You are here

LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN GÜNCEL YAPISINI ŞEKİLLENDİREN FAKTÖRLER ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

A Conceptual Study On The Factors Shaping Logistics And Supply Chain Management’s Current Structure

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Most important factor affecting global trade in recent years is the disappearance of barriers by the development of communication and transport opportunities. Together with marketing products and services all over the World, companies can also continue their functions as production etc. globally. These developments make logistics and supply chain management more important. It is needed to manage logistics and supply chain effectively not just in presenting products and services to customers, it is important in the whole process that begins from preproduction. Market structure has been changed in the 21th century and this affects the logistics and supply chain management structurally as well as other marketing trends. In this study, driving factors as consumers, technology, nature, competition and economy are considered. It is also possible to deal with different factors affecting logistics and supply chain management. However, in this study, most important ones are examined. Also, it must be known yhat logistics and supply chain activities affect most of the business dynamics.
Abstract (Original Language): 
Son dönemlerde global ticareti etkileyen en önemli unsur, iletişim ve ulaşım olanaklarının artmasıyla sınırların ortadan kalması olmuştur. İşletmeler ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya pazarlayabilmenin yanı sıra, üretim başta olmak üzere, işletme fonksiyonlarının tamamını global arenada sürdürebilmektedir. Bu gelişmeler, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin önemini giderek artırmaktadır. Yalnızca ürün ve hizmetlerin nihai müşterilere ulaştırılmasında değil, üretim öncesinden başlayarak sürecin her aşamasında lojistik ve tedarik zincirinin etkin yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. 21. yüzyılda pazar yapısı, köklü değişimlere uğramış, bu durum, pazarlama trendleriyle beraber lojistik ve tedarik zinciri yönetimini de yapısal düzeyde etkilemiştir. Bu çalışmada lojistik ve tedarik zinciri yönetimini şekillendiren tüketici, teknoloji, doğal çevre, rekabet ve ekonomi gibi itici güçler irdelenmektedir. Elbette bu güçlerin dışında lojistik ve tedarik zinciri yönetimine etki eden birçok farklı unsurlardan da söz etmek mümkündür. Ancak bu çalışmada, bu faktörlerin en belirgin olanları ele alınmıştır. Aynı zamanda lojistik ve tedarik zincirindeki faaliyetlerin de iş dünyasındaki çoğu dinamiği etkilediği bilinmelidir.
190
196

REFERENCES

References: 

Babacan, M. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu, Ege Akademik Bakış, 3(1), 8-15.
Dünya Ekonomik Forumu 2016-2017 Küresel Rekabet Raporu
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.190-196
196
Forslund, H. (2007). The impact of performance management on customers’ expected logistics performance. International Journal of Operations & Production Management, 27(8), 901–918. doi:10.1108/01443570710763822.
Gammelgaard, B. (2015). The emergence of city logistics : the case of Copenhagen ’ s, 45(4), 333-351. doi:10.1108/IJPDLM-12-2014-0291.
Harrington, L. ve Smith, R. H. (2013). Consumer as Disrupter: Managing the “Fit for Purpose” Retail and Consumer Goods Supply Chain, DHL Supply Chain.
http://www.invest.gov.tr
http://www.utikad.org
Lin, C. (2005). Factors affecting innovation in logistics technologies for logistics service providers in China. doi:10.1108/17468770710723604
logisticsmgmt.com Erişim Tarihi: 11.04.2017
MÜSİAD 2015 Lojistik Sektör Raporu
Önen, V. (2017). Düşük Maliyet Modelli Havayolu İşletmelerinde Algılanan Hizmet Performansının Tutumsal ve Davranışsal Sadakata Etkisinin Demografik ve Satınalma Özellikleri Üzerinden İncelenmesi, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(2), 41-54.
Özdemir, A. İ. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri ve Yararları, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 87-96.
Rekabet Kurumu 2012 Rekabet Raporu
T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı
Türker, M., Balyemez, F. ve Biçer, A. A. (2005). Üretim Sürecinde Tedarik Zincirinin Önemi ve Maliyet Yönetimi, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi.
Türkiye İstatistik Kurumu Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri, Sayı: 21540
Wüstemeyer, C., Madlener, R. ve Bunn, D.W. (2015). A stakeholder analysis of divergent supply-chain trends for the European onshore and offshore wind installations, Energy Policy, 80, 36-44.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com