You are here

ÖRGÜTSEL DESTEĞİN, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İRDELEMEYE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA: BURDUR İMALAT İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

A Study To Determine The Influence Of Organizational Support On Organizational Commitment: Case Of Manufacturing Companies in Burdur

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Changing environmental conditions, competitive advantage with globalization process, differentiation of customer expectations and needs have made the qualified human resources as one of the most important elements for organizational success and productivity. The organizational support which is evaluated as a source of motivation influences the tendency of employees to show organizational commitment behavior based on their feelings to be a part of an organization. This research examines the influence of organizational support on organizational commitment behavior in the manufacturing and the individuals employed the manufacturing companies in Burdur. The research covers the manufacturing enterprises in Burdur and the survey method is used as data collection tool. Multiple regression analysis has been used to determine the influence of organizational support on organizational commitment behavior in these companies.According to research findings, it has been found that the organizational support scale andthe organizational commitment behaviors have an influence on emotional attachment, continuity, normative attachment (p <0.01).
Abstract (Original Language): 
Değişen çevre koşulları,küreselleşme süreci ile birlikte rekabet avantajı sağlayabilme, müşteri beklentilerinin ve ihtiyaçlarının farklılaşması, nitelikli insan kaynağını örgütsel başarı ve verimlilik için en önemli unsurlardan birisi haline getirmiştir. Bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirilenörgütsel destek algısı çalışanların, kendilerini örgüte bağlı, örgütün bir parçası gibi hissetmeleri temeline dayanan örgütsel bağlılık davranışı gösterme eğilimlerini etkilemektedir. Bu araştırma Burdur’da faaliyet gösteren imalat işletmeleri çalışanlarında örgütsel desteğin, örgütsel bağlılık davranışı üzerindeki etkisini irdelemeye yöneliktir. Araştırma, Burdur’da faaliyet gösteren imalat işletmelerini kapsamakta olup, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Burdur’da faaliyet gösteren imalat işletmeleri çalışanlarında örgütsel desteğin, örgütsel bağlılık davranışı üzerindeki etkisini tespit etmek maksadıyla çoklu regrasyon analizi kullanılmıştır.Araştırma bulgularına göre,örgütsel destek ölçeği, örgütsel bağlılık davranışları alt boyutlarından duygusal bağlılık, devam bağlılığı, normatif bağlılıküzerinde bir etkiye sahip olduğu saptanmıştır (p<0.01).
138
147

REFERENCES

References: 

