You are here

Erzurum Kızılay Kan Merkezine Başvuran Kan Donörlerinin HBV ve HCV Yönünden Serolojik Değerlendirilmesi

Serologic Evaluation For HBV And HCV Of Blood Donors Applying To Red-Crescent Blood Bank In Erzurum

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Transfusion-transmitted infections are the most encountered complications in transfusion practice. HBV, HCV were routinely screened in blood banks. These tests are obligatory for transfusion safety and besides gives a rough idea about the seropositivity rates of region.ın this study HbsAg and AntiHCV seropositivity rates of 6680 blood donors investigated retrospectively in Erzurum Red-Crescent Blood Bank between January 1990 to June 2000.The carriage rates for HbsAg and Anti HCV were found 1.8 % and o.2 % .
Abstract (Original Language): 
Kan transfüzyonlarımn en sık karşılaşılan komplikasyonu, transfüzyonla bulaşan infeksiyonlardır. Hepatit B virusu (HBV), hepatit C virusu (HCV) kan merkezlerinde rutin olarak taranır. Güvenli kan transfüzyonu için bu taramaların yapılması zorunlu olup, bu sonuçlar bir yandan da yörenin seropozitiflik oranları hakkında kabaca fikir verirler. Bu çalışmada Erzurum Kızılay Kan Merkezinde Ocak 1990 - Haziran.2000 tarihleri arasında HBsAg ve Anti HCV yönünden incelenen 6680 vericinin seropozitiflik oranları retrospektif olarak araştırıldı. Hepatit B taşıyıcılığı % 1.8 ,Hepatit C taşıyıcılığı % 0.2 oranında saptandı.

REFERENCES

References: 

1.
For
m 113/1998. Türkiye Kan Merkezleri verileri. Damla. 2000; 35: 6-7.
2.
Bodu
r S. Ülkemizde viral hepatitlerin durumu. In Kılıçturgay K, ed. Viral Hepatit '94. Ankara:Viral Hepatitle Savaşım Derneği 1994; 15-37.
3.
Yene
n OŞ. Hepatit B. Wilke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (Ed) Infeksiyon Hastalıkları, 1.baskı Istanbul Nobel Tıp Kitabevleri 1996; 664-691.
4.
Balı
k I. Hepatit B epidemiyolojisi. . In: Kılıçturgay K, ed. Viral Hepatit '94. Ankara:Viral Hepatitle Savaşım Derneği 1994; 15-37.
5. Mıstık R, Balık I.Viral Hepatitle Savaşım Derneği Raporu, 1998.
6. Yüce A. Hepatit C. Çocukluk Çağı Karaciğer Hastalıkları 2000, Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı 9.3.2000 Erzurum.
7. WHO Information Facts Sheets No:164 HCV, Revied October 2000 htpp://www.who.int/inf-fs/en/fact 164.html-17k.
8. AcarY,Erbaş O, Acar N, Gürkaynak G, Şaşmaz N, Önalan C. Kronik karaciğer hastalığında anti-HCV prevalansı. IX. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 5-10
Kasım 1991 Ürgüp,106.
9. Balık I, Onul M, Kandilci S,Tekeli E, Tunçbilek S. Çeşitli gruplarda hepatit C virus antikorlarının prevalansı. Gastroenterohepatoloji 1990; 1:55.
10. Badur S. Hepatit C virus enfeksiyonlarının serolojik tanısı. KLIMIK Derg 1990; 3:58.
11. Çağatay M, Tülek N, Köksalan H, Mert A. Hastane personelinde hepatit C virus antikor prevalansı. Mikrobiyol Bül 1992; 26:242.
12. Çolakoğlu Y, Ökten A, Kaymakoğlu S. Hepatit B virusuna bağlı alkolik ve kriptojenik kronik karaciğer hastalıklarında ve kan donörlerinde hepatit C virus antikor prevalansı.
Türk J Med Biol Res 1992; 3: 53.
13. Uzunalimoğlu Ö. C hepatiti. Viral Hepatit'92 Kılıçturgay K (Ed). Istanbul 1992; 133¬142.
14. Uzunalimoğlu Ö, Dönderici Ö, Çetinkaya H Karayalçın S, Sipahi N. Kronik karaciğer hastalığında hepatit C virus antikor prevalansı. Gastroenteroloji 1990; 1: 15.
15. Özkan S, Yılgırım A, Aycan S Öztürk G. Gazi Hastanesi kan merkezine başvuran kan donörlerinin HBV ve HCV yönünden serolojik değerlendirilmeleri. VI. Ulusal Halk
Sağlığı Günleri 6-9 Ekim 1999, Malatya, 68.
16. Özdemir R, Kestellioğlu F, Kurultay N, Sürücüoğlu S, Kaftan O, Türker M. Izmir Atatürk Devlet Hastanesi Kan Merkezi'ne başvuran 192 vericinin anti-hepatit C virus antikorları yönünden araştırılması. Infeksiyon Derg 1995; 9 (1-2): 183-184.
17. Mıstık R, Balık I. Türkiye'de viral hepatitlerin epidemiyolojisi:bir meta analiz. Viral
Hepatit'98 Kılıçturgay K (Ed). Istanbul, 1998; 10- 39.
18. Çakaloğlu Y, Ökten A, Yalçın S. Türkiye'de hepatit B virüsü infeksiyonu seroepidemiyolojisi (taşıyıcılık,seropozitiflik prevalansı) T Klin Gastroentorohepatoloji
1990; 1: 49-53.
19. Taşyaran MA,HBV enfeksiyonu epidemiyolojisi. Viral Hepatit'98 Kılıçturgay K (Ed).
Istanbul, 1998; 94-100.
20. Kızılay Kan Merkezleri 1997 yılı kan donörleri anti-HCV pozitifliği sonuçları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com