You are here

Okul Fobisi Olan Çocuklarda Ruhsal Bozuklukların Sıklığının Araştırılması

Frequency of Psychiatric Disorders in Children with School Phobia

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Object: To examine psychiatric disorders frequency of children with school phobia. Material method: The sample was consisted of 25 children with school phobia, aged 6 to 12 years, who applied to AU Medical Faculty Child Psychiatry Department between September-2002 and September -2003. 25 healthy children at the same age and gender group were taken as a control group. Diagnoses were made according to DSM-IV. Childhood Depression Inventory (CDI) and State Trait Anxiety Inventory for Children (STAI) were administered to children. Parent version of Child Behavior Checklist (CBCL) for age 4-18 was completed by parents. Results: While 19 of 25 children (76%) with school phobia had seperation anxiety disorder (SAD), 3 had (12%) social phobia, 2 had obsessive compulsive disorder (OCD), and 1 had generalized anxiety disorder (GAD). Although CDI and STAI self-rating scores of children with school phobia were higher than control group, CBCL anxiety and depression subscale scores rated by parents were not significant between two groups. Conclusion: High rates of rsychopatho,ogy in children wyth school phobia suggested that all children with school phobia should be assessed in terms of psychiatric disorders.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Çalışmada okul fobisi olan çocuklarda ruhsal bozuklukların sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Materyal metot: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri polikliniğine Eylül 2002-Eylül 2003 tarihleri arasında okul fobisi ile başvuran 6-12 yaşları arasındaki 25 çocuk çalışmaya alınmıştır. Yaş ve cinsiyet açısından benzer 25 sağlıklı çocuktan kontrol grubu oluşturulmuştur. Tanılar DSM-IV tanı ölçütlerine göre konmuştur. Tüm çocuklara “Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği”(ÇDÖ), Durumluk- Sürekli Kaygı Envanteri (ÇDSKE) uygulanmıştır. “4-18 Yaş Çocuk ve Gençlerde Davranış Değerlendirme Ölçeği” (CBCL) çalışmaya katılan tüm anne ve babalar tarafından doldurulmuştur. Bulgular: Okul fobisi olan çocukların 19’u (%76) ayrılık kaygısı bozukluğu (AKB), 3’ü (%12) sosyal fobi (SF), 2’si (%8) obsessif kompulsif bozukluk (OKB) ve 1 çocukta (%4) yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) tanısı aldı. Araştırma grubundaki çocukların ÇDÖ ve ÇDSKE puanları kontrol grubuna göre daha yüksek iken, anne ve babaları tarafından doldurulan CBCL’de kaygı depresyon alt ölçek puanları dışında her iki grup arasında ki fark anlamlı idi. Sonuç: Bu sonuçlar okul fobisi olan çocuklarda ciddi ruhsal bozuklukların görüldüğünü ve bu konuda psikiyatrik tedavinin önemini vurgulamaktadır.
13-17

REFERENCES

References: 

1. Kearney CA, Silverman WK. The evolution and reconciliation of taxonomic strategies for school refusal behavior. Clin Psychol Sci Pract 1996; 3: 339–54.
2. Burke AE, Silverman WK. The prescriptive treatment of school refusal. Clin Psychol Rev 1987;7: 353–62.
3. King NJ, Ollendick TH, Tonge BJ. School Refusal: Assessment and Treatment. Allyn & Bacon:Boston.1995.
4. Bowlby J. Attachment and Loss, Separation Anxiety and Anger. Basic Books, Newyork.1973.
5. Yurtbay T. Okul fobisi vakalarında depresif belirti incelenmesi. Düşünen Adam 1997;10: 40-6,
6. Hersov L. School refusal: An overview. Why children reject school wiews from seven countries, Yale University Pres, London. 1990.
7. Özüsta HŞ.çocuklar için durumluk-sürekli kaygı envanteri uyarlama, geçerlik. Güvenirlik çalışması. Türk Psikolojisi Dergisi 1995;10:32-44.
8. Kovacs M. The children’s depression inventory (CDI). Psychopharmacological Bulletin 1981; 21: 995-8.
9. Öy B. Çocuklar için depresyon ölçeğinin öğrenciler ve çocuk ruh sağlığı kliniğine başvuran çocuklarda uygulanması.Çocuk Psikiyatrisi Uzmanlık Tezi.1990.
10. Achenbach TM, Edelbrock C. Manual for the Child Behavior Checklist/ 4-18 and Revised Child Behavior Profile. University of Vermont, Department of Psychiatry, Burlington VT. 1983.
11. Dümenci L, Erol N, Achenbach TM, Şimşek Z. Measurement structure of the Turkish translation of Child Behavior Checklist using confirmatory factor analytic approaches to
Okul Fobisi Olan Çocuklarda Ruhsal Bozuklukların Sıklığının Araştırılması
17
validation of syndromal constructs. J Abnorml Child Psychol 2004; 32: 335-40.
12. Bernstein GA, Layne AE. Separation anxiety disorder and generalized anxiety disorder. Essential of Child and Adolescent Psychiatry, Dulcan MK, Wiener JM, (Eds). American Psychiatric Publishing, 2006:415-37.
13. Kennedy WA. School phobia: rapid treatment of fifty cases. J Abnorm Psychol 1965; 70: 285–9.
14. Granell de Aldaz E, Vivas E, Gelfand DM, Feldman L. Estimating the prevalence of school refusal and school-related fears: a Venezuelan sample. J Nerv Ment Dis 1984; 172: 722–29.
15. Kearney CA, Beasley JF. The clinical treatment of school refusal behavior: a survey of referral and practice characteristics. Psychol Sch 1994; 31: 128–32.
16. Türkbay T, Söhmen T. Ayrılık kaygısı bozukluğunda bireysel ve ailesel etmenler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2001; 8: 77-8
17. Ollendick TH, Mayer JA. School phobia. Behavioral Theories and Treatment of Anxiety. Turner S.M (Ed).Plenum:New York. 1984 :367–411.
18. Masi G, Mucci M, Milepiedi S. Separation anxiety disorder in children and adolescents: Epidemiology, diagnosis and management. CNS Drugs 2001; 15: 93-104.
19. Last CG, Strauss CC. School refusal in anxiety-disordered children and adolescents. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1990; 29: 31–5.
20. Martin C, Cabrol S, Bouvard MP, Lepine JP, Mouren-Simeoni MC. Anxiety and depressive disorders in fathers and mothers of anxious schoolrefusing children. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1999;38: 916–22
21. Cantwell DP, Lewinsohn PM, Rohde P. Correspondence between adolescent report and parent report of psychiatric diagnostic data. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1997; 36: 610-19.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com