You are here

TÜRKİYE İMALAT SANAYİNDE FİRMA ÖLÇEĞİ DEĞİŞMELERİ VE İHRACAT PERFORMANSI İLİŞKİSİ

The Relation Between Changes in Firm Scale and Export Performance in Turkish Manufacturing Industry

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.343

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Exportation is a product of intense competition among small and large scale firms at international markets. In these intense competitive markets, firms with cost advantages will be able to survive. Internal scale economies, occurring with the increase in the firm scale, will provide more efficient use of production factors in terms of technological development and will cause reduction in management, logistics and marketing costs in terms of internal organizational capabilities. As a result, growing companies will be able to maintain their existence and increase their market share. However, being a small-scale firm in the export markets is not seen as a disadvantage alone. The ability of focusing on products and markets, the ability of specializing, the flexibility of entering the markets with limited demand, the ability of reacting quickly to changes in market conditions and consumer preferences and the ability of using advanced technology can be an advantage for small-scale businesses. In the Turkish manufacturing industry, 99% of the total number of enterprises consists of small and medium-sized firms. The effect of this scale structure on the export performance is the main subject of this study. In the study, the effect of changes in the average firm scale on export performance in the Turkish manufacturing industry sub-sectors will be analyzed by Panel Data Method.
Abstract (Original Language): 
İhracat, uluslararası piyasalarda küçük ve büyük ölçekli firmalar arasında yaşanan yoğun bir rekabetin ürünüdür. Bu yoğun rekabet ortamında, firmalar maliyet avantajları ile varlıklarını sürdürebileceklerdir. Firma ölçeklerinde meydana gelen artışın ortaya çıkaracağı içsel ekonomiler; teknolojik gelişme boyutuyla da üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasını, içsel organizasyon becerileri boyutuyla yönetim, lojistik ve pazarlama giderlerinin düşürülmesini sağlamakta ve büyüyen firmaların varlığını sürdürmesini, pazar payını artırmasını sağlayabilmektedir. Ancak, firmaların ihracat pazarlarında küçük ölçekli olmaları tek başına bir dezavantaj olarak görülmemektedir. Küçük ölçekli işletmelerde özellikle ürüne ve pazara odaklanabilme, uzmanlaşma kabiliyetinin yüksekliği, sınırlı talep olan pazarlara girebilme esnekliği, pazar koşulları ve tüketici tercihlerindeki değişmelere hızlı tepki verebilme ve nitelikli teknolojiyi kullanabilme yeteneği avantaj olabilmektedir. Türkiye imalat sanayinde toplam girişim sayısının %99’u küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. Bu ölçek yapısının ihracat performansı üzerindeki etkisi çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye imalat sanayi alt sektörlerinde ortalama firma ölçeğindeki değişmelerin ihracat performansı üzerindeki etkisi Panel Veri Yöntemi ile analiz edilecektir

REFERENCES

References: 

