You are here

NATO’NUN GÜVENLİK ALGILAMASI VE TÜRKİYE TARTIŞMALARI

Security Perception of the NATO and Turkey Debates

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.157

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Security is seen as an important element for all states and societies living on earth. It is understood that international organizations and states should be able to combat emerging threats but only through a strong cooperation between them. The security organizations like NATO is a great asset to security policies and strategies that both the region and the global security will develop. In this context, NATO's geopolitical importance and close co-operation with Turkey because it is an old member will help the Alliance to achieve its aims. Otherwise, it is difficult for NATO to succeed in combating new threats. In this context, it seems that NATO is trying to reassess its areas of responsibility.In this study, NATO's security policy and strategy, and the differences of opinion emerged in relations with Turkey are discussed. At the same time, the recent questioning of NATO is being analyzed. At the moment, it is understood that NATO will continue its role in the future in securing global security
Abstract (Original Language): 
Güvenlik dünya üzerinde yaşayan tüm devletler ve toplumlar için önemi artan bir unsur olarak görülmektedir. Uluslararası örgütler ve devletlerin ortaya çıkan yeni tehditlerle mücadele edebilmesinin ancak aralarında yapacakları güçlü bir işbirliği sayesinde mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. NATO gibi güvenlik örgütünün hem bölgesinin hem de küresel güvenliği sağlamasında geliştireceği güvenlik politikalarının ve stratejilerinin önemi büyüktür. Bu bağlamda NATO’nun jeopolitik önemi ve eski bir üyesi olma nedeniyle Türkiye ile yakın işbirliği içinde olması İttifak’ın amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacağı değerlendirilmektedir. Aksi takdirde NATO’nun yeni tehditlerle mücadelede başarılı olması zordur. Bu kapsamda NATO’nun görev alanlarını yeniden gözden geçirmeye çalıştığı görülmektedir. Bu çalışmada, NATO’nun güvenlik politikaları ve stratejileri ve Türkiye ile olan ilişkilerinde ortaya çıkan görüş farklılıkları konuları ele alınmaktadır. Aynı zamanda son dönemde NATO’nun yeniden sorgulanması analiz edilmektedir. Gelinen noktada NATO’nun küresel güvenliğin sağlanmasında gelecektede rolünü devam ettireceği anlaşılmaktadır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aksu, Muharrem, Turhan, Faruk (2012). Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (2), 69-80.
Alacakaptan, Aydın (1986). Atlantik İttifakı, Ankara: Tisa Matbaası.3. Baskı.
Arı, Tayyar (2007). Irak, İran ve ABD ve Petrol, İstanbul: Alfa Yayınları, 2. Baskı.
Art, Robert J. (2016). Creating a Disaster: NATO’s Open Door Policy, Polıtıcal Scıence Quarterly Academy of Politic Science, 131 (2), 341-363.
Aydın, Nurullah (2009). Küresel Terör ve Terörizm, İstanbul: Kumsaati Yayınları, 4. Baskı.
Bağbaşlioğlu, Arif (2016). Güncelliğini Yitirmeyen Bir Sorun Olan Yük Paylaşımına Yeni Bir Çözüm Arayışı: Akıllı Savunma ve NATO. Akademik Bakış Dergisi. 10 (19). 209-227.
Balkan, Celil (2006). Türkiye’nin Ulusal Güvenlik Sorunları. İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
Bechna, Zinaida, Bradley A. Thayer (2016). NATO’S NEW ROLE-The Alliance’s Response to a Rising China, Naval War College Review, 69 (3), 77.
Brauch, Hans Günter (2008), Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5 (18), 1-47.
Buzan, Barry (1991), New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century, International Affairs, 67 (3), 431-451.
Cesaretti, Roberto, NATO’nun Ekim 2001’den Beri Akdeniz’de Terörle Nasıl Mücadele Ettiğini Anlatıyor,http://www.nato.int/docu/review/2005/issue3/turkish/art4.html, Erişim Tarihi:10.12.2009.
Ceylan, Musa (1999). Soğuk Savaşın Sonu Yeni NATO ve Türkiye, (Editör: Musa Ceylan vd.). Yeni NATO: Soğuk Savaştan Sıcak Savaşa, Ülke Yayınları.
