You are here

Yöneticilerin Bakış Açılarından Aydın Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları

Corporate Social Responsibility Approaches Of Firms In The Aydın Industrial Zone From Managers' Perspectives

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.42

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
For various reasons businesses are improving their social responsibility applications and increasing society's expectations. The aim of this study was to determine the level of corporate social responsiblity of businesses in Aydın Organized Industrial Zone. The research sample consisted of the entreprises in the region. Data collection method of the research was to use secondary data and to ask questions. In this study, it was found that dimensions of corporate social responsibility used by the entreprises in Aydın Organized Industrial Zone were implemented on an average level. Customers, business owners, employees and suppliers in the region are the primary stakeholders of the companies.
Abstract (Original Language): 
İşletmeler çeşitli nedenlerle kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını geliştirmekte ve toplumun beklentilerini artırmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı Aydın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerinin kurumsal sosyal sorumluluk düzeyini belirlemektir. Araştırma örneği bölgedeki işletmelerden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama yöntemi hazır verilerden yararlanma ve soru sormadır. Çalışmada Aydın Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk boyutlarını ortalama düzeyde uyguladıkları görülmüştür. Bölgedeki işletmelerin öncelikli paydaşları müşterileri, işletme sahipleri, çalışanları ve tedarikçileridir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Argüden, Y. (2002) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, No:03, İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları
Arslan, M. (2005) “İş ve Meslek Ahlakı”, Ankara: Siyasal Kitabevi
Aydın, B. ve Erdoğan, Z. (2013) “Restoran Yöneticilerinin Sosyal Sorumluluk Algısı, Faaliyetleri ve Beklentileri Üzerine Keşifsel Bir Araştırma”, Social Business@Anadolu International Conference, 30-31 May 2013, Bildiri Kitabı,109-115.
Becan, C. (2011) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Paydaş Teorisi ve İletişim Yaklaşımı Acısından Değerlendirilmesi: Bankaların Basın Bültenlerine Yönelik Bir İcerik Analizi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1): 16-35.
Beauchamp, L. L. ve O’Connor, A. (2012) “America’s Most Admired Companies: A Descriptive Analysis of CEO Corporate Social Responsibility Statements”, Public Relations Review, 38: 494-497.
Ersöz, H.Ö. (2016).Yöneticilerin Bakış Açılarından Aydın Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinin Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Yaklaşımları, International Journal of Academic Value Studies, 2 (7) :1-15. (ISSN:2149-8598).
14
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (7) : 1-15.
Branco, M. C. ve Rodrigues, L. L. (2007) “Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social Responsibility”, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies (EJBO), 12(1): 5-15.
Carroll, A. B. (1979) “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, Academy of Management Review, 4: 497-505.
Caroll, A. B. (1991) “The Pyramid of Corporate Social Responsibilit: Toward The Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, July-August.
Caroll, A. B. (1999) “Corporate Social Responsibility: Evolution Of A Definitional Construct”, Business and Society, 38(3): 268-295.
Coşkun, G. (2010) “Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Çetin, M., Çimen, M., Türk, Y. Z., Fedai, T. ve Şahin, B. (2010) “Eczacıların Sosyal Sorumluluk Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Gülhane Tıp Dergisi, 52: 11-17.
Deren Van Het Hof, S. (2009) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Şirketlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Anlayışları“, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 29: 153-183.
Doane, D. (2004) “Beyond Corporate Social Responsibility: Minnows, Mammoths and Markets”, Futures, Elsevier, 37: 215-229.
Ertuğrul, F. (2008) “Paydaş Teorisi ve İşletmelerin Paydaşları İle İlişkilerinin Yönetimi”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.f. Dergisi, 1: 199-223.
Freeman, R. E. ve McVea, J. (2001) “A Stakeholder Approach to Strategic Management”, Darden Graduate School of Business Administration, University of Virginia, Working Paper, 01-02: 1-32.
Friedman, M. (1970) “The Social Responsibility Of Business Is To Increase Its Profits”, The New York Times Magazine, September 13, http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-r..., (20.07.2011).
Garcia de Leaniz, P. M. ve Rodriguez, I. R. del B. (2012) “Spanish Consumer’s Perception of Corporate Social Responsibility”, International Journal of Advances in Management and Economics, 1(4): 115-121.
Greenfield, W. M. (2004) “In The Name of Corporate Social Responsibility”, Business Horizons, 47(1): 19-28.
Jamali, D. (2008) “A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A fresh Perspective Into Theory and Practice”, Journal of Business Ethics, 82: 213-231.
Maignan, I. (2001) “Consumers’ Perceptions of Corporate Social Responsibilities: A Cross-Cultural Comparison”, Journal of Business Ethics, 30(1): 57-72.
Marrewijk, M.Van (2003), “Concepts and Definitions of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion”, Journal of Business Ethics, Netherlands, 44: 95-105.
Özer, A. (1996) “Baskı Gruplarının Gelişimi, Sınıflandırılması ve Faaliyetleri”, Ankara Barosu Dergisi, 4: 532-539.
Polasek, D. (2010) “Corporate Social Responsibility in Small and Medium Sized Companies in the Czech Republic”, Doctoral Thesis, Czech Management Institute Praha, Faculty of Management, Praha.
Porter, M. E. ve Kramer, M. R. (2006) “The Link Between Competitive Advantages and Corporate Social Responsibility”, Harvard Business Review, December, http://www.stockholmresilience.
Ersöz, H.Ö. (2016).Yöneticilerin Bakış Açılarından Aydın Organize Sanayi Bölgesi İşletmelerinin Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Yaklaşımları, International Journal of Academic Value Studies, 2 (7) :1-15. (ISSN:2149-8598).
15
International Journal of Academic Value Studies 2016, 2 (7) : 1-15.
org/download/18.aeea46911a31274279800090883/1381790092816/susannesweet.pdf(tekrar basım), (10.07.2014)
Rahim, M. M. (2013) “Legal Regulation of Corporate Social Responsibility”, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, First Edition.
Sarıkaya, M. (2008) “Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yeni Bir Bakış: Paydaş Teorisi”, Doktora Tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Eskişehir.
Schwartz, M. S. ve Carroll, A. B. (2003), "Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach", Business Ethichs Quarterly, 13(4): 503-530.
Sığındı, T. (2013) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarına İlişkin Tüketici Algılarının Haritalandırma Yöntemi İle İncelenmesi”, International Journal of Social Science, 6(5): 497-513.
Swaen, V. (2002) “Consumers’ Perceptions, Evaluations And Reactions to Corporate Citizenship Activities”, 15th EMAC Colloqium for Doctoral Students, organized by The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), The European Marketing Academy (EMAC) and the Universidade Do Minho, May 26-28, Braga, Portekiz.
Şentürk H. (2009) “Küreselleşme Çağında İnsan, Din ve Medeniyet Kavramlarına Psikososyal Açıdan Bir Bakış”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(23): 103-120.
Weber, M. (2008) “The Business Case For Corporate Social Responsibility: A Company-Level Measurement Approach For CSR”, European Management Journal, 26: 247-261.
Wood, D. J. (1990), “Business and Society”, Harper Collins Publishers, USA.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com