You are here

Samsun ili Merkez Sağlık Ocaklarında Çalışan Evli Ebelerin Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları

Contraceptive Method Usage Status of Married Midwives Working at Health Centers in Samsun

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Objective: Determining the prevalence and kinds of contraceptive methods used by married midwives aged 15-49. Method: This descriptive study was performed at 20 Health Centers in Samsun city in May - July 2004 period by way of applying a questionnaire to married midwives working at these centers. Results: The mean age, first marriage age and first pregnancy age of 113 midwives who participated in the study were 34.4±5.6 years, 22.3±2.2 years and 23.1±2.5 years, respectively. The mean pregnancy number and the mean live birth number were found 2.1±0.9 pregnancies and 1.8±0.7 births. Prevalence of family planning method usage was 89.4 % and, while 83.2 % were using effective methods, 16.8 % were using traditional methods. Most frequently preferred methods were condom, intra uterine device (IUD) and tubal ligation. Of the midwives, only 10.9% were complaining from the method they were using and 81.8% of them were IUD users. Conclusion: The high prevalence of effective contraceptive method usage in midwives is thought to be an affirmative finding and reflection of their knowledge to their attitudes.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Evli ve 15-49 yaş ebelerin kullandıkları aile planlaması yöntemlerini ve sıklığını saptamak. Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma Mayıs-Temmuz 2004 tarihlerinde Samsun Merkez ilçede bulunan 20 Sağlık Ocağında çalışan ve evli olan tüm ebelere anket formu uygulanarak yürütülmüştür. Bulgular: Araştırmaya alınan 113 ebenin yaş ortalaması 34.4±5.6, ilk evlenme yaşı 22.3±2.2, İlk gebelik yaşı 23.1±2.5 yıldır. Ortalama gebelik sayısı 2.1±0.9, canlı doğum sayısı 1.8±0.7'dir. Aile planlaması yöntemi kullanma sıklığı % 89.4 olup; % 83.2'sinin etkin, % 16.8'inin geleneksel yöntem kullandığı, en sık kullanılan yöntemlerin kondom, RİA ve tüp ligasyonu olduğu saptanmıştır. Ebelerin % 10.9'u halen kullandıkları yöntemden yakınmakta; yakınması olanların % 81.8'ini ise RİA kullanıcıları oluşturmaktadır. Sonuç: Yüksek oranda etkin aile planlaması yöntemi kullanımı, bu konudaki bilgilerinin davranışlarına yansımış olması ve olumlu bir bulgu olarak değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Akı
n A, Bayar N. Güvenli Annelik. Sağlık ve Toplum; 8 (3-4): 33-36. 1998.
2.
Akı
n A, Özvarış ŞB. Ana Sağlığı ve Aile Planlaması. In: Bertan M, Güler Ç, ed(s).Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 2. Baskı Ankara: Güneş Katabevi 1997: 119-155.
3.
Çal
ı Ş. Nüfus ve Nüfus Sorunları. Aile Planlamasında Temel Bilgiler; İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, 17- 25, 1997.
4. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Macro International Inc.Ankara, 2004.
5.
Öztür
k M, Kişioğlu AN, Çakmak A İsparta Gönen'de Kadınların Aile Planlaması Uygulamaları ve Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum 1999; 9 (2): 17-21.
5.
Karaoğl
u L, Öztürk C, Pehlivan E. Çorum İli Bir Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Evli Kadınlarda Doğurganlık ve Etkileyen Faktörler. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi 2002; 9 (1): 33-40.
6.
Şahi
n G, Şahin HA, Zeteroğlu Ş. ve ark. Van İli Yöresinde Aile Planlaması
Yöntemleri Kullanmama Nedenleri. T Klin J Gynecol Obst 2002; 12: 265-268.
7. Özkan S, Maral I, Bumin MA. Kadın Sağlık Personelinin Kullandığı Aile Planlaması
Yöntemleri. Sağlık ve Toplum 1998; 8 (1): 14-17.
8. Uygur D, Erdinç AS, Tuncer R. et al. Educational Level of Women Does not Reflect Their Contraseptive Preferences. Gynecology Obstetric & Reproductive Medicine 2002; 8: 101-104.
9.
Üne
r A, Keleş M, Kazancıoğlu TA. Aile Planlaması Anket Çalışması (1). Haseki Tıp
Bülteni
2000
; 38 (1): 19-25.
10. Dündar C, Süren C, Ordulu F ve ark. Samsun İl Merkezinde 15-49 Yaş Evli Kadınlarda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler 8.
Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Kitabı 2003;Cilt-1:163-166.
11. Uskun E, Öztürk M, Kişioğlu AN. ve ark. Isparta'da Çalışan Kadınların Kontraseptif Kullanımı ve Bu Durumu Etkileyen Faktörler. Sağlık ve Toplum 2001; 11 (4): 56-61.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com