Chomsky, Noam (2002).11 Eylül ve Sonrası: Dünya Nereye Gidiyor, İstanbul: Aram Yayıncılık.
Cornish, Paul (1996). European Security: The End of Architecture and the New NATO, International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) The Americas: European Security, 72 (4), s. 751–769.
Cornish, Paul (2004). NATO: The Practice and Politics of Transformation. International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), 80 (1), 63-74.
Çakmak, Haydar (2009). Avrupa Güvenliği ve Türkiye, (Editör: Sedat Laçiner vd.). Türk Dış Politikası. Ankara: USAK Yayınları.
Çelikpala, Mitat (2013). Enerji Güvenliği: NATO’nun Yeni Tehdit Algısı. (Editör: Mustafa Aydın), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Dabanlı, İhsan T. (2007).11 Eylül Sonrası Ortamda (2001-2003) ABD Milli Güvenlik Stratejilerinin Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Stratejilerine Etkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniveristesi SBE Tarih Ana Bilim Dalı, Ankara.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 344-359
358
Davutoğlu, Ahmet (2002). Stratejik Derinlik. İstanbul: Küre Yayınları, 8. Baskı.
Dedeoğlu, Beril (2014). Uluslararası Güvenlik ve Strateji. İstanbul: Yeni Yüzyıl Yayınları.
De Wıjk, Rob (1997).NATO On The Brink Of The New Millennıum, Brüksel: Editorıal Offices.
Emmott, Robin (2017).U.S. army seeks to cement Trump's promise to stick by NATO, http://www.reuters.com/article/us-nato-russia-idUSKBN15E1LA, (Erişim tarihi:01.02.2017).
Erhan, Çağrı (2008). ABD ve NATO’yla İlişkiler. (Editör: Baskın Oran). Türk Dış Politikası 1. Cilt. İstanbul: İletişim Yayınları, 13. Baskı.
Erşahin, Zeynep, İttifakın 50. Yılında NATO- Türkiye İlişkileri,http://www.milliyet.com.tr/ozel/nato/zeynep.html, Erişim Tarihi: 19.12.2009.
Frederking, Brian (2003). Constructing Post-Cold War Collective Security, The American Political Science Review, 97 (3), pp. 363-378.
Gheciu, Alexandra (2008). Securing Civilization? The EU, NATO, and the OSCE in the Post-9/11 World. New York: Oxford University Press.
Gönlübol, Mehmet (1996). Türk Dış Politikası. Ankara: Siyasal Kitabevi, 9. Baskı.
İşyar, Ömer G. (2008). Günümüzde Uluslararası Güvenlik Stratejileri: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama.Akademik Bakış Dergisi, 2 (3),1-42.
Karaosmanoğlu, Ali (2001). Türkiye Açısından Avrupa Güvenliği Kimliği: Jeopolitik ve Demokratik Ufuk.(Editör: Şaban H. Çalış vd.). Türkiye’nin Dış Politika Gündemi. Ankara: Liberte Yayınları.
Karaosmanoğlu, Fatih (2008). Tarihin Başlangıcı “Uluslararası İlişkiler: Haklar ve Güvenlik. Ankara: Seçkin Yayınları.
Kramer, Heinz (2001). Avrupa ve Amerika Karşısında Değişen Türkiye, İstanbul: Timaş Yayınları, 2. Baskı.
Kuloğlu, Armağan (2002). Değişen Küresel Jeopolitikte Türkiye, Avrasya Dergisi, Cilt 8, Sayı 4.
Lepgold, Joseph (1998). NATO's Post-Cold War Collective Action Problem. International Security23 (1), 78-106.
Matlary, Janne H. (2009). European Union Security Dynamics: In the New National Interest. New York: Palgrave Publications.
Merlingen, Michael, Ostrauskaite, Rasa. (2006). European Union Peacebuilding and Policing. London: Routledge Press.
Nevers, Renée de (2007). NATO's International Security Role in the Terrorist Era, International Security, The MIT Press, 31(4), 34-66.
