You are here

AÇIL KAPI AÇIL VE AÇIL BAHÇE AÇIL ADLI ESERLERE GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM

A COMPARATIVE APPROACH TO ACIL KAPI ACIL (OPEN DOOR!) AND ACIL BAHCE ACIL (OPEN GARDEN.) IN TERMS OF SEMIOLOGY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
It is vital to do research in the field of children’s and youth literature in order to improve the field which is new and has made much progress in Turkey in the last decade. The contemporary author of children’s and youth literature Aytül Akal aims to bring the child into a subject rather than an object and handle the child’s reality in modern conditions in her poetry and prose. Semiology, which has emerged as a result of the developments in linguistics at the beginning of the 20th century and which flourished in the 1960’s and being used to analyze works in several fields, such as photography, architecture, theatre, fashion, cinema, has been adopted by many theorists. This method is especially used to analyze written texts. Semiology tries to re-read the creation process of the meaning in texts and exposes all the formation stages including surface structure and deep structure by examining the layers of the meaning of a text. The aim of this study is to re-read the creation process of the works Açıl Kapı Açıl (Open Door!) and Açıl Bahçe Açıl (Open Garden!) created for children aged of 5-7 by author Aytül Akal and illustrator Mustafa Delioğlu through a semiological approach and to make a comparison between the two texts in terms of narrativity and discursivity. We also analyze intersign relations of front covers and back covers. This study is based on the semiological model of Algirdas Julien Greimas.
Abstract (Original Language): 
Türkiye’de son on yılda gelişme gösteren ve yeni bir çalışma alanı olan çocuk ve gençlik edebiyatında çalışmalar yapmak alanın gelişimi açısından son derece önemlidir. Çağdaş Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı yazarı Aytül Akal, gerek şiirlerinde gerekse öykü ve romanlarında çocuğun kişilik gelişimini temel alarak çocuğu nesneleşmekten kurtarıp özne durumuna getirmeye, çocuk gerçekliğini çağdaş koşullar içerisinde işlemeye çalışır. 20. yüzyılın başlarında dilbilimdeki gelişmeler sonucu ortaya çıkan ve özelikle 1960’lardan sonra gelişmesini sürdürerek yazınsal metinlerden fotoğrafçılığa, mimarlıktan tiyatroya ve modadan sinemaya kadar birçok farklı alandaki çalışmaların çözümlenmesinde kullanılan göstergebilim, bir yöntem olarak pek çok kuramcı tarafından benimsenmiştir. Özellikle yazınsal metinlerin çözümlenmesinde kullanılan bu yöntem, onlardaki anlamların üretiliş süreçlerini yeniden okuma çabasına girer ve metnin anlam katmanlarını inceleyerek yüzeysel yapıdan derin yapıya kadar tüm oluşum aşamalarını ortaya çıkarır.Bu çalışmanın amacı, Aytül Akal ve Mustafa Delioğlu’nun 5-7 yaş çocuklarını hedef kitlesi olarak aldıkları ve bir seri olarak çıkardıkları Açıl Kapı Açıl ve Açıl Bahçe Açıl isimli eserlerinin üretiliş süreçlerini göstergebilimsel bir çerçevede yeniden okumaya çalışmak ve her iki eser arasında anlatısallık ve söylemsellik düzlemlerinde bir karşılaştırma yapmaktır. Aytül Akal’ın, çizer Mustafa Delioğlu ile birlikte yayınladığı bu eserlerde ön kapak ve arka kapakların ayrıca göstergelerarası bir incelemesini yapacağız. Çalışmamızda Algirdas Julien Greimas'ın geliştirdiği göstergebilimsel örnekçeyi temel alacağız.

REFERENCES

References: 

Akal, A. ve Delioğlu, M. (2012). Açıl Bahçe Açıl. 1. Baskı. İzmir: Uçanbalık.
Akal, A. ve Delioğlu, M. (2011). Açıl Kapı Açıl. 1. Baskı. İzmir: Uçanbalık.
Aktulum, K. (2011). Metinlerarasılık //Göstergelerarasılık. 1. Baskı. Ankara:
Kanguru Yayınları.
Erkman-Akerson, F. (2005). Göstergebilime Giriş. 1. Baskı. İstanbul:
Multilingual.
Günay, D. (2007). Metin Bilgisi. 3. Baskı. İstanbul: Multilingual.
Günay, D. ve Uzdu, F. (2008). Kitap İle Kapağı Arasındaki Göstergelerarası
Serüven. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli
Dergisi ART-E, Sayı: 2.
Kıran, Z. ve Kıran, A. (2000). Yazınsal Okuma Süreçleri 1. Baskı.: Ankara
Seçkin Yayınevi.
Yalçın, M. (2003). Şiirin Ortak Paydası 1. 1. Baskı. İzmir: Dokuz Eylül
Üniversitesi Yayınları.
Yücel, T. (1982). Yapısalcılık. 1. Baskı. İstanbul: Ada Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com