Akbaş, D. (2015). “Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu”,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Allen, N. J. &Meyer, J. P. (1996). “Affective, Continuance, and NormativeCommitmenttotheOrganization: An Examination of ConstructValidity” Journal Of VocationalBehavior, (49):252–276.
Ardakani, S. R., Ansari, A. &Ardakani, M. R. (2012). “OrganizationalClimate And Commitment”, Researcher, 4 (12): 101-104.
Armstrong, M. (2008). Strategic Human Resource Management, 4th Edition, KoganPage Limited, Usa.
Bagraim, J. (2010). “MultipleAffectiveCommitments and SalientOutcomes: TheImprobable Case of Information Technology Knowledge Workers”,The Electronic Journal Information Systems Evaluation, 13 (2):97-106.
Bakker, A. B. &Bal, M. (2010). “Journal Of Occupational And OrganizationalPsychology” 83(1): 189-206.
Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Bayram, L. (2005). “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi.
Bıes, R. J. (1989). "OrganizationalCitizenshipBehavior: TheGoodSoldierSyndrome", The Academy of Management Review, 14(2): 294-297.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.138-147
145
Bolıno, M. C. William H. T. &Brian P. N. (2004). "TheOther Side of theStory: ReexaminingPrevailingAssumptionsAboutOrganizationalCitizenshipBehavior", Human Resource Management Review, 14(2): 229-246.
Bozkurt, F. (2007).“Denizcilik Sektöründe Çalışan Gemiadamlarının Demografik Özellikleri ile Örgütsel Bağlılık, örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Beyar Üniversitesi SBE.
Börü, D., ve Güneşer, B. (2006). “Algılanan Örgütsel Destek ve Lider Üye Etkileşiminin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile İlişkisi ve Güvenin Rolü”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(25): 43-58.
Ceylan, A., ve Şenyüz, B. (2003). “Örgütsel Destek Algısı Ve Dahil Olma-Dışlanmama Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi-Sigorta Sektöründe Bir Araştırma. Yönetim”, (44): 57-62. http://isletmeiktisadi.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017/06/Yoneti... sayfasından erişilmiştir.
Chen, Z. X. and Francesco, A. M. (2003). TheRelationshipBetweenThe Three Components of Commitment and EmployeePerformance in China. Journal of VocationalBehavior, 62, 490–510.
Çakar, N.D. &S. Yıldız (2009), “Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: ‘Algılanan Örgütsel Destek’ Bir Ara Değişken Mi?”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28): 68-90.
Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu Ve Etkileyen Faktörler, Seçkin Yayınevi, Ankara.
Demir, M. (2012), “Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Eğilimi İlişkisi: Havalimanı Yer Hizmetleri İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of IndustrialRelations& Human Resources, 14(1): 49-64.
Eısenberger, R. Huntıngton, R. Hutchıson, S. Ve Debora S., (1986), “PerceivedOrganizationalSupport”, Journal Of AppliedPsychology, (7):500-507.
Eisenberger, R. Armeli, S. Rexwinkel, B. Lynch, P. D. &Rhoades, L. (2001). “Reciprocation of perceivedorganizationalsupport.”, Journal of AppliedPsychology, 86(1): 42-51.
Erdoğan, İ. (1996).İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayını.
Gakovic, A. &Tetrick, L. E. (2003). “PerceivedOrganizationalSupport And WorkStatus: A Comparison Of TheEmploymentRelationships Of Part--‐Time And Full--‐Time EmployeesAttendingUniversityClasses.”, Journal of OrganizationalBehavior, 24(5): 649-666.
İlsev, Arzu (1997).“Örgütsel Bağlılık: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
İnce, A. R. (2016). “Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkisinde Yönetici Desteğinin Aracılık Rolü”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57): 649-660.
Jafarı, P. &Bıdarıan, S. (2012). "TheRelationshipBetweenOrganizationalJustice and OrganizationalCitizenshipBehavior", Procedia-Social and Behavioral Sciences, (47): 1815-1820.
Schermerhorn, J. R. Hunt, J. G. &Osborn, R. N. (2011). OrganizationalBehaviour, 7. Edition, John Wiley&Sons, Usa
Kaplan, M. (2010). “Otel İşletmelerinde Etiksel İklim Ve Örgütsel Destek Algılamalarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kapadokya Örneği”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
Kelloway, E. Kevin, Loughlin, Catherine, Barling, Julian ve Nault, Alison, (2002). “Self-ReportedCounterproductiveBehaviors and OrganizationalCitizenshipBehaviors: Separate but RelatedConstructs”, InternatıonalJournal of Selectıon and Assessment, 10(2):143-151.