NATO Budget (2016). NATO releases 2016 budget summarries, financial rules and procedures. http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_129314.htm?selectedLocale=en, ErişimTarihi: 20.12.2016.
NATO Prague Summit (2002). Balistic missile defence. http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49635.htm?selectedLocale=en, ErişimTarihi: 20.11.2016.
NATO Lisbon Summit (2010). NATO’s nuclear deterence policy and forces. http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50068.htm?selectedLocale=en, Erişim Tarihi: 20.11.2016.
NATO Chicago Summit (2012). Countering Terörizm, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm, Erişim Tarihi: 10.01.2016.
NATO Chicago Summit (2012). Chicago Summit Declaration, Madde 1-64. http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm?selectedLocal..., Erişim Tarihi: 14.01.2016.
NATO Wales (Newport) Summit (2014). Summit Meetings, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50115.htm, Erişim Tarihi: 05.01.2016.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 344-359
359
NATO Wales Summit (2014). Wales Summit Declaration, Madde 1-113. http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_87593.htm?selectedLocal..., Erişim Tarihi: 14.01.2016.
NATO Warsaw Summit (2016). Summit Meetings, http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50115.htm, Erişim Tarihi: 07.01.2017.
NATO Warsaw Summit (2016). Countering Terörizm, http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm, Erişim Tarihi: 11.01.2016.
Oğuz, Şafak (2016). Ukrayna Krizi ve Yeni NATO. Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 51. 207-221.
Oğuzlu, Tarık (2006), AB Yolunda Türkiye’nin Güvenlik İkilemi, (Editör: Zeynep Dağı), Doğu’dan Batı’ya Dış Politika AK Partili Yıllar, Orion Yayınevi, Ankara.
Oğuzlu, Tarık (2012). NATO’nun Dönüşümü ve Geleceği, Ortadoğu Analiz Dergisi, 4 (40), 8-18.
Parish, Jonathan, Gerekli Olmaya Devam Etmek,http://www.nato.int/docu/review/2005/ issue1/turkish/art1.html,Erişim Tarihi: 17.12.2009.
Pekcan, Ercan (2007). Soğuk Savaş Sonrası Değişen Güvenlik Kavramı Çerçevesinde Terörizm ve NATO, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, SBE Uluslar arası İlişkiler ABD, Trabzon.
Rynnıng, Sten (2017). The divide: France, Germany and political NATO, https://academic.oup.com/ia/article/2981807/The-divide-France-Germany-an..., Erişim Tarihi: 14.02.2017.
Sandıklı, Atilla (2011). Jeopolitik ve Türkiye: Riskler ve Fırsatlar, Bilgesam Yayını, 2011, Rapor No: 27.
Sarınay, Yusuf (1988). Türkiye’nin Batı İttifakına Yönelişi ve NATO’ya Girişi, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
Sens, Allen G. (2007). The Changing Politics of European Security.(Editör: Stefan Gänzle ve Allen G. Sens).The Changing Politics of European Security, New York: Palgrave Press.
Shalal, Andre (2017). Trump, Merkel agree NATO members must pay fair share, http://www.reuters.com/article/us-usa-trump-merkel-call-idUSKBN15C0U2, (Erişim tarihi: 01.02.2017).
Stevenson, Jonathan (2003). How Europe and Amerika Defend Themselves, Foreign Affairs, Vol82, No 2.
Türker, Haşim (2007), Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, Nobel Yayınları, Ankara.
Vıncent, Jack, Straus, Ira vd. (2001). Capability Theory and the Future of NATO's Decisionmaking Rules, Journal of Peace Research, Sage Publications,38 (1), s.s. 67-86.
Wallander, Celeste A. (2000). Institutional Assets and Adaptability: NATO after the Cold War, International Organization, The MIT press, Vol (54), No. 4, P.p. 705-735.
Turan, İlter (1971). NATO İttifakının Stratejik ve Siyasi Sorunları. İstanbul: İ.Ü İktisat Fakültesi Yayını.
Yost, David S. (2011). The US debate on NATO nucleer deterrence, The Royal Institute of International Affairs. Published by Blackwell Publishing, 87 (6), 1401-1438.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com