You are here

BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE YER ALAN ŞİRKETLERİN MİSYON İFADELERİNİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ

Analysis In Terms Of Corporate Sustainability Of Mission Statements From The Companies In Bist Sustainability Index

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.517
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The concept of corporate sustainability emerges as a concept that in recent years, companies have been paying attention to different areas as well as their profitability goals. The concept of corporate sustainability includes environmental protection activities, steps towards social equity and justice and sustainable development activities, as well as profit-making for companies. In order to more clearly determine the corporate sustainability activities of the companies in this framework, the corporate sustainability index in the Istanbul Stock Exchange started to be published starting from 2014. In this research, it has been analyzed which items are used in the mission statements of the companies in 2016 in BIS sustainability index and the compatibility of used items with corporate sustainability. For this purpose, the mission statements obtained by reaching 39 of the 42 companies in the BİST sustainability index were obtained through the mission statement and analyzed by means of content analysis method and the resultant findings were that the words related to social responsibilities were included in the mission statements but It showed that the words related to environmental responsibility were not found enough in the mission statements.
Abstract (Original Language): 
Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı son yıllarda şirketlerin karlılık hedeflerinin yanında farklı alanlara da dikkat etmesi gerektiğini belirten bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal sürdürülebilirlik kavramı firmaların kar amaçlı çalışmalarının yanında çevreyi koruma faaliyetlerini, toplumsal eşitlik ve adalete yönelik adımları ve sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerini daha net belirlemek için Borsa İstanbul bünyesinde kurumsal sürdürülebilirlik endeksi 2014 yılından itibaren yayınlanmaya başlanmıştır. Bu araştırmada belirli standartlara ulaşarak BİST sürdürülebilirlik endeksinde 2016 yılında yer alan şirketlerin misyon ifadelerinde hangi öğelerin kullanıldığı ve kullanılan öğelerin kurumsal sürdürülebilirlik ile olan uyumu analiz edilmiştir. Bu amaçla BİST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 42 şirketin misyon ifadesinden ulaşabildiğimiz 39 tanesine ulaşılarak elde edilen misyon ifadeleri içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve sonuç olarak elde edilen bulgular şirketlerin sosyal sorumluluklarla ilgili kelimelerin misyon ifadelerinde yer aldığını fakat çevresel sorumlulukla ilgili kelimelerin misyon ifadelerinde yeterince yer bulamadığını göstermiştir.
215
223

REFERENCES

References: 

Acar, S. (2014). Kurumsallaşmada Stratejik Yönetimin Rolü: Burdur İlindeki Aile İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. BURDUR: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Aktan, C. C. (2005). Geleceği Kazanmanın Yolu: Stratejik Yönetim.
Bansal, P. (2005). Evolving Sustainabily: A Longitudinal Study Of Corporate Sustainable Development. Strategic Management Journal (26), 197-218.
Borsa İstanbul. (2014). şirketler için sürdürülebilirlik rehberi.
Borsa İstanbul;. (2011). Sürdürülebilirlikle ilgili özet bilgiler.
Cadbury, S. (1992). The Financial Aspects Of Corporate Governance.
Dinler, A. M. (2009). Stratejik Yönetim Sürecinde Vizyon ve Misyon. PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi (e-dergi) www.paradoks.org , 5 (2).
Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi , 23 (2).
Karataş, Z. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Himzlet Araştırmaları Dergisi , 1 (1).
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 14 pp.215-223
223
Kavut, L. F. (2010). Kurumsal Yönetim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Çevresel Raporlama: İMKB 100 Şirketlerinin Çevresel Açıklamalarının İncelenmesi. Yönetim, İşletme İktisadı (66).
Koç, İ. Ö. (2015). Kurumsal Yönetim ve Sigortacılık Sektörü. ANKARA: Nobel yayıncılık.
Kuşat, N. (2012). SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELER İÇİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İÇSEL UNSURLARI. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi , C.XIV (S II).
Lou, Y. (2005). Corporate governance and accountability in multinational enterprises: Concepts and agenda. Journal Of İnternational Management (11).
OECD. (2004). Corporate Goverment Principles. OECD.
SPK. (2003). Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri. SPK.
TDK. (tarih yok). www.tdk.gov.tr. 05 04, 2017 tarihinde Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğü: www.tdk.gov.tr adresinden alındı
TKYD. (2015). Kurumsal Yönetim (26).
Tokgöz, N., & Önce, S. (2009). ŞİRKET SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: GELENEKSEL YÖNETİM. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , C.X I (S I).
TÜSİAD. (2002). Kurumsal Yönetim En İyi Uygulama Kodu: Yönetim Kurulunun Yapısı Ve işleyişi (Cilt TÜSİAD-T/2002/12/336). İstanbul.
Ülgen, H., & Mirze, K. (2013). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İSTANBUL: BETA YAYINCILIK.
Wilson, M. M. (2003). Corporate Sustainability: What Is It and Where Does It Come From? Ivey Business Journal www. ivey/businessjournal.com .
www.borsaistanbul.com. (tarih yok). http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/surdurulebili.... 05 04, 2017 tarihinde www.borsaistanbul.com. adresinden alındı
www.investopedia.com. (2017). 05 01, 2017 tarihinde investopedia: www.investopedia.com/terms/c/corporategovernance.asp adresinden alındı
www.wisegeek.com. (2017). 05 01, 2017 tarihinde wisegeek: www.wisegeek.com/what-is-corporate-governance.htm adresinden alındı
Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9 b.). Ankara: Seçkin Yayınevi.
Youseff, T. M. (2009). Corporate GovernanceAn owewiew Around The Globe. EGYPT: THORNTON.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com