You are here

Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık Memurluğu Öğrencilerinin Gelecekteki Mesleklerine İlişkin Görüşleri: Motive Eden ve Etmeyen Mesleki Özellikler Ve Çalışılmak İstenen Mesleki

Nursing, Midwifery and Health Officer Programs Undergraduate Students’ Attitudes towards Their Future Career: Motivating/Demotivating Professional Characteristics and Career Preferences

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The objective of this study was to determine Malatya and Elazığ Health Colleges undergraduate students' attitudes towards their future career and to determine their career preferences after graduation. The study was conducted at Health Colleges of Inonu University in Malatya and Fırat University in Elazığ. Data were obtained from 634 nursing, midwifery and health officer programs students of all grades by administering a self-responded questionnaire in the classrooms between April-May 2001. The most frequently reported motivating professional characteristic was “to help people” (61.8%). “Society's negative attitude/low status” (59.5%) was the most frequently reported demotivating characteristic of the professions, followed by “uncertainty on task, employment and liability” (59.3%). More than half of the participated students (53.9%) had positive attitudes towards entrance of men in the nursing profession. Negative attitudes reported mostly by the health officer program students (P<0.05). Faculty member/lecturer at a university was the most preferred career area after graduation. Preferred professional positions were differed according to the enrolled programs (P<0.05). The study showed that the students appreciated the professional values; however they concerned about the status of the professions and preferred faculty teaching after graduation.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı İnönü ve Fırat Üniversitesiteleri Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin gelecekteki mesleklerine ilişkin düşüncelerini ve mezuniyetten sonra hangi mesleki alanlarda çalışmak istediklerini saptamaktır. Çalışma, Malatya’da İnönü üniversitesi ve Elazığ’da Fırat üniversitesi Sağlık Yüksekokullarında yürütülmüştür. Nisan-Mayıs 2001 tarihlerinde, sınıflarda gözlem altında anket formu dağıtılarak 634 öğrenciden veri toplanmıştır. Öğrenciler, en çok mesleklerin “insana yardım” özelliğinden motive olduklarını belirtmişlerdir (%61.8). Öğrencilerin motivasyonunu en çok engelleyen mesleki özellikler sırayla “toplumun olumsuz tutumu/mesleğin düşük statüsü (%59.5), ve görev,sorumluluk ve istihdam konularında belirsizlik (%59.3) olarak bildirilmiştir Öğrencilerin yarıdan çoğu (%53.9), erkeklerin hemşirelik mesleğini uygulamasını olumlu olarak değerlendirmiştir. Konuyla ilgili olumsuz görüşe sahip olanların daha çok sağlık memurluğu öğrencileri olduğu saptanmıştır (p<0.05). Öğrenciler mezun olduktan sonra en çok yüksekokullarda öğretim elemanı olarak çalışmak istemektedirler. Mezuniyetten sonra çalışmak istenen alanlar programlara göre farklılık göstermektedir (p<0.05). Çalışma, öğrencilerin mesleki değerleri benimsediklerini, ancak mesleğin statüsü konusunda endişe duyduklarını ve mezuniyetten sonra öğretim elemanı olarak çalışmayı tercih ettiklerini ortaya koymuştur.
219-225

REFERENCES

References: 

