You are here

İŞE ALIM ÖNCESİ TESTLERİ VE FİRMA PERFORMANSI

Pre-Employment Tests and Firm Performance

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.178

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Firms that trying to keep pace with today's rapidly changing conditions have begun to better understand the importance of human resources. According to general belief, matching the right job with the right person affects the performance of the company positively. In making the right pairing and filtering of large pools of candidates, companies have recently implemented the Pre-Employment Tests, which are becoming more and more popular. The most common of these tests are the Personality and Aptitude Tests. This study examined the data of the financial and employment performance of publicly traded companies operating in Turkey for the 5-year period covering the years of 2012-2016 and tried to determine how these tests affected the performance of firms. Firms which applied both of these tests together or only one of them and those firms which did not apply any tests were first analyzed statistically, later by means of 5-year mean values and finally by standardizing the mean of the data by Min-Max method. According to the results obtained from these three analysis methods, it is determined that firms that applied both of these tests together or implement only one of the test performed better than firms that did not apply any test at all. As a result, Personality and Aptitude Tests seem to positively influence the performance of firms.
Abstract (Original Language): 
Günümüzdeki hızla değişen şartlara ayak uydurmaya çalışan firmalar insan kaynağının önemini daha iyi anlamaya başlamışlardır. Genel kabule göre doğru işin doğru kişi ile eşleştirilmesi, firmanın performansını olumlu yönde etkilemektedir. Doğru eşleşmenin yapılmasında ve büyük aday havuzlarının filtrelenmesinde firmalar gittikçe popülerleşen İşe Alım Öncesi Testleri’ni uygulamaktadırlar. Bu testlerden en yaygın kullanılanları Kişilik ve Yetenek Testleri’dir. Bu çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren ve halka açık firmaların finansal ve istihdam performansını 2012-2016 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemdeki verilerini inceleyerek, bu testlerin firmaların performansını nasıl etkilediğini tespit etmeye çalışmıştır. Testlerin her ikisini birlikte uygulayan veya sadece birini uygulayan firmalar ile hiç test uygulamayan firmalar önce istatistiksel olarak sonra 5 yıllık ortalama değerleri üzerinden ve son olarak da yine verilerin ortalamalarının Min-Max yöntemi ile standardize edilmesi yolu ile analize tabi tutulmuşlardır. Üç analiz yönteminden elde edilen sonuçlara göre bu testlerin her ikisini birlikte uygulayan veya sadece birini uygulayan firmaların hiç test uygulamayan firmalara göre daha yüksek performans gösterdikleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak Kişilik ve Yetenek Testleri’nin, firmaların performansını pozitif şekilde etkilediği görülmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Angeles, S. (2014). LinkedIn Study Reveals the Skills Employers (Really) Want. (http://www.businessnewsdaily.com/7333-job-skills-get-hired.html).
Bigpara, (http://bigpara.hurriyet.com.tr)
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 10 pp.87-96
96
Brown, R.D. & Harvey, R.J. (1996). "Job-component Validation Using the MyersBriggs Type Indicator (MBTI) and the Common-Metric Questionnaire". Paper presented at the annual conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, San Diego, CA.
Criteria1, Criteria Corp. (2017). "The Benefits of Using Pre-Employment Tests". (https://www.criteriacorp.com/resources/definitive_guide_benefits_of_ preemployment_tests.php).
Criteria2, Criteria Corp. (2017). "What are Pre-Employment Tests?". (https://www.criteriacorp.com/ resources/definitive_guide_ what_are_ preemployment_tests.php)
Economy, P. (2015). “11 Interesting Hiring Statistics You Should Know”. (https://www.inc.com/peter-economy/19-interesting-hiring-statistics-you-s...).
Erdil, O.; Alpkan, L. & Biber, L. (2004). İnsan Kaynakları Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişkileri Araştırmaya Yönelik Bir İnceleme. Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 2:101-122.
Greenberg, E. (1996). One-Third of Applicant Lack Job Skills. HR Focus, 73(10), 24.
Kurtuluş, E. (2006). "İşe Alım Süreçlerinde Yetenek ve Kişilik Testlerinin Önemi: Bir İlaç Firmasında Satış Temsilcileri Üzerine Bir Araştırma", Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Longenecker, Clinton O. ve Simonetti, J. L. (2001). Getting Results. John Wiley & Sons, Inc.
Pickle, H.B., & Abrahamson, R. L. (1986). Introduction to Business. Scott Foresman & Co.
Price, A. (2011). Human Resource Management. 4. Basım. South Western Cengage Learning
Sabuncuoğlu , Z. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitapevi, Bursa.
Talay, B.C. (1997), "Personel Seçiminde Uzman Sistemlerin Kullanılabilirliği ve Bir Uzman Sistem Modeli". Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Telman , N. & Türetgen, İ.Ö. (2004). Eleman Seçimi. Epilson Yayıncılık, İstanbul.
Terpstra, D. & Rozell E. (1994). The Relationship of Staffing Practices to Organizational Level Measures of Performance. Personnel Psychology Vol.46.
Tett, R. P. & Christiansen, N.D. (2007). Personality Tests at The Crossroads: A Response to Morgeson, Campion, Dipboye, Hollenbeck, Murphy, and Schmitt. Personnel Psychology. 60, 967-993
Thomas, S. L. & Scroggins, W.L. (2006). Psychological Testing in Personnel Selection: Contemporary Issues in Cognitive Ability and Personality Testing. Journal of Business Inquiry, 28-38.
Uzmanpara, http://uzmanpara.milliyet.com.tr
Weber, L. (2015). Today’s Personality Tests Raise the Bar for Job Seekers. ( https://www.wsj.com/ articles/a-personality-test-could-stand-in-the-way-of-your-next-job-1429065001)
Yelboğa, A. (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İş, Güç; Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 2:197-211.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com