Aaby, N. E. & Slater. S. F. (1989). “Management Influences on Export Performance: A Review of the Empirical Literature 1978-88”, International Marketing Review, 6(4): 7-26.
Abbas, A.; Sheikh, M. R. & Abbasi, M. N. (2015). “Firm Size, Exchange Rate and Exports Performance: A Firm Level Study of Pakistan’s Manufacturing Sector”, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(3): 818-836.
Akan, Y. (1997). “Ölçek Ekonomileri Açısından Türk İmalat Sanayinin Ampirik Bir Analizi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Akkaya, Ş. & Pazarlıoğlu, M. V. (2000). Ekonometri I, Berk Masa Üstü Yayıncılık, İzmir.
Akkoyunlu, A. S. (1996). “Yeni Dış Ticaret Teorileri”, Ekonomik Yaklaşım, 7(21): 71-99.
Alvarez, R. (2004). “Sources of Export Success in Small- And Medium-Sized Enterprises: The Impact of Public Programs”, International Business Review, 13(3): 383-400.
Archarungroj, P. & Hoshino, Y. (1998). “The Impact of Firm Size on Export Performance and Attitudes: An Empirical Study on Thailand Exporters”, Japanese Journal of Administrative Science, 12: 79-88.
Beleska-Spasova, E. (2014). “Determinants and Measures of Export Performance – Comprehensive Literature Review”, JCEBI, 1(1): 63-74.
Bhaird, Mac An C. & Curran, D. (2016). “Sectoral Differences in Determinants of Export Intensity”, Journal of Business Economics and Management, 17(2): 1-29.
Çavusgil, S. T. & Zou, S. (1994). “Marketing Strategy-Performance Relationship: An Investigation of the Empirical Link in Export Market Ventures”, Journal of Marketing, 58(1): 1-21.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13 pp.21-39
35
Chamberlin, E. H. (1961). “The Origin and Early Development of Monopolistic Competition Theory”, The Quarterly Journal of Economics, 75(4): 515-543.
Cooper, R. G. & Kleinschmidt, E., J. (1985). “The Impact of Export Strategy on Export Sales Performance”, Journal of International Business Studies, 16: 37-55.
Eickelpasch, A. & Vogel, A. (2009). “Determinants of Export Behavior of German Business Services Companies”, DIW Berlin Discussion Paper, 876: 1-30.
Esteve-Pérez, S.; Gil-Pareja, S., Llorca-Vivero, R. & Martínez-Serrano, J. A. (2011). “The Impact of the Euro on Firm Export Behaviour: Does Firm Size Matter?”, Oxford Economic Papers, 63: 355–374.
Gabbitas, O. & Gretton, P. (2003). Firm Size and Export Performance: Some Empirical Evidence, Productivity Commission Staff Research Paper, Canberra.
Glejser, H.; Jacquemin, A. & Petit, J. (1980). “Exports in an Imperfect Competition Framework: An Analysis of 1,446 Exporter”, Quarterly Journal of Economics, 94(3): 507-524.
Güriş, S.; Çağlayan, E. & Güriş, B. (2013). Eviews İle Temel Ekonometri, D&R Yayınları, İstanbul.
Hill, R.C.; Griffiths, W.E. & Lim, G.C. (2011). Principles of Econometrics, John Wiley&Sons Inc., ABD.
Kabasakal, A. & Görmüş, Ş. (2006). “Ölçek Ekonomileri ve Sanayi Sektöründe İhracat Başarısı”, Akademik Bakış Dergisi, 9: 1-11.
Kahveci, E. (2013). “İhracat Performansı Ölçütleri ve İhracat Performansını Etkileyen Faktörler”, Verimlilik Dergisi, 1: 43-74.
Kalafsky, R. V. (2004). “Export Activity and Firm Size: An Examination of The Machine Tool Sector”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 11: 159-165.
Karluk, R. (2001). Türkiye'de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Katkısı, TCMB Yayını, Ankara.
Kaynak, S. & ARİ, Y. O. (2011). “Türk Otomotiv Sektöründe Yoğunlaşma: Binek ve Hafif Ticari Araçlar Üzerine Bir Uygulama”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 22(80): 39-58.
Krugman, P. (1980). “Scale Economies, Product Differentiation, and The Pattern of Trade”, American Economic Review, American Economic Association, 70(5): 950-959.
Kumar, N. & Siddharthan, N. S. (1994). “Technology, Firm Size and Export Behaviour in Developing Countries: The Case of Indian Enterprises”, Journal of Development Studies, 31(2): 289-309.
Kumral, N. (2006). “Bölgesel Rekabet Gücünü Arttırmaya Yönelik Politikalar”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7-8 Eylül 2016, TEPAV, 275-287, Ankara.
Lal, K. (2004). “E-Business and Export Behavior: Evidence from Indian Firms”, World Institute for Development Economics Research, 32(3): 505-517.
Madsen, T. K. (1989). “Successful Export Marketing Management: Some Empirical Evidence”, International Marketing Review, 6(44): 41-57.
