You are here

ÖĞRETMEN ADAYLARININ TUTUM VE MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Invenstigation Of Attitudes And Motıvation Levels Of Teacher Candidates in Terms Of Some Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the important elements that constitute healthy societies is the education system and the most dynamic elementary school for the efficient operation of this system. Motivation and attitude are very important in the teaching profession since teachers can influence their students positively or negatively while performing their profession. This research was conducted to determine whether the attitudes and motivation levels of teacher candidates who are studying in the 4th grade of the Akdeniz University Faculty of Education and the pedagogical formation education teachers in the Faculty of Education differ according to some variables. Survey method was used as data collection tool in the research. Within the scope of the research, 400 questionnaire data were included in the analyzes. 54.3% of them were pedagogical formation education teachers and 45.8% of them were teacher candidates who were in education faculties. Independent sample t-test and one-way ANOVA were used to test whether the motivations and attitudes of prospective teachers in the pedagogical formation education and education faculty of the fourth grade differed in terms of some variables. According to the findings of the research, it was determined that the motivational grades of the teacher candidates differ according to the education type, but they do not differ according to the gender, age, the graduated department and the graduated graduate. While the attitudes of the teacher candidates differed according to sex and education type; (p<0.01) were not found to be different from the age, the department that they read, and the department where they graduated.
Abstract (Original Language): 
Sağlıklı toplumları oluşturan önemli unsurlardan birisi eğitim sistemi ve bu sistemin etkin bir şekilde işletilmesi için en dinamik öğesiöğretmenlerdir. Öğretmenler mesleklerini icra ederken öğrencilerini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebildiği içinmotivasyon ve tutum öğretmenlik mesleğinde son derece önemlidir. Bu araştırma Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları ile Eğitim Fakültesinde Pedagojik Formasyon eğitimi almakta olan öğretmen adaylarının tutum ve motivasyon düzeylerinin bazı değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 400 anket verisi analizlere dâhil edilmiş olup %54,3’ ünü pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adayları ile % 45,8’ ini eğitim fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Pedagojik formasyon eğitimi ve eğitim fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının motivasyon ve tutumlarının bazı değişkenler açısından farklılaşma olup olmadığını test etmek için bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının motivasyondüzeylerinin eğitim türüne göre farklılaştığı görülürken, cinsiyet, yaş, okuduğu bölüm ve mezun olduğu bölüme göre farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının tutum düzeylerin cinsiyete ve eğitim türüne göre farklılaştığı gözlemlenirken; yaş, okuduğu bölüm, mezun olduğu bölüm değişkenleri ile aralarında bir farklılık saptanmamıştır (p<0.01).
154
164

REFERENCES

References: 

