You are here

Malatya İl Merkezinde Yaşayan Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri ve Seçme Nedenlerinin İncelenmesi

The Evalution of Birth Control Methods and Causes of Mehhod Preference Among Married Women in Malatya

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Aim: The objective of this study was to evaluate family planning methods among married women between age 15 to live in the City Center of Malatya and the factors affecting the method choosing. Method: study included 25 Community Clinics located in the city centre of Malatya. The subjects participated in the study were 1600 married women. Chi square test are used for statistical analysis of the data obtained from survey forms. Findings: The results can be summarized as follows: Mean particitans age is 34,5±7,3. Sixty two point three percent (62,3%) of the participants stated that they used modern methods for family planning whereas 37.7% used traditıonal methods. The mostly used methods among women were withdrawal (35,5%), IUD (25,1%) and condom (20,3%). Generally, from data, it was observed that modern family planning methods mostly used among younger adults, educated couples, women who have fewer childeren, pregnant, birth (p<0.05). Results: A great number of women who use the any kind of method of FP, preferred modern methods of FP. The women who use the traditional method of FP preferred withdrawal. Age, education and their husbands are very crucial in women’s choose of methods.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma Malatya il merkezinde yaşayan, 15–49 yaş grubu evli kadınların kullandıkları aile planlaması yöntemleri ve seçme nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemi; Malatya il merkezinde bulunan 25 sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 1600 kadın çalışmaya alınmıştır. Veriler anket formu aracılığı ile toplanmış; istatistiksel analizde ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Yaş ortalaması 34,5±7,3 olan kadınların %62,3’ünün modern, %37,7’sinin geleneksel aile planlaması yöntemi kullandığı belirlenmiştir. Kadınlar arasında en çok kullanılan yöntemler sırasıyla geri çekme (%35.5), Rahim içi araç (RİA) (%25.1) ve kondom (%20.3)’dur. Modern aile planlaması yöntemlerini; genç yaş grubu, eğitimli çiftler, memur, gebeliği, doğumu ve çocuk sayısı az olan kadınların kullandıkları saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada herhangi bir aile planlaması yöntemi kullanan kadınların büyük çoğunluğunun modern yöntemleri tercih ettiği, geleneksel yöntemleri kullanan kadınların ise daha çok geri çekme yöntemini kullandığı saptanmıştır. Kadınların yöntem seçiminde yaş, eğitim ve eşlerin önemli birer belirleyici olduğu belirlenmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Başer M. Güvenli Annelik. Hemşirelik Formu 2005; 3(3):
36-41.
2. Smith M. S, Slone M. E, Myers G. T. Family Planing. In:
Foundations of Maternal-Newborn Nursing. 4th ed. WB
Saunders Company 2002; 874-94
3. Özvarış Ş, Ertan, A. Üreme Sağlığında Yaşam Boyu
Yaklaşım. Toplumsal Cinsiyet, Sağlık ve Kadın.
HÜKSAM Hacettepe Yayınları 2003; 113-25.
4. Lowdermilk DL, Perry SE. Family Planing: Maternity
Nursing, Seventh Edition. Canada Mosby Elsevıer 2006;
135-57.
5. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hacettepe
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Ankara Türkiye
2009; 75-95.
6. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. 7. Baskı
Sistem Ofset Matbaacılık Ankara 2005; 449-520.
7. Erdoğan E, Şirin A, Yılmaz D, ve ark. Yüksek Okul
Öğrencilerinde ‘’Aile Planlaması’’ Konusu ile İlgili Bir
Araştırma. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Esnaf
Ofset Matbaacılık Sivas 1992; 715-25
Tablo 4. Kadınların bazı tanıtıcı özelliklerine göre kullandıkları geleneksel AP yöntemlerinin dağılımı.
Tanıtıcı Özellikleri
Geleneksel AP Yöntemleri
Test
Geri çekme Diğera
Eğitim Durumu
x²: 31.606
p: <0.001
Okur Yazar Değil (n=91) 15.5 8.3
İlköğretim Mezunu (n=394) 66.7 41.7
*Lise Mezunu (n=94) 14.6 30.6
*Yüksekokul Mezunu (n=25) 3.2 19.4
Ekonomik Durum
x²: 6.719
p: <0.035
*İyi (n=139) 22.4 33.3
*Orta (n=401) 67.6 47.3
*Kötü (n=64) 10.0 19.4
Eş Eğitimi
x²: 8.596
p: <0.035
Okur Yazar Değil (n=16) 2.6 2.8
İlköğretim Mezunu (n=324) 54.9 33.3
Lise Mezunu (n=179) 29.2 36.1
*Yüksekokul Mezunu (n=85) 13.2 27.8
Evlilik Süreleri (Yıl)
x²: 12.690
p: <0.005
*1-9 (n=183) 28.7 55.6
10-19 (n=210) 35.7 19.4
20-29 (n=185) 31.0 25.0
30 ve üstü (n=26) 4.6 0.0
Gebelik Sayısı
x²: 8.835
p: <0.012
1–3 (n=354) 58.3 83.3
*4–6 (n=201) 35.0 13.9
7 ve üstü (n=37) 6.6 2.8
a Vajinal duş, Takvim yöntemi, Emzirme
*Gruplar arasında fark yaratan grup
Oltuluoğlu ve ark.
174
8. Akın A. Türkiye’de Anne Sağlığı, Aile Planlaması
Hizmetleri ve İsteyerek Düşükler. Türkiye Nüfus