Massé, P. (2001). “Trade, Employment and Wages: A Review of the Literature”, Human Resources Development Canada, 209-230, http://www.dfaitmaeci.gc.ca/eet/pdf/09-en.pdf adresinden erişildi. (ET: 23.03.2017).
Mittelstaedt, J. D. & WARD, W. A. (2003). “Location, Firm Size and International Trade: Simultaneous Measurement of the Effects of Internal and External Scale Economies on Exporting”, Clemson University Center for International Trade Working Paper, 0030115: 1-31.
Monteiro, T.M.C. (2013). “Relationship Between Firm Size and Export Performance: Overtaking Inconsistencies”, Dissertation Master in International Business, Faculty of Economics of the University of Porto, Portugal.
Navaretti, B.G.; Bugamelli, M., Schivardi, F., Altomonte, C., Horgos, D. & Maggioni, D. (2011). The Global Operations of European Firms, Bruegel Blueprint Series, The Second EFIGE Policy Report, Bruegel.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 13 pp.21-39
36
Nazar, M. S. & Saleem, H. M. N. (2009). “Firm-Level Determinants of Export Performance”, International Business & Economics Research Journal, 8(2): 105-112.
Patibandla, M. (1995). “Firm Size and Export Behaviour: An Indian Case Study”, Journal of Development Studies, 31(6): 868-882.
Pla-Barber, J. & Alegre, J. (2007). “Analyzing the Link Between Export Intensity, Innovation and Firm Size in A Science-Based Industry”, International Business Review, 16(3): 275-293.
Prendergast, R. (1993). “Marshallian External Economies”, The Economic Journal, 103(417): 454-458.
Robinson, J. (1934). “What is Perfect Competition?”, Quarterly Journal of Economics, 49(1): 104-120.
Schumpeter, J. (1942). Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper and Row, New York. .
Scitovsky, T. (1954). “Two Concepts of External Economies”, The Journal of Politicial Economy, 62(2): 143-151.
Şentürk, İ. & Erdem, C. (2008). “Determinants of Export Propensity And Intensity of Smes in Developing Countries: An Empirical Analysis of Turkish Firms”, The Empirical Economics Letters, 7(2): 170-179.
Shoham, A. (1998). “Export Performance: A Conceptualization and Empirical Assessment”, Journal of International Marketing, 6(3): 59-81.
Sökmen, A. G. (2016). “Firma Kaynakları, İhracat Stratejileri ve Uluslararasılaşma Derecesi: Küçük ve Orta Boy İşletmeler Üzerine Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Sterlacchini, A. (2001). “The Determinants of Export Performance: A Firm-Level Study of Italian Manufacturing”, Weltwirtschaftliches Archive, 137(3): 450-472.
Tatoğlu, F. Y. (2013). Panel Veri Ekonometrisi, Beta Yayınları, İstanbul.
Teresa, M. A. & Dueñas-Caparas, S. (2007). “Firm-Level Determinants of Export Performance: Evidence from the Philippines”, Philippine Journal of Development, 62(34): 87-107.
Torlak, Ö.; ÖZDEMİR, Ş. & KULA, V. (2007). “Türk İşletmelerinin İhracat Performansı Belirleyicileri”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/1: 103 -114.
TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, İstatistiki Göstergeler, www.tuik.gov.tr.
Uyar, S. (2000). “Ekonomik Bütünleşmeler ve Gümrük Birliği Teorisi”, Dış Ticaret Dergisi, 19.
Wagner, J. (2001). “A Note on the Firm Size-Export Relationship”, Small Business Economics, 17: 229-237.
Wagner, J. (2003). “Unobserved Firm Heterogeneity and the Size-Exports Nexus: Evidence from German Panel Data”, Review of World Economics, 139(1): 161-172.
Wagner, J. (2008). “Exports and Firm Characteristics: First Evidence from Fractional Probit Panel Estimates”, University of Lüneburg Working Paper Series in Economics, 97: 1-18.
Wagner, J. (2010). “Exports and Firm Characteristics in German Manufacturing Industries”, University of Lüneburg Working Paper Series in Economics, 188: 1-77.
Westernhagen, N. (2002). Systemic Transformation, Trade and Economic Growth: Developments, Theoretical Analysis and Empirical Results, Business & Economics, Physica-Verlag Company, Germany.
Yolaç, S. (2005). “Türk İmalat Sanayinde Yoğunlaşma”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 50: 1088-1100.
Zaclicever, D. (2015). “Firm Size and Export Performance: Evidence from Uruguayan Manufacturing SMEs”, 21. International Panel Data Conference, 29-30 June 2015, Central European University, Budapest.
Zou, S. & Stan, S. (1998). “The Determinants of Export Performance: A Review of the Empirical Literature Between 1987 and 1997, International Marketing Review, 15(5): 333–56.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com