You are here

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİNDE AYET VE HADİSLERİN KULLANIMINA DAİR TEKNİKLER

IN RELIGIOUS CULTURE AND ETHICS CLASSES ON THE USE OF VERSES AND HADITHS TECHNIQUES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In there ligious culture and ethic classes teaching programs, Quran and Sunnah centered learning-teaching processes are attached a particular importance. A true teaching of religion is targeted away from superstitions based wrong information. It is usually observed that this target is followed by using verses and hadiths supporting the learnt subject. However, it is a well-known fact that student has nearly no contribution in the determination and presentation of these verses. On the other hand, it has not been made enough progress when it comes to teachers, how to benefit from these verses and hadiths or the techniques and methods to describe a subject constructed on verses and hadiths. With this paper, some methods related to how to practice teaching of religious culture and ethics in the teaching-learning process of verses and hadith are presented with the examples. Thus it is aimed to contribute the capability of teacher to apply techniques of working with verses and hadiths.
Abstract (Original Language): 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programlarında Kur’an ve sünnet merkezli öğrenme-öğretmeye önem verilmiş, batıl ve hurafeye dayalı yanlış bilgilerden uzak, doğru bir din öğretimi hedeflenmiştir. Genellikle öğrenilen konuyu destekleyici ayet ve hadisler kullanılarak bu hedefin göz önünde tutulduğunu görmekteyiz. Ancak bu ayetlerin belirlenmesinde ve sunulmasında öğrencinin katkısı yok denecek kadar az olduğu da bilinen bir gerçektir. Diğer taraftan bu ayet ve hadislerden nasıl yararlanılacağına veya anlatılan konuyu ayet ve hadislere dayanarak anlatmaya ilişkin yöntem ve teknikler konusunda da öğretmenler bakımından henüz yeterince yol alınabilmiş değildir. Bu çalışmayla din kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeninin ayet ve hadisleri öğrenme öğretme sürecinde nasıl işe koşabileceğine ilişkin bazı teknikler örnekleriyle birlikte sunulmuştur. Böylece öğretmenin ayet ve hadislerle çalışma tekniklerini uygulayabilme becerisine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
121
133

REFERENCES

References: 

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programları ve Kılavuzu (İDKABÖP), MEB Yayınları, Ankara, 2010.
Doğan, R., Tosun, C., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi (6-8. Sınıflar İçin),Pegem A Yayınları, Ankara, 2003.
Tosun, C., Doğan, R., Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretiminde Kavram Haritaları,Pegem A Yayınları, Ankara, 2005.
İmam Hatip Liseleri Meslek Dersleri Öğretim programları (İHLÖP), MEB Yayınları, Ankara, 2010.
Gümüş Kalemler, Lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmen Kılavuzu, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2013.
Aydın, M. Zeki, Din Öğretiminde Kullanılan Yöntem ve Teknikler, Nobel, Ankara, 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com