Araştırması 1998 İleri Analiz Sonuçları, Hacettepe
Üniversitesi TAP Vakfı ve UNFPA 2002; 180-8.
9. Ersin F, Gözükara F, Şimşek Z, ve ark. Bir Sağlık Ocağı
Bölgesinde Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemi
Kullanma Durumları ve Yöntemi Bırakma Nedenleri.
Hemşirelik Araştırma Geliştirme (HEMAR-G) 2003;
5(1): 30-7.
10. Karagüzel N. Fertil Çağdaki Kadınlarda Kontraseptif
Yöntemler ve Anemi İlişkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi. İstanbul,
2006.
11. TUİK Başkanlığı Malatya Bölge Müdürlüğü 08.03.2007
Tarihli 294 Sayılı Resmi Yazı.
12. Günay T, Kılıç B, Kaynak C, ve ark. Narlıdere Sağlık
Ocağı Bölgesinde Modern Yöntemle Korunan Kadınlarla
Doğal Yöntemle Korunan Kadınların Özellikleri. 3.
Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre
Kitabı, Ankara 2003; 171.
13. Kaya F, Vurur S, Ünivar R, ve ark. 15–49 Yaş Gurubu
Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemlerinin
Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile
Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2005; 218.
14. Yengil E, Çadırcı D, Aksoy H, ve ark. Sosyokültürel
Seviyesi Düşük Bir Bölgede Aile Planlaması ile İlgili
Verilerin Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı
ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2005; 305.
15. Dirmen G, Baksu B, Davaş İ, ve ark. Kontrasepsiyon
Bilinci ve Yöntem Tercihine Etkili Faktörler. 4.
Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre
Kitabı Ankara 2005; 175.
16. Erten H, Özen T, Yılmaz H. Isparta İli Karaağaç Sağlık
Ocağına Bağlı 15–49 Yaş Kadınların Üreme Sağlığı
Durumlarının, Üreme Sağlığı İle İlgili Bilgi ve
Alışkanlıkların Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Üreme
Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2005;
224.
17. Erbil N, Karaboğaz T. Kadınların Coitus İnterraptus
Yöntemi Kullanmalarını Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile
Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2005; 236.
18. Kıran G, Çelik M, Abken M, ve ark. Kahramanmaraş’ta
15-49 Yaş Evli Kadınlarda Aile Planlamasının
Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile
Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2005; 288.
19. Çetin T, Taşpınar A, Demirci H. Manisa Doğumevi AP
Polikliniğine Başvuran Kadınların Tercih Ettikleri Aile
Planlaması Yöntemleri ve Tercih Nedenlerinin
İncelenmesi. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile
Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2007; 361-2.
20. Durukan E, Maral I, Biri A. AÇSAP Merkezlerine
Başvuran 15 Yaş ve Üstü Kadınların Hangi Aile
Planlaması Yöntemlerini Kullanıyor. 3. Uluslararası
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara
2003; 248.
21. İnce N, Özyıldırım BA. İstanbul’da Bir İlçede Geri
Çekme Yönteminin Kullanımı. 8. Ulusal Halk Sağlığı
Kongre Kitabı, Diyarbakır 2002; 197-203.
22. Şimşek Z, Kurçer M, Ersin F, ve ark. Şanlıurfa Tılfındır
Sağlık Ocağı Bölgesindeki 15–49 Yaş Arası Evli
Kadınların AP Yöntemleri Hakkında Bilgileri ve Yöntem
Kullanımını Etkileyen Faktörler. 8. Ulusal Halk Sağlığı
Kongre Kitabı, Diyarbakır 2000; 176-9.
23. Tekinsoy P, Albayrak E, Özkan T, ve ark. Kayseri İli
Mithat Paşa AP Merkezine Başvuran Kadınların
Kullandıkları AP Yöntemleri ve Bunu Etkileyen
Durumlar. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile
Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2005; 191.
24. Balkaya N, Memiş S, Demirkıran F, ve ark. Aydın İl
Merkezindeki 15–49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması
Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen
Faktörler. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile
Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2005; 27.
25. Giray H. Işık Kent Sağlık Ocağı’na Başvuran 15–49 Yaş
Evli Kadınların Etkili Aile Planlaması Yöntemi Kullanımı
ve Etkileyen Etmenler. Sted Dergisi 2006; 15(2): 23-7.
26. Güneyli İ, Doğan M, Kahveci S, ve ark. Kontraseptif
Yöntem Olarak Tahliye Tercih Eden Hastalarla Diğer
Modern Yöntemleri Tercih Edenlerin Epidemiyolojik
Olarak Karşılaştırması. 3. Uluslararası Üreme Sağlığı ve
Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara 2003; 227.
27. Baksu A, Güneş G, Akı G, ve ark. Şişli Etfal Eğitim
Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Kliniğinde
Kontraseptif Kullanımı ve Kontraseptif Tercihleri. 4.
Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre
Kitabı, Ankara 2005; 247.
28. Mumcu H. Trabzon’da Evli Kadınların AP Davranışları
ve Bu Davranışları Etkileyen Faktörler. 5. Uluslararası
Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara
2007; 320.
29. Beştepe G, Ellidokuz H, Temel A, ve ark. Aile Planlaması
Konusunda Özellikler: Afyon’dan Kesit. 8.Ulusal Halk
Sağlığı Kongre Kitabı Diyarbakır 2002; 189-92.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com