You are here

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN SAĞLANMASI: MERMER SEKTÖRÜNDE BİR İŞLETME UYGULAMASI

Enhancing The Effectiveness Of Internal Control Systems In Businesses: An Application On A Business In The Marble Sector

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.132

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Due to the expansion of business volumes, increasing business processes and complexity, the ability of the management to directly control these activities and processes is weakened. From the perspective of management, this negativity can only be eliminated by establishing a strong internal control system and ensuring efficiency. All policies and practices for the protection of assets, prevention of corruption, ensuring the correctness of records and carrying out activities effectively in an enterprise, constitute the internal control system of that business. It is the responsibility of the company's management to establish and ensure the effectiveness of the internal control system. The aim of this study is to examine the components of internal control and to emphasize the importance of ensuring the internal control system in terms of businesses. In the research section of the study, the internal control structure in a marble business is examined and suggestions were provided to determine the strengths and weaknesses of the system and to increase its effectiveness. The research is a case study and data were gathered through observations, documentation and interviews with the personnel in the selected business. It should be taken into account that the results obtained and the recommendations presented are limited to the examined business.
Abstract (Original Language): 
İşletmelerin faaliyet hacimlerinin genişlemesi, iş süreçlerinin artması ve karmaşıklaşması nedeniyle, işletme yönetiminin bu faaliyet ve süreçleri doğrudan doğruya kontrol etme yeteneği zayıflamaktadır. İşletme yönetimi açısından, meydana gelen bu olumsuzluk, ancak güçlü bir iç kontrol sistemi kurularak ve etkinliği sağlanarak giderilebilir. Bir işletmede varlıkların korunması, yolsuzlukların önlenmesi, kayıtların doğruluğunun sağlanması ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlarına yönelik oluşturulan tüm politika ve uygulamalar o işletmenin iç kontrol sistemini oluşturur. İç kontrol sisteminin kurulması ve etkinliğinin sağlanması işletme yönetiminin sorumluluğundadır. Bu çalışmanın amacı, iç kontrolü oluşturan unsurları incelemek ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasının işletmeler açısından önemini vurgulamaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde, mermer sektöründe faaliyet gösteren bir işletmedeki iç kontrol yapısı incelenmiş, sistemin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek sistemin etkinliğinin artırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. Uygulama örnek olay incelemesi niteliğinde olup, konuyla ilgili olarak seçilen işletmede gözlem, belgeleme, personelle görüşme suretiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlar ve sunulan önerilerin incelenen işletmeyle sınırlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aksoy, T. (2007). BASEL II ve İç Kontrol, Ankara SMMM Odası Yayınları, Ankara.
Akyel, R. (2010). “Türkiye’de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi. Cilt: 17, Sayı: 1, s.83-97.
Bozkurt, M. (2010). “İyi Mali Yönetimin Gerçekleştirilmesinde İç Kontrol ve Denetimi”. Dış Denetim Dergisi, Sayı: 1, s.131-138.
Bozkurt, N. (2015). Muhasebe Denetimi, 7.Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
Candan, E. (2006). “Kamu İdarelerinde İç Kontrol Sistem ve Süreçlerinin Tasarlanması, Uygulanması ve Geliştirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar”, Mali Yönetim ve Denetim Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 38, s.18-33.
Cömert, N. (2013). “Denetim Süreci ve İç Kontrol”, Denetim, Editör: Melih Erdoğan, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.
Dabbağoğlu, K. (2007). “İç Kontrol Sistemi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 82, s.159-169.
Güredin, E. (2008). Denetim ve Güvence Hizmetleri SMMM Ve YMM’lere Yönelik İlkeler ve Teknikler, 13.Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul.
Haftacı, V. (2011). Muhasebe Denetimi, 2.Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli. INTOSAI. (2006). Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi, (Çev. Baran Özeren). Erişim Tarihi: 18.06.2016, http://www.sayistay.gov.tr/yayin/elek/elekicerik/sbn53IcKontStanReh.pdf.
Kaval, H. (2008). Muhasebe Denetimi, 3.Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
Kepekçi, C. (2004). Bağımsız Denetim, 5.Baskı, Avcıol Basım Yayın, İstanbul.
Özel, K. (2007). “İyi Uygulama Örnekleri Çerçevesinde Kamu Mali Yönetiminde Toplam Kalite Uygulamaları ve Türkiye Için Bir Model Önerisi”, Devlet Bütçe Uzmanlığı Araştırma Raporu, Ankara.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 111-123
123
Özer, M. (1997), Denetim 1, Özkan Matbaacılık, Ankara.
Usul, H. (2015). Bağımsız Denetim, 2.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.
Uyar, S. (2010). “UFRS Uygulamalarında İç Kontrol Sisteminin Etkisi ve Önemi”, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, s.37-60. Uzay, Ş. (2009). “Denetim Süreci ve Aşamaları”, Muhasebe Denetimi, Editörler: Şaban Uzay ve Seval Kardeş Selimoğlu, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara.
Yavuz, S.T. (2002). “İç Kontrol Fonksiyonu’nun Bileşenleri: İç Kontrol Merkezi Teftiş’ten (İç Denetim’den) Farklı Bir Mekanizma Mıdır?”, Bankacılar Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 42, s.39-56.
Yılancı, M.; Yıldız B. & Kiracı M. (2016). Türkiye Denetim Standartları İle Uyumlu Muhasebe Denetimi. 2.Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com