Acat, B. Balbağ, M. Z., Demir, B., & Görgülü, A. (2005). “Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Meslek Algıları”, Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17): 27–35.
Adair, J. (2003). Etkili Motivasyon (Çev: Salih Uyan). Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul.
Alemdağ, E. Öncü, E. & Yılmaz, K. A. (2014). “Beden Eğitim Öğretmeni Adaylarının Akademik Motivasyon ve Akademik Özeyeterlikleri”, Spor Bilimleri Dergisi, 25(1): 23-35.
Altınkurt, Y. Yılmaz, K. & Erol, E. (2014). “Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları”, Traya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1): 48-62.
Anderson, L.W. (1988). “Attitudemeasurement: Attitudesandtheirmeasurement, Inkeeves, J.P. (Ed.), Educationalresearchmethodologyandmeasurement: An Internationalhandbook, New York.
Aydın R. & Sağlam, G. (2012). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Örneği)”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar, 10(2): 257-294.
Bahçeci, B. Yıldırım İ. Kara, K. & Keskinpalta, P. (2015). “Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Erzincan Üniversitesi “, Eğitim Fakültesi Dergisi 17(1).
Başaran İ.E. (1992). Yönetimde İnsan İlişkileri. Kadıoğlu Matbaa, Ankara.
Başbay, M., Ünver G. & Bümen N.T. (2009). “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (59): 345-366.
Bentley, T. (1999). İnsanları Motive Etme. (O. Yıldırım, Çev.). Hayat Yayınları, İstanbul.
Castetter, B.W. (1986). Administering School Personal, New-York.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.154-164
163
Çapa, Y. & Çil, N. (2000). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (16): 69-73.
Chen, A. (2001). “A Theoretical Conceptualization Formotivation Research In Physicaleducation: An Integrated Perspective”, Quest, (2):35-58.
Çelik, V. (1999). Eğitimsel Liderlik, Pegem Yayıncılık, Ankara.
Çeliköz, N. & Çetin, F. (2004). “Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler”, Millî Eğitim Dergisi, 32(162): 136-145.
Durmuş, H. (2016). “Eğitim Yönetiminde Motivasyon Ödüllendirme”www.hayatidurmus. com/GGO/subat_pdf/08.pdf (14.04.2016).
Erdoğan, İ. (2007). İşletmelerde Davranış, MİAD- Malatyalı İşadamları Derneği Yönetim Yayınları Dizisi 1, İstanbul.
Erkuş, A. Sanlı, N. Bağlı, T. M. & Güven, K. (2000). “Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116): 27-34.
Eraslan L. & Çakıcı D. (2011). “Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2): 427-438.
Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
Evans, L. (2000). “The Effects Of Educational Change On Moral, Job Satisfaction And Motivation”, Journal of Educational Change, (1): 173-192.
Gömleksiz, M. N., Oral, B. & Bulut, İ. (2006). “Ortaöğretime Nitelikli Öğretmen Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Uygulaması”, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu 20-22 Aralık 2004 Bildiriler Kitabı.
Güney, S. (2000). Yönetim ve Organizasyon El Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Gürbüz, H. & Kışoğlu, M. (2007). “Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen Edebiyat Fakültesi Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği)”, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2):71–83.
Arslan, H. Can, N. Dönmez, B. Gülveren, H. Işık, H. Karslı, M.D. Kuran, K. Memişoğlu, S. Özabacı, N. Sarıtaş, M. Yiğit, B. & Yücel, C. (2014). Sınıf Yönetimi. (Edit: Mehmet Şişman ve Selahattin Turan) Pegem Yayınları, Ankara.
İnceoğlu, M. (2004). Tutum Algı ve İletişim, Kesit Dağıtım Limited Şirket, Ankara.
Kağıtçıbaşı, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar, Evrim Basım Yayın, İstanbul.
Kartal, S. (2009). “Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Devam Eden Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, ( 28): 223-239.
Kartal, T. & Afacan, Ö. (2012). “Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24): 76-96.
Kaya, A. & Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 367-380.
Kuş, E. (2015). “Mobbingin Motivasyona Etkisi Ve Bir Kamu Kuruluşunda Uygulama” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
Koçel,T. (1995).İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım Yayım.
Özgür N. (1994). “Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Özkan, H.H. (2012). “Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi (SDÜ Örneği) Ahi Evran Üniversitesi”, Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2).
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.154-164
164
Özsoy, O. (2005). Değişen Dünyada Meslek Seçimi Geleceğin Meslekleri, Hayat Yayıncılık İletişim Eğitim Hizmetleri, İstanbul.
Polat, S. (2013). “Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesie”, International Journal Of Educational Research 4(2): 48-60.
Recepoğlu, E. (2013). “Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1): 311-326.
Robbins, S. & Judge T. (2015). Örgütsel Davranış (Çev: Prof. Dr. İnci Erdem ). Nobel Basım Yayın, Ankara.
Sayın, S. (2005). “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları Ve Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi”, Eğitim Araştırmaları, 5(19): 271-282.
Sabuncuoğlu, Z. & Tüz, M. (2001).Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kitapevi, Bursa.
Serinkan, C. (2008). Liderlik Ve Motivasyon Geleneksel ve Güncel Yaklaşımlar, Nobel Yayın Dağıtım Ankara.
Smeets, A. V.S., Julıette H. Walma Van Der Molen, Lieke J. F. Asma, (2011). PrimaryTeachers’ AttitudesTowardScience: A New Theoretical Framework, ScienceEducationInstitute Elan for Teacher Education, Science Communication and School Practices, University of Twente.
Şimşek H. (2005). “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
Terzi A. R. & Tezci E. (2007). “Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (52): 593-614.
Ulug, M. Özden M.S. & Eryılmaz, A. (2011). “The Effects of Teachers’ Attitudes on Students’ Personalityand Performance.
Üstüner, M. (2006). “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Pegem A Yayınları, 12(45).
Yeşilyaprak, B. (2006). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayıncılık, Ankara.
Yüksel, S. (2004). “Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Ilişkin Tutumlarına Etkisi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com