You are here

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ (TMS) ÜRETİM MALİYETİ HESAPLAMASINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

The Impact of Adaption Turkish Accounting Standards on Calculating Production Cost and An Implication

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.168
Abstract (2. Language): 
In conjunction with application by all business firms Turkish Accounting Standards (TAS) influenced cost systems and hereby, it brought about different calculation of finished product’s cost. This study, an application was conducted in a manufacturing business on the subject of how business firm transform the calculated cost of finished products according TAS. The selected manufacturing business has three factories; train coach production, train coach repair and metal work factories. The application was applied on the metal work factory. In this direction, 11 standards was determined due to their possible effect on finished product’s cost. Significant differences were observed after the determined standards were applied. In case of TAS application, the current cost systems and production cost of the firm show changes.
Abstract (Original Language): 
Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS) uygulanmasıyla birlikte, işletmelerin maliyet yöntemleri de, üretilen mamulün maliyetlerinin farklı hesaplanmasına sebep olmuştur. Çalışmada işletmenin VUK’a göre hesaplanan mamul maliyetlerinin TMS’ye göre nasıl dönüştürüleceği konusunda bir işletmede örnek uygulama yapılmıştır. Çalışmaya konu olan üretim işletmesinin vagon üretim, vagon onarım ve metal işleri olmak üzere üç fabrikası bulunmaktadır. Çalışmada bu üç fabrikadan biri olan vagon üretim fabrikası üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda söz konusu fabrikada üretilen vagonlar saptanarak, mamul maliyetini etkilemesi muhtemel olan 11 adet standart tespit edilmiştir. Ancak işletmenin amacı, konusu ve maliyet yöntemi göz önüne alındığında seçilmiş olan 11 adet standart 8 adet standarda indirgenmiştir. Tespit edilen standartlar uygulandığında işletmenin üretim maliyeti rakamlarında önemli ölçüde farklılıklar görülmüştür. TMS’lerin uygulanması durumunda işletmenin uygulamakta olduğu maliyet yöntemleri ve üretim maliyetleri değişmektedir.
1
19

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Büyükmirza, H. K. (2008). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, 13. Baskı, Gazi Kitabevi.
Çankaya, F. (2007).Uluslararası Muhasebe Uyumunun Ölçülmesine Yönelik Bir Uygulama: Rusya, Çin ve Türkiye Karşılaştırması, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:3, Sayı:6, 127-148.
Demir, V. & Bahadır O. (2007). UFRS (TFRS)’deki Değerleme Ölçüleri Kapsamında Şirket Değerlemesinde Defter Değeri Yaklaşımı, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:7, Sayı:23, 65-79.
Elitaş, C. , Karakoç M. & Özdemir S. (2011). Muhasebe Meslek Mensupları Perspektifinden Türkiye Muhasebe Standartları, World of IFRS, Ekim, s.s.1-13.
Hatipoğlu, A. (2012). Maddi Duran Varlıklarda Amortisman İşlemlerinin Muhasebe Standartları İle Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi ve Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, S.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı:24, s.s.185-216.
Özyürek, H. (2012). TMS-18’e Göre Hasılatın Muhasebeleştirilmesi, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:1, s.s.131-141.
Şen, Ç. (2011). Türkiye Muhasebe Standardı – 16 Açısından Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulaması, Mali Çözüm Dergisi, Temmuz-Ağustos, s.s.133-159.
Unutmaz, B. (2012). TMS 16 Maddi Duran Varlıklar Standardı ve VUK Değerleme Hükümlerinin Karşılaştırılması, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:290, Kasım, s.s.37-48.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com