1. Roemer R, Roemer MI. Compreative national public health legislation. In: Detels R,
McEwen J, Beaglehole R, Tanaka H (eds). Oxford Textbook of Public Health. Fourth
Edition. Oxford University Press New York, 2002 Volume 1:336-57.
2. Holland WW. Overview of policies and strategies. İçinde: Detels R, McEwen J,
Beaglehole R, Tanaka H (eds). Oxford Textbook of Public Health. Fourth Edition.
Oxford University Press New York, 2002 Volume 1:255-61.
3. DPT (T.R. Prime Ministry State Planning Organization) 2001. Uzun Vadeli Strateji ve
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2000-2005. Long–Term Strategy And Eıght Fıve–
YearDevelopment Plan2001–2005 http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/viii/plan8.doc
4. TUBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu). Vizyon 2023 Teknoloji
Öngörü projesi. Sağlık ve ilaç paneli sonuç raporu Ankara 2003.
http://vizyon2023.tubitak.gov.tr/teknolojiongorusu/paneller/ saglikveilac/
raporlar/son/saglikveilac_son_surum.pdf
5. Ülker S 2000 1954 Tarih ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu. Toplum ve
Hekim.15,(3),166-70.
6. Ok Ş, Aksüllü N, Yiğitbaş Ç Malatya Sağlık Yüksekokulu sağlık memurluğu
öğrencilerinin geleceğe bakışları. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin
Geleceği Sempozyumu Bildiri Özetleri. Malatya: 33, 2000.
7. Buzlu S, Kutlu Y 1997 İ.Ü Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
öğrencilerinin hemşireliğe ve mezuniyet sonrasına ilişkin düşünceleri. IV. Ulusal
Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Çevik Matbaacılık, 64-8.
8. Weis D, Schank MJ. An instrument to measure professional nursing values. Journal
of Nursing Scholarship 2000; 32(2):201-4.
9. Babadağ K 2001. Değerler ve etik (Values and ethics). Nursing Week Celebration
Program Conference. Süleyman Demirel University Nursing College, Isparta.
10. Larsen PD, McGill JS, Palmer SJ 2003 Factors influincing career decisions:
perspectives of nursing students in three types of programs Journal of nursing
education 42(4):168-73.
11. Howkins EJ, Ewens A 1999 How students experience professional socialisation
International journal of nursing studies. 36(1):41-9.
12. Sezgin A, Yalınkılıç G 1993 Cumhuriyet üniversitesi H.Y.O. son sınıf öğrencilerinin
okula gelmeden önce hemşirelik mesleğiyle ilgili bilgi-görüş düzeylerinin okuldaki
başarıları ile ilişkisi ve mezun olma aşamasında hemşirelik mesleğine ilişkin bilgigörüşlerindeki
değişme düzeyi. III. Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: 130-
40.
13. Brodie DA, Andrews GJ, Andrews JP et al. 2004 Perceptions of nursing:
confirmation, change and the student experience International Journal of Nursing
Studies 41(7):721-33.
14. Soyer A 2002. Türkiye' de sağlık hizmetleri, sağlık, hekimler ve eşitsizlikler; bugünden
yarına. In: 2000-2020 sürecinde nasıl bir dünya, Türkiye, sağlık, tıp ortamı
öngörülebilir, oluşturulabilir? Türk Tabipleri Birliği publication Ankara: 137-55.
15. Joanna Clarke-Jones 2004 Isolation increases male nurses' risk of depression Nursing
Standard Vol.18(32): 8.
16. Coşkun A, Çiçekliyurt A, Aktaş A et al. 2001 Hemşirelik ve ebelikte misyon ve vizyon
Grup çalışması raporu. Türk hemşireler Derneği Genel merkezi (THD) 2. Ulusal
klinisyen hemşire ve ebeler kongresi 21-25 Ekim 2001, Antalya. Sağlık hizmetleri ve
hemşire, ebe ve sağlık memurları Kongre kitabı:271.
17. Roberts K, Turnbull B. From apprentices to academics: are nurses catching up?
Collegian 2002Jan;9(1):24-30.
18. Gözüm S. Hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilerin mezuniyet sonrası çalışmak
istedikleri ve istemedikleri hemşirelik alanları ve gerekçeleri. 2000’li yıllarda Sağlık
Yüksekokullarında Eğitimin geleceği Sempozyumu. Malatya: 1, 2000.
19. Dereli N, Demir Ü 1997 hemşirelik yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin meslek
bilinçlerinin incelenmesi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Çevik
Matbaacılık, 182-7.
20. Egeland JW, Brown JS 1989. Men in nursing: Their fields of employment, preferred
fields of practice, and role strain. Health services research 24(5):693-707.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com