You are here

TOPLUMDA KİŞİSEL MARKA OLMAK: TÜRKİYE’NİN KİŞİSEL MARKALARI

BECOMING PERSONAL BRAND IN SOCIETY: PERSONAL BRANDS OF TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Today, not only the products and firms but also individuals become mark. Personal brands are those adopted by the society and also taken as sample. Individuals in the community are trying to act similar such the people see them as a personal brand. Personal brands acoordingly appear as opinion leaders of the community In this study, it is aimed at explaining to whom Turkish people adopt as a personal brand from politics to sport, from movie to business world and also clarifiying how the concept of personal brand differantiate in regional areas.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde sadece ürünler, işletmeler değil aynı zamanda kişiler de marka olmaktadırlar. Kişisel markalar; toplum tarafından benimsenmiş, örnek alınan kişilerdir. Toplumdaki bireyler, kişisel marka olarak gördükleri kişiler gibi davranmaya çalışmaktadırlar. Kişisel markalar; toplumun kanaat önderleri, fikir liderleri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Çalışmada Türk halkının siyasetten spora, sinemadan iş dünyasına kadar kimleri kişisel marka olarak gördükleri ve kişisel marka kavramının bölgelere göre gösterdiği farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır
182-197

REFERENCES

References: 

 Altunışık, Remzi Ve Şuayip Özdemir, Ömer Torlak, Pazarlamaya
Giriş, İstanbul: Sakarya Yayıncılık, 2006.
 Arslan, F. Müge And O.Korkut Altuna, “The effect of brand
extensions on product brand image” Journal of Product & Brand
Management, Vol. 19, Iss:3 (2010): 170-180.
 Backstrom, Heather, “Executive coaching and personal brand:
coach training, coach mastery, and client satisfaction”, Degree of
Doctor of Education in Organizasyonal Leadership, Pepperdine
University, Graduate school of Education and Psychology, 2010.
 Eker, Sebahattin, Provasız Hayatta Kişisel Marka Olabilmek,
Ankara: Nobel Yayınevi, 2007.
 Erdil, T. Sabri Ve Yeşim Uzun, Marka Olmak, İstanbul: Beta
Yayınları, 2009.
 Gall, Dan “Librarian like a rock star: using your personal brand
to promote your services an reach distant users”, Journal of
Library Administration, 50, (2010): 628-637.
 Ghoseswar, Bhimrao M. “Building brand identitiy in competitive
markets: a conceptual model”, Journal of Product & Brand
Management, 17/1, (2008): 4-12.
 Harris, Lisa and Alan Rae, “Building a personal brand through
social networking”, Journal of Business Strategy, Vol 32 No.5,
(2011), pp.14-21.
 “Kişisel Marka”, İzgören Akademi, erişim tarihi 31.08.2012
http://www.izgorenakademi.com/index.php/company-blog/item/129-kisisel-marka.
Toplumda Kişisel Marka Olmak: Türkiye’nin Kişisel
Markaları
Fikret YAMAN
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2012 | Cilt.1, Sayı: 4 – Volume.1, Issue: 4
197
itobiad
 Low, George S., Charles W. Lamb Jr, “The measurement and
dimensionality of brand associations”, Journal of Product&Brand
Management, 9, (2000): 350-370.
 Peters, Tom, Kendinizi Markalaştırmanın 50 yolu, çev. Esra
Makara, İstanbul: Pegasus Yayınları, 2006.
 Ural, Tülin, Markalamada Yol Haritası, Ankara: Nobel Yayıncılık,
2009.
 Yüksel, Ülkü Ve Aslı Yüksel Mermod, Marka yönetimi ve marka
değerinin ölçülmesi, İstanbul: Beta Yayınevi, 2005

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com