You are here

MÜZİK EĞİTİMİNDE İMGELERİN KULLANIMI

USE OF IMAGES IN MUSIC EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the effects of using visualand audial images for music education onthe success level were investigated. In such an age that makes us catch up with the advancing technology, the methods and techniques for musical training must be improved concordantly. Development of teaching materials to use the images actively was considered to be a new method in music education. For this purpose, some image-assisted animations and videos were designed into the school songs. The level of remembering the songs was observed to enhance due to these teaching materials, esp. the image-assisted song lyrics. Visual and audial images of the songs in the animations and videos for primary school level were all designed and combined via such software programs as Flash CS5, iMovie, Photoshop CS5, Finale 2011, Logic Studio. In this study which includes the use of multimedia applications, using images for musical training was found to have a positive impact on the levels of success.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, görsel ve işitsel imgelerin müzik eğitiminde kullanımının elde edilecek olan başarıdüzeylerine yönelik etkisi incelenmiştir. Gelişen teknolojiyi her geçen gün daha hızlıtakip etmemiz gereken çağımızda müzik eğitiminde kullanılan yöntem ve tekniklerinde buna paralel olarak geliştirilmesi gerekmektedir. İmgelerin aktif olarak kullanılmasınısağlayacak eğitim-öğretim materyallerinin hazırlanması, müzik eğitiminde yeni bir yöntem olarak düşünülmüştür. Bu amaçla, okul şarkılarına, imgesel destekli animasyonlar, videolar hazırlanmıştır. Yapılan bu öğretim materyalleri ile özellikle de şarkısözlerinin imgesel olarak desteklenmesi yoluyla, şarkıların hatırlanma düzeylerinde önemli bir artışgözlenmiştir. İlköğretim birinci kademe düzeyinde hazırlanan animasyon ve videolarda, şarkılara ait görsel ve işitsel imgeler, Flash CS5, iMovie, Photoshop CS5, Finale2011, Logic Studio gibi programlar ile tasarlanarak bir araya getirilmiştir. Multimedya uygulamalarının kullanıldığıbu çalışmada imgelerin müzik eğitiminde kullanılmasının başarıdüzeylerine olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

 Akbaytogan, K. 2006. Günümüzde İmge ve Farkındalık, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 Becer, E. 1997. İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara.
 Ersoy, A. 2002. Sanat Kavramlarına Giriş, İstanbul.
 Finney, J. (Editor); Burnard, P. (Editor) 2007. Music Education with Digital Technology: Education and Digital
Technology, London, GBR: Continuum International Publishing,. p 12.
 Fein, M. 2004. Teaching Song Form, Music .Education Technology, November / December.
 Frankel, J. 2007. Film Scoring in the Music Classroom, Music .Education Technology, November / December.
 Günay, V. D. 2008. Görsel Okuryazarlık ve İmgenin Adlandırılması”, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, ART-E.
 Lu, X, Yin, Y. 2006. Image and Imagination In Perception Of Music,Alma Mater Studiorum University of Bologna,
August 22-26.
 Okudan, A. 2003. Mekansal İmge ve Görüntü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 Oskay, Y. 2004. Sanat Eğitiminde İmge Ve İmgenin Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.
 Watson, S. 2005. Picture This, Music .Education Technology, November / December.
 Webb, M. 2010. Re viewing listening: 'Clip culture' and cross-modal learning in the music classroomInternational
Journal of Music Education 2010 28: 313.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com