You are here

YEŞİLYURT SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ ERİŞKİN KADINLARDA OBEZİTE

Obesity among adult women in area of Yeşilyurt Health Center

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research, Malatya Yesilyurt Health Center Region, was carried out to determine the status of obesity in women over the age of 40. MATERIALS AND METHODS: Six hundred and eighteen women interviewed, some demographic characteristics, behaviors related to obesity and eating disorders associated with the applied a questionnaire, women's height, weight, waist and hip circumferences were measured. Women 61.2% are illiterate, 73.9% are married. Obesity status was evaluated according to their body mass index. Body Mass Index (BMI) = weight (kg) / Boyfmf> 25 were considered to be obese. Waist / hip ratio in men 1, women over 0.8 android type of ones fat (abdominal fat - central obesity) were evaluated. > 133 person is obese (21.5%). Four hundred twenty-two women (68.3%) were overweight android. At least seventy years of age are overweight and over age group. Number of births of three or more individuals with diabetes in those who reported eating fast food, eating snacks between meals frequently / repeatedly obesity were more. The result: a lot of risk for disease control and prevention of obesity that make up '! can be achieved by increasing healthy eating and physical activity. Educational programs for the public can be prepared this way. Schools with plenty of exercise and good nutrition may be an important opportunity for the transition conditions of life.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırma, Malatya Yeşilyurt Sağlık Ocağı bölgesi'nde, 40 yaşın üzerindeki kadınlarda obezite durumunu saptama amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metot: Altı yüz on sekiz kadınla yüzyüze görüşülerek, bazı demografik özellikleri, obezite ile ilgili olan hastalıkları ve yeme ile ilgili davranışlarını sorgulayan bir anket uygulanmış, kadınların boyları, kiloları, bel ve kalça çevreleri ölçülmüştür. Kadınların %61.2'si okuryazar değil, %73.9'u evlidir. Obezite durumu Beden Kitle İndekslerine göre değerlendirilmiştir. Beden Kitle İndeksi (BKİ) = Kilo (Kg)/ Boyfmf > 25 olanlar şişman olarak kabul edilmiştir. Bel/Kalça oranı erkeklerde 1, kadınlarda 0.8'in üzerinde olanlar ise android tip şişman (abdominal şişman - central obez) olarak değerlendirilmiştir. > 133 kişi şişman değildir (%21.5). Dört yüz yirmi iki kadında (%68.3) android şişmanlık saptanmıştır. Yetmiş yaş ve üzeri grupta şişmanlık en az görülmektedir. Doğum sayısı üç ve üzerinde olanlarda, diyabeti olanlarda, yemeği çok hızlı yediğini söyleyenlerde, öğün aralarında sık sık yemek atıştıran/arda obezite daha fazla saptanmıştır. Sonuç: Bir çok hastalık için risk oluşturan obezitenin kontrolü ve engellenmesi'! sağlıklı beslenme ve fizik aktivitenin arttırılmasıyla sağlanabilir. Bu yönden halka yönelik eğitim programları hazırlanabilir. Okullar, bol egzersiz ve iyi beslenmeyi içeren hayat şartlarına geçiş için önemli bir fırsat olabilirler.

REFERENCES

References: 

1. Flier JS. Obesity. In: CR Kahn, GC Weir (Eds). Joslin's Diabetes Mellitus. 13 th Edit. Lea & Febiger, A Waverly Company, Pennsylvania, USA, 1994: 351-9.
2.
Tüzü
n M. Obezite: Tanım, Sıklık, Tanı, Sınıflandırma, Tipleri, Dereceleri ve Komplikasyonları. In: Yılmaz C (Ed). Obezite, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. İstanbul, 1995: 1-36.
3.
Alada
ğ M. Dexfenfluraminin şişmanlarda vücut ağırlığı, kardiyovasküler risk faktörleri, nöroendokrin hormonlar ve pulmoner arter basıncı üzerine etkileri (Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi), İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, 1995: 3-10.
4.
Pekca
n G. Şişmanlık ve Saptama Yöntemleri. In: P. Aslan (Derleyen). Şişmanlık: Çeşitli Hastalıklarla Etkileşimi ve Diyet Tedavisinde Bilimsel Uygulamalar, Hizmet İçi Eğitim Semineri; 4-5 Haziran 1992; Ankara. Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayın No: 4, Ankara, 1993.
5.
Sağla
m F. Kadınlarda şişmanlığın görülme sıklığı ve şişmanlık oluşumunu etkileyen etmenler. Beslenme ve Diyet Dergisi 1989; 18: 195-203.
6.
Koçoğl
u G, Sümer H. Koyuncu sağlık ocağı bölgesindeki 20 yaş üzeri kadınlarda şişmanlık prevalansı ve bunu etkileyen faktörler. III. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Kongre Özet Kitabı.
7. Gopinath N, Chadha SL, Jain P, Shekhawat S, Tandon R. An epidemiological study of obesity in adults in the urban population of Delhi. J Assoc Physicians India 1994; 42: 212-5.
8.
Koksa
l O. Türkiye 1974 Beslenme-Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırması. Ankara, 1977
9. Al-Nuaim AR, Al-Rubeaan K, Al-Mazrou Y, Al-Attao O. High prevalence of overweight and obesity in Saudi Arabia. Int Journal Obesity Relation Metabolic Disorders 1996; 20: 547-52.
10.
Beşe
r E, Baytan ŞH, Akkoyunlu D, Gül M. Beslenme alışkanlığı, hematokrit düzeyi ve vücut kitle indeksinin sigara içimi ile ilişkisi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 1994; 51: 105-11.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com