sorunu", Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,Y. 36, S. 12.
KÖNİ, Aysel. (1977), Planlı Dönemde Konsolide Bütçe Gelir ve Harcamaları, DPTYayınları, Ankara. NADAROĞLU, Halil. (1992), Kamu Maliyesi Teorisi, 8.baskı, İstanbul: BetaYayınları, OYAN, Oğuzve AYDIN, A. (1991), Türkiye'de Maliye ve Fon Politikaları, AdımYayıncılık.
ORHAN, Z.Osman. (1996), Türkiye'de İç Borç Sorunu ve Çözüm Önerileri, İstanbul Ticaret Odası Yayını.
ÖZGEN, Ferhat Başkan. (1999), Türkiye'de İç Borç Sorunu ve iç Borçların Sınırlandırılması, 'Yeni
Türkiye Dergisi Türk Ekonomisi Özel Sayısı, Mayıs -Haziran, Y 5, S. 27, ss. 353-373. SARAÇOĞLU, Fatih. (2002), "1980-2001 Yılları Arasında Türkiye'de İç Borçların Yapısal
Gelişimi Ve Değerlendirilmesi", Ekonomik 'Yaklaşım Dergisi, C. 13, S. 45 SONAT, Arslan. (1996), "Kamu Kesimi Finansman Açıkları ve Dış Denge", Kamu Kesimi
Finansman Açıkları,X. Maliye Sempozyumu, Mayıs 1994, Antalya. SÖNMEZ, Sinan. (2008), "Türkiye'de Devlet İç Borçlanmasının İşlevi ve Gelişimi, Türkiye
Ekonomisi, (Ed. Gülen Elmas), Ankara, ss. 255-280. TABAN, Sami ve KARA, Akif! (2006), "Türkiye'de Kamu Kesimi İç Borçlanmasının ÖzelYatırım
Harcamaları Üzerindeki Etkisi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,$. 17. ULUSOY, Ahmet ve CURAL, Mehmet. (2006), "Türkiye'de 1980 Sonrası Dönemde İç Borçların
Sürdürülebilirliği" ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2,S. 4. VARDAR, Ercüment. (2007), Türkiye'de İç Borçlanmanın Gelişimi, Uzmanlık Tezi, TCMB.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com