You are here

KÜRESELLEŞME VE KENT KİMLİĞİ: KENTSEL DEĞERLERİN KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE AŞINMASI

Globalization and Urban Identity: Erosion of Urban Values in Globalization Process

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.164

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The process of globalization affects cities and urban identities both locally and through global dynamics. Nowadays, as a result of the process that takes place in the market-oriented global capitalist framework in the neo-liberal direction, there is a race between cities. Now, in order to be able to exist in this race, the emphasis on the branding of cities has begun to come to the forefront. In addition, urban policies such as urban regeneration, urban renewal, gentrification, and urban conservation also affect cities considerably. In this process, the identity of cities, the cases of entrepreneur cities or brand cities are often mentioned. In this context, urban regeneration, which is accelerating with globalization, also takes a part of the identity of the city. The change of historical and cultural identity causes the change of identity in the city with globalization. While urbanization of the capital is pointing to a new stage for the cities, change of the identities of the cities is the issue that has been least emphasized. Especially, the fact that the original urban values are replaced by the new global values is the cause of the actual breaks in the urban identity. In this study, the change/transformation of urban values over global values is considered. The new urban sensation, which corresponds to the globalization process, opens up new windows about how cities of the future will be shaped, while causing urban identities to break.
Abstract (Original Language): 
Küreselleşme süreci, kentleri ve kent kimliklerini gerek yerel gerekse küresel dinamikler üzerinden etkilemektedir. Günümüzde, neoliberal doğrultuda piyasa odaklı küresel kapitalist çerçevede oluşan sürecin sonucunda, kentler arası bir yarıştan söz konusudur. Artık bu yarışta var olabilmek için kentlerin markalaştırılması gibi vurgular ön plana çıkmaya başlamıştır. Ayrıca kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, soylulaştırma, kentsel koruma gibi kentsel politikalar da kentleri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu süreçte kentlerin kimliği, girişimci kentler ya da marka kentler olgusu sıklıkla dile getirilmektedir. Bu bağlamda küreselleşme ile birlikte hız kazanan kentsel düzenlemeler kentin kimliğinden de bir parça götürmektedir. Tarihsel ve kültürel kimlik ögelerinin değişimi küreselleşme ile birlikte kentte kimlik değişimine neden olmaktadır. Sermayenin kentleşmesi, kentler için yeni bir aşamayı işaret ederken, üzerinde en az durulan konuların başında kentlerin kimliklerinin değişimi gelmektedir. Özellikle, özgün kentsel değerlerin yerini yeni küresel değerlere bırakması, kentsel kimlikteki asıl kırılmaların nedeni durumundadır. Bu çalışmada kentsel değerlerin küresel değerler üzerinden değişim/dönüşümü ele alınmaktadır. Küreselleşme sürecine denk gelen yeni kent algısı, kentsel kimlikte kırılmalara neden olurken, şimdiden geleceğin kentlerinin nasıl şekilleneceği konusunda yeni pencereler açmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aslanoğlu, R. (1998). Kent Kimlik ve Küreselleşme. Asa Kitabevi. Bursa. Beyazıt, E. (2016). Kent Kimliği Bağlamında Hatay-Kent Aktörleri Gözüyle Kentsel Kimlikte Kırılma Noktaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı. Isparta.
Beyazıt, E. - Gül, H. (2013). Kentsel Kimlik ve Kent Markalaştırması Tartışmaları Bağlamında Hatay ve Kentsel Kimlik Erozyonu, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar-KAYSEM VIII. 11-12 Mayıs 2013. Hatay.
Beyazıt, E.; Gül, H. - Güneş, M. (2013). Kent Kimliği ve Kimliksizleş(tiril)en Kentler Üzerine Bir Tartışma, Kent Üzerine Özgür Yazılar. (Ed. C.Ergun-M.Güneş-A.D.Ergun). Bağlam Yayınları. İstanbul.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 323-331
330
Bookchin, M. (1992). Kentsiz Kentleşme. (Çev. B.Özyalçın). Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
Çağlar, N.; Aksu, A. - Uludağ, Z. (2006). Hürriyet Meydanı: Bir Kentsel Mekânın Yenilik ve Dönüşüm Öyküsü. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 21(1). 177-182.
Çöl, Ş. (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Mimar Sinan Üniversitesi. İstanbul.
Davies, J.S. - Imbroscio, D.L. (2017). Kentsel Politika Teorileri. (Çev.E.Şevket Ataman). Lıtera Yayıncılık. İstanbul.
Demirer, G.N. - Torunoğlu, E. (1997). “Çevresel/Ekolojik Yıkıma Siyasal Bir Yaklaşım”. Ve Kirlendi Dünya. Öteki Yayınevi. İstanbul.
Demirsoy, M. S. (2006). Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliği Üzerine Etkisi (Lübnan-Beyrut-Solidere Kentsel Dönüşüm Projesi Örnek Alan İncelemesi). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.
