You are here

GELENEKSEL HALK ÇALGILARININ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİNDEKİ YERİ

PLACE OF TRADITIONAL FOLK INSTRUMENTS AT MUSIC TEACHER TRAINING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This research aims to examine the level of proficiency and the importance of traditional folk instruments at music teacher training by taking advantage of views of music teachers who have graduated from music teacher training departments. The universe of this investigation are music teachers who have graduated from Music Teacher Training Departments in Turkey and 40 music teachers in Malatya have been investigated as an example. The data in the investigation was got by questionnaires and analysed by using SPSS programme and was calculated as frequency values and percentage values the acquired data was commented and in the light of the results there had been given some offers.
Abstract (Original Language): 
Geleneksel halk çalgılarının müzik öğretmenliğindeki yerini ve önemini, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda halk çalgılarına ayrılan payın yeterlilik düzeyini, bu kurumlardan mezun olmuş müzik öğretmenlerinin görüşlerinden faydalanarak sorgulamayı amaçlayan bu araştırmanın evrenini, Türkiye’deki Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dallarından mezun müzik öğretmenleri; örneklemini ise Malatya ilindeki 40 müzik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, örneklem grubuna anket uygulanarak elde edilmiştir. Anket yoluyla elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak istatistiksel işlemlere tabii tutulup analiz edilmiş ve basit frekans dağılımları (f) ve yüzdelik (%) değerleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular yorumlanarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmış ve bu sonuçlar doğrultusunda çözüm önerileri sunulmuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

 Dinçkan, O. 2004. Türkiye’de Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Bağlama Çalgısının Gerekliliği. Süleyman
Demirel Üniversitesi, 1924-2004 Musiki Muallim Mektebi’nden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme
Sempozyumu. Isparta.
 Kaya, Z. 2011. Koro Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Tutum, Özyeterlik Algısı ve Akademik Başarıya
Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 1970. Tebliğler Dergisi. Cilt 33, Sayı: 1609.
 Say, A. 1997. Müzik tarihi. (Üçüncü baskı). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 Sinanoğlu, O. 2002. Bye Bye Türkçe. İstanbul: Otopsi Yayıncılık.
 Şentürk, N. 1999. Musıki Muallimden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar. Sanat Eğitimi ve
Sorunları Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale.
 Tezcan, M. 1997. Eğitim sosyolojisi. (Birinci baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 Tuğcular, E. 1992. Türkiye’de Müzik Öğretmenlerinin Müzik Eğitimi Bölümlerinde Aldıkları Çalgı Eğitiminin
Müzik Öğretmenliklerine Yansıması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü. Ankara.
 Uçan, A. 2005. Müzik eğitimi temel kavramlar- ilkeler- yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. (Üçüncü baskı).
Ankara: Evrensel Müzikevi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com