You are here

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Examination of High School Teachers' Perceptions of Organizational Justice in Terms of Demographic Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
This study was conducted to examine the relationship between high school teachers' perceptions of organizational justice and demographic variables. A total of 5746 teachers from 102 high school positions in 7 District borrowing central of Ankara province were selected as the study universe, and sampling was performed on 368 teachers using simple random method. In the evaluation of data, "Organizational Justice Scale" developed by Niehoff and Moorman (1993) was used in order to determine teachers' knowledge and relationships about organizational justice perceptions and subscales. Serinkan adapted this scale to Turkish version. In this research, the statements of "Organizational Justice Scale" consisting of distribution justice, process justice and interaction justice used in Onurlucan 's study were used. Reliability and construct validity were followed by factor analysis. Organizational justice scale, distributed justice, process justice and interaction justice were evaluated as three factors. A t-test was conducted for gender and One-Way Anova test was applied for the other variables. There was no significant relationship between the variables of "gender" and "education level" and organizational justice scale subscales. There was significant relationship between the variable of "age" and process justice and interaction justice. The variables of "working year in school" and " total working year In occupation" were found to be related to all three sub-dimensions of organizational justice.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, lise öğretmenlerinin örgütsel adalet algılarının demografik değişkenlerle ilişkisini incelemek üzere yapılmıştır. Çalışma evreni olarak Ankara ili 7 merkez ilçesinde bulunan 102 lisede görevli toplam 5746 öğretmen seçilmiş, örneklemi ise basit tesadüfi yöntem kullanılarak 368 öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile alt boyutlarına ilişkin bilgileri ve ilişkileri belirlemek amacıyla Niehoff ve Moorman (1993)’ın geliştirdiği “Örgütsel Adalet Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçeği Türkçe versiyonuna Serinkan uyarlamıştır. Bu araştırmada, Onurlucan’ın çalışmasında kullandığı dağıtım adaleti, süreç adaleti ve etkileşim adaleti boyutlarından oluşan “Örgütsel Adalet Ölçeği” ifadeleri kullanılmıştır. Güvenilirlik ve yapı geçerliliği yapılan ölçek ifadelerinden sonra faktör analizi yapılmıştır. Örgütsel adalet ölçeği, dağıtımsal adalet, süreç adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere 3’lü faktör halinde değerlendirilmiştir. Cinsiyet için t-testi yapılmış ve diğer değişkenler için Tek Yönlü Anova testi uygulanmıştır. “Cinsiyet” ve “Eğitim Durumu” değişkenleri ile örgütsel adalet ölçeği alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. “Yaş” değişkeni ile süreç adaleti ve etkileşim adaleti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. “Okulda Çalışma Süresi” ve “Toplam Çalışma Süresi” değişkenleri ile örgütsel adaletin her üç alt boyutunda da ilişki tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Bal, V. (2014). “Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Manisa’daki Eğitim Kurumlarında Bir Araştırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1): 1-9.
Balaban, Ö. & Konyalı, H. (2016). “Kamu Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Adalet Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sakarya SGK Örneği”, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(1): 189-207.
Barkworth, M. J. & Murphy, K. (2015). “Procedural justice policing and citizen compliance behaviour: the importance of emotion”, the importance of emotion, Psychology, 21(3): 254-273.
Colquitt, A. J.A. & Zipay, P. K. (2015). “Justice, Fairness, and Employee Reactions”, The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2:11.1–11.25.
Çalışkan, A. (2015). “Örgütsel Adaletin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Etik İkliminin Aracılık Rolü”, Uluslararası İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 1(2): 115-141.
Çetin, K. S. & Çınkır, Ş. (2016). “Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Birbirlerini Etkileme Taktiklerinin Örgütsel Adalet İle İlişkisi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(5): 50-64.
Çetinkaya, M. & Çimenci, S. (2014). “Örgütsel Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23): 237-278.
Gelens, J., Hofmans, J., Dries, N., & Pepermans, R. (2014). “Talent management and organizational justice: Employee reactions to high potential identification”, Human Resource Management Journal, 24(2): 159-175.
Greenberg, J. (1987). “A Taxonomy of Organizational Justice Theories”, Academy of Management Review, 12(1): 9-22.
İçerli, L. (2010). “Örgütsel Adalet: Kuramsal Bir Yaklaşım”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1): 67-92.
İşcan, F. Ö. & Sayın, U. (2010). “Örgütsel Adalet, İş Tatmini Ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişki”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4): 195-216.
Khan, K., Gul, A. A. M. & Raja U. (2015). “Organizational Justice and Job Outcomes: Moderating Role of Islamic Work Ethic”, J Bus Ethics, 126: 235-246.
Kurtulmuş, M. & Karabıyık, H. (2016). “Algılanan Örgütsel Adaletin Öğretmenlerin İşe Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi”, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2): 459-477.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 15 pp.22-38
38
Leow, L. K. & Khong, W. K. (2009). “Organizational Commitment: The Study of Organizational Justice and Leader Member Exchange (LMX) Among Auditors in Malaysia”, International Journal of Business and Information, 4(2): 161-198.
Meydan, H. C. & Basım N. (2015). “Örgütsel Vatandaşlık Davranışında Kontrol Odağı, Örgütsel Adalet Algısı ve Örgütsel Bağlılığın Etkisi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1): 99-116.
Moorman, H. R. (1991). “Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?”, Journal of Applied Psychology, 76(6): 845-855.
Niehoff, P. B. & Moorman, H. R. (1993). “Justiee as a Mediator of the Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior”, Academy of Management Journal, 36(3): 527-556.
Onurlucan, A. (2015). “Kişilik Özellikleri Ve Örgütsel Adalet Algısının, Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Görgül Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Ankara.
Özyer, K. & Azizoğlu, Ö. (2014). “İş Hayatında Kadınların Önündeki Cam Tavan Engelleri İle Algılanan Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1): sayfa eksik.
Pelit, E. & Bozdoğan, İ. (2014). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılamalarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Kemer’deki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(2): 37-66.
Polat, S. & Kazak, E. (2014). “Okul yöneticilerinin kayırmacı tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel adalet algıları arasındaki ilişki”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 20(1): 71-92.
Saldamlı, A. (2016). Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, Detay Yayınları, Ankara.
Serinkan, C. & Ürkek E. Y. (2014). Dönüşümcü Liderlik Bağlamında Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet, Nobel Yayınları, Ankara.
Schminke, M., Arnaud, A. & Taylor, E. (2014). “Ethics, Values, and Organizational Justice: Individuals, Organizations, and Beyond”, J Bus Ethics 130: 727–736.
Strom, L. D., Sears, L. K. & Kelly, M. K. (2014). “Work Engagement: The Roles of Organizational Justice and Leadership Style in Predicting Engagement Among Employees”, Journal of Leadership & Organizational Studies, 21(1): 71-82).
Tziner, A. & Sharoni, G. (2014). “Organizational citizenship behavior, organizational justice, job stress, and workfamily conflict: Examination of their interrelationships with respondents from a non-Western culture, Journal of Work and Organizational Psychology, 30: 35-42.
Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2014). “SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara.
Yücel, İ. & Palabıyık, N. (2016). “Virtüöz Liderlik Ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1): 211-230.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com