You are here

Turgut Özal Tıp Merkezinde Çalışan Evli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımları

Fertility Characteristics and Contraceptive Use of the Married Women Working at Turgut Özal Medical Center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of the study is to determine the fertility characteristics and contraceptive use of the married women working at Turgut Özal Medical Center. Materials and Methods: In this descriptive study, the study population was 195 women working at Turgut Özal Medical Center. All women were aimed to be reached without any sampling. The women were distributed a self-responded questionnaire in envelopes during March 2004, and 144 envelopes were returned with a coverage rate of 73.8%. Results: The mean age of the women was 30.8±0.4 years. Of the respondents, 30.6% were physicians, 32.6% were nurses, 9.7% were other medical staff and 27.1% were administrative personnel. The averages of live births and living children were 1.1±0.1. Of the women, 81% were using a contraceptive method consisting of 71% modern and 10% traditional. The most frequently used methods were condom (29.9%), intrauterine device (20.1%), pills (13.9%), withdrawal (8.3%) and female sterilization (5.6%) in order. Modern methods were significantly higher in women with university level education and women with two or more children (P<0.05). Conclusion: Any or modern contraceptive method usage were both higher among women working at Turgut Özal Medical Center than the general population.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan evli kadın personelin doğurganlık özelliklerini ve gebeliği önleyici yöntem kullanım düzeyini saptamak. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmaya, Mart 2004 tarihinde Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışmakta olan 195 evli kadından 144'ü katılmıştır. Araştırmanın kapsama oranı %73.8'dir. Konuyla ilgili hazırlanan anket formunu katılımcılar kendi kendilerine doldurarak kapalı zarflar içinde iade etmişlerdir. Bulgular: Araştırma kapsamına giren kadınların yaş ortalaması 30.8±0.4 yıldı. Katılımcıların %30.6'sı doktor, %32. 6'sı hemşire, %9.7'si diğer sağlık personeli, %27.1'i idari personeldi. Ortalama canlı doğum sayısı 1.1±0.1 ve ortalama yaşayan çocuk sayısı 1.1±0.1' di. Kadınların, %71' i modern, %10' u geleneksel olmak üzere toplam %81' i gebeliği önleyici bir yöntem kullanmaktaydı. En çok kullanılan yöntemler sırayla kondom (%29.9), RİA (%20.1), hap (%13.9), geri çekme (%8.3), tüp ligasyonuydu (%5.6). Modern yöntem kullanımı üniversite mezunlarında ve 2 veya daha fazla çocuğa sahip kadınlarda belirgin olarak daha yüksekti (P<0.05). Sonuç: Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışan evli kadınlar arasında hem gebeliği önleyici yöntem kullanımı hem modern yöntem kullanımı toplumun genelinden daha yaygındı.

REFERENCES

References: 

1. Tyler WC, Peterson HB. Family planning programs and practices: an epidemiologic viewpoint. In: Wallace RB, Doebbeling BN, editors. Maxcy-Rosenau-Last Public Health and Preventive Medicine. 14th ed. Appleton and Lange. USA, 1998:1187-1205.
2.
Özvarı
ş ŞB. Doğurganlığın Düzenlenmesi. İçinde: Aile planlamasında temel bilgiler. İnsan Kaynağmı Geliştirme Vakfı. İstanbul,1997: 5-15.
3. United Nations Department of Public Information . Press Release Majorıty of world's couples of reproductive age are usıng contraceptıon News and Media Services Division. New York.DEV/2469 POP/902 21 April 2004. Available at URL: http://www.un.org/ esa/population/publications/contraceptive2003/WallChart_CP2003 _pressrelease.htm
4. Hacettepe
Üniversites
i Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye.
5. T.C.
Sağlı
k Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi Cilt I. Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı. Ankara 2000.
6. Prof. Dr. Akın A (ed). (HÜKSAM) Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama merkezi. Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kadın. Hacettepe Üniversitesi yayınları.
2003:118.
7. Riyami AA, Afifi M, Mabry RM. Women's autonomy, education and employment in Oman and their influence on contraceptive use. Reprod Health Matters. 2004 May;12(23):144-54.
8. Özkan S, Maral I, Bumin MA. Kadın saağlık personelinin kullandığı aile planlaması yöntemleri. Sağlık ve Toplum Dergisi 1998 ; 8(1):14-17.
9. Frank E. Contraceptive use by female physicians in the United States. Obstet Gynecol 1999;94(5 Pt1):666-671.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com