Duru, B. (2001). Gökdelenler ve Kent. Cevat Geray’a Armağan. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Ankara. No: 25. 331-362.
Ergun, C.; Gül, H. - Sallan Gül, S. (2013). Neoliberal Küreselleşme ve Küresel Kent. Kent Üzerine Özgür Yazılar. (Ed.C.Ergun-M.Güneş-A.D.Ergun). Bağlam Yayınları. İstanbul. 40-69.
Ertürk, H. - Karakurt Tosun E. (2009). Küreselleşme Sürecinde Kentlerde Mekânsal, Sosyal ve Kültürel Değişim: Bursa Örneği. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(16). 2009/1. 37-53.
Es, M. (2012). Kentsel Dönüşüm. Büyüteç. Ankara Sanayi Odası Yayın Organı. Ankara. 54-67.
Görmez, K.; Altınışık, H.U. - Bahçeci, H.I. (2013). Muhafazarlık, Neoliberalizm, Kentsel Dönüşüm ve Kimliksiz Kentler. Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar-KAYSEM VIII Bildiriler Kitabı. Pegam A Akademi. Ankara. 355-360.
Gül, H. (2012). Kentleşme, Çevre, Yerel Politika ve Sürdürülebilirlik. Çevre Sosyolojisi. (Ed. M. Tuna). Yayın No: 2482. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir. 154-183.
Gül, H. - Ergun, C. (2010). Urban Regeneration and Social Segregation: The Case of Istanbul. Toplum ve Demokrasi, 5(11). 155-172.
Güneş, M. - Beyazıt, E. (2012), Yerel Gündem 21’den Kent Konseylerine-“Ulusal” Kentlerden “Küresel” Köylere, 2. Baskı. Detay Yayınları. Ankara.
Harvey, D. (1978). The Urban Processes Under Capitalism: A Framework for Analysis. IJURR 2. No: 1. 101-132.
Harvey, D. (1990). Flexible Accumulation Through Urbanization Reflections on Postmodernism in the American City. Perspecta. The Yale Architectural Journal. No:26. 251-272.
Harvey, D. (2003). Postmodernliğin Durumu Kültürel Değişimin Kökenleri. (Çev. S. Savran), Metis Yayınları. İstanbul.
Harvey, D. (2008). Umut Mekânları, (Çev.Z.Gambetti). Metis Yayınevi. İstanbul.
Harvey, D. (2009). Sosyal Adalet ve Şehir. (Çev.M. Moralı). Metis Yayınları. İstanbul.
Held, D. (1995). Ulus Devletin Çöküşü. Yeni Zamanlar (Ed. S. Hall ve M. Jacques). (Çev. A. Yılmaz). Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 323-331
331
Kayan, A. (2015). Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri ve Küresel Kentlerin Özellikleriyle İlgili Bir Değerlendirme, Journal of Entrepreneurship & Development/ Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 10(1). 265-289.
Keleş, R. (2001). Küreselleşme ve Yerel Yönetimler. Cevat Geray’a Armağan. Mülkiyeliler Birliği Yayınları. Ankara. No: 25. 563-572.
Keskinok, Ç. (2006). Kentleşme Siyasaları. Kaynak Yayınları. İstanbul.
Keyman, E. F. (2002). Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı. Doğu Batı Dergisi. Sayı:18.
Keyman, E.F. - Koyuncu Lorasdağı, B. (2010). Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü-Türkiye’nin Geleceği. Doğan Kitap. İstanbul.
Nalkaya, S. (2006). Kentsel Dönüşüm ve Kent Kimliği. Yapı Dergisi. Sayı: 292. 39-43.
Ökmen, M. (2003). Globalleşme-Yerelleşme Dinamikleri ve Bir İnsan Hakkı Olarak Yerel Haklar. Yerel ve Kentsel Politikalar. (Ed. M.A. Çukurçayır-A.Tekel). Çizgi Kitabevi. Konya. 17-63.
Öncü, A. - Weyland, P. (2007). Mekân, Kültür, İktidar-Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler. 2. Baskı. İletişim Yayınları. İstanbul.
Reynolds, N. (1998). Composition’s Imagined Geographies: The Politics of Space in the Frontier. City and Cyberspace. College Composition and Communication. 50(1). 12-35.
Rondinelli, D.A.; Johnson, J.H.; Kasarda, J. (1998). The Changing Forces of Urban Economic Development: Globalization and City Competitiveness in the 21st Century. Cityspace: A Journal of Policy Development and Research. 3(3). 71-105.
Sarıoğlu, S. (2005). Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri:İstanbul Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
Sassen, S. (1998). Globalization and Its Discontents. The Free Press. New York.
Sassen, S. (2000). The Global City: Strategic Site/New Frontier. American Studies. 41(2/3).79-95.
Scott, A.J. (2001). Global City-Regions: Trends, Theory, Policy. (Ed.A.J.Scott). Oxford University Press. New York.
Short, J.R. - Kim, Y.H. (1999). Globalization and The City. Addision Wesley Longman. Essex.
Smith, N. (2006). Yeni Küresellik Yeni Şehircilik: Küresel Kentsel Strateji Olarak Soylulaştırma. Planlama. (Çev. İ. Urkun-Bowe-İ. Gündoğdu). Sayı: 36. 13-27.
Suher, H. (1995). Kent Kimliğine Etkili Yasa Uygulamaları, Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu. İstanbul. 3-12.
Şengül, H.T. (2001). Kentsel Çelişki ve Siyaset. Demokrasi Kitaplığı. İstanbul.
Tekeli, İ. (2008), Bir Kentin Kimliği ve Marka Olması Konusunda Nasıl Düşünülebilir?, Kent-Müze-Tarih Söyleşileri Dizisi-5, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları. Antalya.
Tümtaş, M. S. (2009). Yeni Dönem Kentsel Politika Önerisi: Kentsel Dönüşüm, İktisat Dergisi. Sayı: 500. 56-61.
Tümtaş, M.S. (2012). Kent, Mekân ve Ayrışma-Kentsel Mekânda Ayrışma Dinamikleri. Detay Yayıncılık. Ankara.
Türkün, A. - Kurtuluş, H. (2005). Giriş. İstanbul’da Kentsel Ayrışma. (Ed. H. Kurtuluş). Bağlam Yayınları. İstanbul. 9-24.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com