You are here

FAREPRIMONT VE MALMQUIST VERİMLİLİK ENDEKSLERİ İLE TÜRK HAVALİMANLARININ ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Comparison of Turkish Airports Efficiency with FarePrimont and Malmquist Productivity Index

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.110

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The growth of the air transportation sector with ever-increasing momentum requires the existing airports to operate more efficiently. Data envelopment analysis and stochastic boundary analysis, which are used to measure the efficiency of systems with multiple inputs and multiple outputs, have been used extensively in the literature in airports (Gillen and Lall,1997: Düzakın and Güçray, 2001: Carlsson, 2002: Kamp, 2005: Lin and Hong, 2006: Barros and Dieke, 2007: Maligheti etc, 2008). In this study, the efficiencies of 38 airports were evaluated with the FarePrimont and Malmquist indices considering the data for 2011-2014. FarePrimont analysis will be applied for the first time in Turkish airports with the results compared with the Malmquist productivity index. Malmquist productivity index which are applied panel data indices such as total factor productivity, technical change, technical efficiency change, pure efficiency change and scale efficiency change. According to the results of the study, the Malmquist total factor productivity index and the FarePrimont total factor productivity index are the biggest increases in total factor productivity between 2011-2014 in Isparta Süleyman Demirel Airport and the most decrease is in Tekirdag Corlu airport and Çanakkale airport.
Abstract (Original Language): 
Hava yolu taşımacılığı sektörünün gün geçtikçe artan ivme ile büyümesi mevcut havalimanlarının daha etkin çalışmasını gerektirmektedir. Birden fazla girdi ile birden fazla çıktının olduğu sistemlerin etkinliğini ölçmede kullanılan veri zarflama analizi ve stokastik sınır analizi bu bağlamda havalimanlarında da literatürde çokça kullanılmıştır (Gillen ve Lall,1997: Düzakın ve Güçray, 2001: Carlsson,2002: Kamp, 2005: Lin ve Hong, 2006: Barros ve Dieke, 2007: Maligheti vd, 2008). Bu çalışmada 2011-2014 yılları arasındaki veriler dikkate alınarak 38 havalimanının etkinlikleri FarePrimont ve Malmquist endeksleri ile değerlendirilmiştir. FarePrimont analizi türk havalimanlarında bu çalışma ile ilk defa uygulanacak olup sonuçlar Malmquist verimlilik endeksi ile karşılaştırılarak verilmiştir. Malmquist verimlilik endeksi veri zarflama analizinin toplam faktör verimliliği, teknik değişim, teknik etkinlik değişimi, saf etkinlik değişimi ve ölçek etkinlik değişimi gibi endeksleri panel datalara uygulanma biçimidir. Çalışma sonuçları Malmquist toplam faktör verimliliği endeksi ile birlikte FarePrimont toplam faktör verimliliği endeksinin 2011-2014 yılları arasında toplam faktör verimliliği olarak en büyük artışın Isparta Süleyman Demirel Havalimanında, en fazla düşüşün ise Tekirdağ Çorlu havalimanı ve Çanakkale havalimanında olduğunu göstermektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abbott, W., ve Wu, S. (2002). Total Factor Productivity and Efficiency of Australian Âirports, The Australian Economic Review, 35, 3, 244-260
Ahn, Y., ve Min, H. (2014). Evaluating the Multi-Period Operating Efficiency of International Airports Using Data Envelopment Analysis and the Malmquist Productivity Index, Journal of Air Transport Management, 39, 12-22
Akyüz, Y., Yıldız, F., ve Kaya, Z. (2013). Veri Zarflama Analizi (vza) ve Malmquist Endeksi ile Toplam Faktör Verimlilik Ölçümü: Bist’te Işlem Gören Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27, 4, 110-130
Bakırcı, F., Bayrak, R., ve Önal, S. (2016). Savunma Sanayiinde Toplam Faktör Verimliliği, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30, 4, 751-769
Barros, C. P., ve Dieke, P. (2007). Performance Evaluation of Italian Airports: A Data Envelopment Analysis. Journal of Air Transport Management, 13, 184-191
Chang, Y., Yu, M., ve Chen, P. (2013). Evaluating the Performance of Chinese Airports. Journal of Air Transport Management, 31, 19-21
Curi, C., Gitto, S., ve Mancuso, P. (2010). The Italian Airport Industry in Transition : A Performance Analysis. Journal of Air Transport Management, 16(4), 218–221.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 8 pp. 77-87
87
Curi, C., Gitto, S., ve Mancuso, P. (2011). Socio-Economic Planning Sciences New Evidence On The Efficiency Of Italian Airports : A bootstrapped DEA analysis q. Socio-Economic Planning Sciences, 45(2), 84–93.
Gillen, D. (1997). Developing measures of airport productivity and performance : An application of data envelopment analysis, Transportation Research Part E, 33(4), 261-273
Fare R., Grosskopf, S., Norris M., Zong Z.Y (1994). Productivity Growth Technical Progress and Efficiency Change in Industry, American Economic Review Combine with Journal of Economic Literature and Journal of Economic Perspect, N.84, 66-80.
International Air Transport Association, Annual Review 2015, 71st Annual General Meeting, Miami
Islam, N., Xayavong, V., ve Kingwell, R. (2014). Broadacre farm productivity and profitability in south-western Australia, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 58, 147-170
Keskin, Benli, Y. (2012). Veri zarflama analizi (VZA) ve Malmquist toplam faktör verimliliği (TFV): Konaklama işletmelerinde bir uygulama, Ege Akademik Bakış, 12(3), 369-382
Lai, P., Potter, A., Beynon, M., ve Beresford, A. (2015). Evaluating the efficiency performance of airports using an integrated AHP / DEA-AR technique. Transport Policy, 42, 75–85.
Martin, J., ve Roman, C. (2001). An application of DEA to measure the efficiency of Spanish airports prior to privatization, Journal of Air Transport Management, 7, 149-157
O’Donnell, C. J. (2010). Measuring and decomposing agricultural productivity and profitability change. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 54, 527–560.
O’Donnell, C. J. (2011). DPIN 3.0: A program for decomposing productivity index numbers, Centre for Efficiency and Productivity Analysis, School of Economics, University of Queensland.
O’Donnell, C. J. (2012). An aggregate quantity framework for measuring and decomposing productivity change. Journal of Productivity Analysis, 38(3), 255–272.
Pathomsiri, S., Haghani, A., Dresner, M., ve Windle, R. J. (2008). Impact of undesirable outputs on the productivity of US airports, Transportation Research Part E, 44, 235–259.
Tovar, B., ve Martín-cejas, R. R. (2010). Technical efficiency and productivity changes in Spanish airports : A parametric distance functions approach. Transportation Research Part E, 46(2), 249–260.
Yoshida, Y., ve Fujimoto, H. (2004). Japanese airport benchmarking with the DEA and endogenous-weight TFP methods: testing the criticism of overinvestment in Japanese regional airports, Transportation Research Part E, 40, 533-546
Wanke, P. F. (2012). Journal of Air Transport Management Efficiency of Brazil’s airports : Evidences from bootstrapped DEA and FDH estimates. Journal of Air Transport Management, 23, 47–53.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com