You are here

DİN EĞİTİMİ

RELIGIOUS EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this encyclopedia article, having short introduction about problematic subjects of religious education in a pluralist society, firstly two different approaches (education in religion and education about religion) to religious education evaluated in terms of aim, content and acquisition. In the remaining of the article, informal different patterns of provision in religious education for supplementing to the religious education courses in schools and understandings and practices of six great religions (Hinduism, Sikhism Buddhism, Islam, Judaism and Christianity) about religious education stated in briefly. Finally, it was expressed the writer’s opinions about future prospects for religious education in western countries.
Abstract (Original Language): 
Çoğulcu bir toplumda din eğitimi ile ilgili problematik alanlar üzerinden konuya kısa bir girişin yapıldığı bu ansiklopedi maddesinde; iki farklı din eğitimi yaklaşımı (dinsel eğitim ve din hakkında eğitim) hedef, içerik ve kazanım açısından değerlendirilmekte, okullardaki din eğitimine hazırlık olması amacıyla farklı şekillerdeki informal eğitim türleri ele alınmakta, Hinduizm, Sihizm, Budizm, İslam, Yahudilik ve Hıristiyanlığın din eğitimi ile ilgili tarihi ve güncel uygulamaları kısaca aktarılmaktadır. Yazıda ayrıca yazar, batı ülkelerinde din eğitiminin geleceğine ilişkin bazı değerlendirmelerini de ifade etmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

Translated Author:

REFERENCES

References: 

Fraser, James W., Between Church and State: Religion and Public Education in a Multicultural America, New York, 1999.
Grace, Gerald. Catholic Schools: Mission, Markets and Morality, London, 2002.
Hull, J. M. Studies in Religious Education, Lewes, U.K., 1984.
Din Eğitimi Abdulkadir ÇEKĠN
Ġnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Journal of the Human and Social Science Researches | 2013 | Cilt.2, Sayı: 3 – Volume. 2, Issue: 3
150
itobiad
Hyde, Kenneth, Religion in Childhood and Adolescence: A Comprehensive Review of the Research, Birmingham, Ala., 1990.
Moran, Gabriel, Religious Education as a Second Language, Birmingham, Alabama, 1989.
Nash, Robert J. Faith, Hype, Clarity: Teaching about Religion in American Schools and Colleges, New York, 1999.
Nord, Warren A., Charles C. Haynes Taking Religion Seriously across the Curriculum, Alexandria, Va., 1998.
Schreiner, Peter, Religious Education in Europe, Münster, Germany, 2000.
Thiessen, Elmer J., Teaching for Commitment: Liberal Education, Indoctrination and Christian Nurture, Montreal, 1993.
Tulasiewicz, Witold, Cho-Yee To, World Religions and Educational Practice, London, 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com