Korkmaz, M. (2011). “İlköğretim Okullarında Örgütsel İklim Ve Örgüt Sağlığının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi”,Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,17(1):117-139.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.138-147
146
Lam, L. W., Liu, Y., Loi, R. (2015). “Lookingİntra-OrganizationallyForİdentityCues: WhetherPerceivedOrganizationalSupportShapesEmployees’ Organizationalİdentification.”, Human Relations, 1-23.
David, L. Liao, H. Chung, Y. &Harden, E. E. (2006). “A ConceptualReview Of Human Resource Management Systems İn Strategic Human Resource Management Research”, In: (Ed. J. Martocchio), Research İn Personnel And Human Resources Management, Vol. 25. Oxford: Elsevier217–272.
Lıao, H. (2002). "A Cross Level Analysis of OrganizationalCitizeshipBehavior in WorkGroups", Unpublishedphd. Thesis, Minneapolis: TheUniversity of Minnesota.
Maertz, C. P., Griffeth, R. W., Campbell, N. S., Allen, D. G. (2007). “TheEffects OfPerceivedOrganizationalSupport And PerceivedSupervisorSupport On EmployeeTurnover.”, Journal of OrganizationalBehavior, 28(8): 1059-1075.
Marique, G., Stinglhamber, F., Desmette, D., Caesens, G., & De Zanet, F. (2012). “TheRelationshipBetweenPerceivedOrganizationalSupport And AffectiveCommitment: A SocialİdentityPerspective.”, Group&Organization Management, 38(1): 68-100.
Mowday, R. T., Steers, R. M. ve Porter, L. W. (1979). Themeasurement of organizationalcommitment. Journal of VocationalBehaviour, 14 (2): 224-247.
Özcaner, B. (2003).“Başarının Sırrı, İnsana Değer Vermekte”, İnsan KaynaklarıYönetim Dergisi, (3): 49-50.
Özdemir, A. (2010). “İlköğretim Okullarında Algılanan Örgütsel Desteğin Öğretmenlerin Kişiler Arası Öz Yeterlik İnançları İle İlişkisinin İncelenmesi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1): 127-146.
Özdevecioğlu,M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 18(2):113 -130.
Özdevecioğlu, M. (2004). “Algılanan Örgütsel Desteğin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri”, Amme İdaresi Dergisi 37(4): 97–115.
Özutku, H. (2008). “Örgüte Duygusal, Devamlılık ve Normatif Bağlılık ile İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 37(2): 79-97.
Polat, S. &Aktop, E. (2010). “Öğretmenlerin Duygusal Zekâ Ve Örgütsel Destek Algılarının Girişimcilik Davranışlarına Etkisi”,Akademik Bakış Dergisi,(22): 1-22.
Schaufeli, W. B. &Bakker A. B. (2003). “Utrecht WorkEngagementScale (Uwes). (Preliminary Manual Version 1)”,Hollanda: OccupationalHealthPsychologyUnit, Utrecht University.
Selçuk, G. (2003). “Örgütsel Desteğin Çalışanların İş İle İlgili Tutumlarına Etkisi’’, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi SBE YüksekLisans Tezi.
Salancik, G. R. (1977). “Commitment and The Control of OrganizationalBehavior”,Barry M. Staw and Gerald R. Salancik (Ed.), New Directions in OrganizationalBehavior, 1-54.
Sökmen, A. ve Ekmekçioğlu, E. B. (2016). Algılanan Örgütsel Desteğin Duygusal Bağlılıkla İlişkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Kamu Sektöründe Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(2): 118-133.
Sonnentag, S. (2003). “Recovery, WorkEngagement And ProactiveBehavior: A New Look At TheİnterfaceBetweenNonwork And Work”, Journal Of AppliedPsychology, 88 (3): 518-528.
Takeuchi, R. Wang, M.Marinova, S. V. &Yao, X. (2009). “Role Of Domain-SpecificFacets Of PerceivedOrganizationalSupportDuringExpatrition And İmplicationsForPerformance.”, OrganizationScience, 20(3): 621-634.
Taştan, S, İşçi, E. &Arslan, B. (2014). “Örgütsel Destek Algısının İşe Yabancılaşma Ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi: İstanbul Özel Hastanelerinde Bir Çalışma”,Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19): 121-138.
Turgut, H. (2014). “Algılanan Örgütsel Desteğin İşletme Performansına Etkisinde İç Girişimciliğin Aracılık Rolü”,Journal Of Business ResearchTurk, 6(3): 29-62.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.138-147
147
Turunç, Ö. ve Çelik, M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek Ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme Ve İş Performansına Etkisi. Celal BayarÜniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim Ve Ekonomi 17(2): 183-206.
Ulutürk, Ş. (2016). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Uyar, G. (2015). “Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com