You are here

Sanal Liderlik

VİRTUAL LEADERSHİP

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.23929/javs.148

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
One of the products of the advances in the field of technology is virtual organizations. Virtual organizations are organizations that are structurally horizontal and flexible organizations, as well as formal communication, in which informal communication is used effectively, as well as organizations that are part of an effective network system. The transformation of organizations into open systems in new market conditions with new possibilities of globalization and technological developments has also consituted necessary changes in management approaches. One of the new organizational forms that organizations have to implement in a new competitive environment is virtual teams. Virtual teams represent the involvement of organizational employees in activities in different geographical regions with the help of information and communication technologies in a global environment. In these organizations, where the truth is ignored in the global context, the concept of virtual leadership is seen. Virtual leadership can be characterized as a synergistic value that can not be attributed to a person / person and is found in the system through interactive interactions of those with virtual leadership skills. In this study, the concept of virtual leadership, which has become quite widespread in recent years and is frequently encountered in scientific studies, has been studied theoretically.
Abstract (Original Language): 
Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin ürünlerinden birisi de sanal örgütlerdir. Sanal örgütler yapısal olarak yatay ve esnek yapıdaki örgütler olup formal iletişimin yanı sıra informal iletişimin de etkin bir şekilde kullanıldığı ve uygulandığı, bunun yanı sıra etkin bir ağ sisteminin parçası olan örgütlerdir. Örgütlerin küreselleşme ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin sağlamış olduğu yeni imkânlarla oluşan yeni piyasa koşullarında açık sistemlere dönüşmeleri yönetim anlayışlarında da değişimi gerekli kılmıştır. Örgütlerin yeni rekabet ortamında uygulamak durumunda kaldıkları yeni örgüt formlarından birisi de sanal takımlardır. Sanal takımlar örgüt çalışanlarının küresel ortamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yardımıyla farklı coğrafi bölgelerden faaliyetlere katılımını ifade eder. Global manada gerçeğin maddesizleştirildiği bu örgütlerde sanal liderlik kavramı görülmektedir. Sanal liderlik, kişi ve/veya kişilere mal edilemeyen, sanal liderlik becerisine sahip olanların interaktif etkileşimleriyle varlık bulan ve sistemde açığa çıkan sinerjik bir değer olarak nitelendirilebilir. Bu çalışmada son yıllarda oldukça yaygın hale gelen, önem kazanan ve bilimsel çalışmalarda sıkça karşılaşılan sanal liderlik kavramı teorik olarak incelenmiştir.
63
78

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akat, İ., Budak, G., (1999). “İşletme Yönetimi”, Barış Yayınları, İzmir.
Arıkan, S., (2001).“Liderlik, Yönetim ve Organizasyon”, Ed. Salih Güney, Nobel Yayınları, Ankara.
Arslantaş, C. ve Pekdemir, I. , (2007). “Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Görgül Bir Araştırma”. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1): 261-286.
Avolio, B. , (2000). ‘’E-Leadership: Implications for Theory, Research and Practice. Leadership Quarterly’’, 11(4): 615-668.
Afgün, S. , (2006). “Sanal Organizasyonlarda Yapı, Yönetim ve İletişim”, Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniv. Sos.Bil.Enst. Erzurum, 2006.
Bayraktutan Y., Orhan, A. ,(2002). “Bilgi Kaynaklı Global Sosyo-Ekonomik Dönüşümün Parasal Yansımaları: Plastik Para”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi.
Bennis, W. , (2001). “Bir Lider Olabilmek”, Çev. Utku Teksöz, 2.Baskı, Sistem Yayınları, İstanbul.
Bilen, M., Şanver, C. , (2002). “Genişleyen Devletin Bunalımı ve E-Devlet”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi.
Cascio, W. ,(1999). “Virtual Workplaces: Implications for Organizational Behavior”, Trends in Organizational Behavior, John Wiley and Sons: New York.
Çakır, M. , (2014). “Yeni Medya ve Küresel Şirketler İlişkisinde Sanal Ekipler ve Crowdsourcing Etkisi”, AJIT-e, 5(16):45-70.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 63-78
77
Çetin, Ş., Korkmaz, M. ve Çakmakçı, C. , (2012). “Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlik ile Lider-Üye Etkileşiminin Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi”,. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,18(1): 7-36.
Daniels, K., Lamond, D., Standen, P. , (2001). ”Teleworking: Frameworks for Organizational Research”, Journal of Management Studies, 38(8): 1151-1185
Dimovski, V. and Penger, S. , (2002).”Virtual Management: A Cross-section of Management Process İllustrating its Fundemantal Functions of Planning, Organising, Leading and Controling in New era of Organisation”, International Business and Economic Research Conference. Las Vegas, Nevada.
Dolanbay, C. , (2000). “E-Ticaret Strateji ve Yöntemleri”, Ankara: Meteksan Sistem Yayınları.
Duarte, D.L., and Snyder, N.T. ,(2006).”Mastering Virtual Teams” John Wiley & Sons Inc. San Francisco, CA.
Ebrahim, N.A., Ahmed, S., and Taha, Z. , (2009).“Innovation and R&D Activities in Virtual Teams”. European Journal of Scientific Research, 34(3): 297-307.
Eraslan, L. , (2004). “Liderlikte Post-Modern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik”, Uluslararası İnsan Bilimleri,1-32. http://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/view/168/168.
Erçetin, Ş. , (1998).”Liderlik Sarmalında Vizyon”, Önder Matbaacılık, Ankara.
Eren, E. , (2010). “Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi” (12 b.). İstanbul: Beta Basım.
Eryılmaz, M. , (2001). “İşletmelerde Sanal Takımlar ve Bir Uygulama”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Gül, H. ve Şahin, K. , (2011). “Bilgi Toplumunda Yeni Bir Liderlik Yaklaşımı Olarak Transformasyonel Liderlik ve Kamu Çalışanlarının Transformasyonel Liderlik Algısı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (25): 237-249.
Hunsaker, P.L., and Hunsaker, J. S. , (2008). “Virtual Teams: A Leaders Guide”, Team Performance Management, 14(1/2), 86-101
İnce, M. , (2000). “Elektronik Ticaret: Gelişme Yolundaki Ülkeler İçin İmkânlar ve Politikalar, Elektronik Ticaret”, Der. Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınları, No. 771, pp. 153-154.
Kayalı, Cevdet A.; Yereli, Ayşen N. , (2002).“Türkiye'de Bilgi Toplumu Yaratılması ve E-Devlet Uygulamalarına Genel Bir Bakış”, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi.
Kayworth, T. R., and Leidner, D. E. , (2002). “Leadership Effectiveness in Global Virtual Teams”. Journal of Management Information Systems, 18(3), 7-40.
Keser, A. , (2000). “Küreselleşen Dünyanın Yeni Gerçeği Elektronik Ticaret”, Elektronik Ticaret, Der. Veysel Bozkurt, İstanbul: Alfa Yayınlan, No. 771, p. 93.
Kırel, Ç. , (2007). “Sanal Örgütlerde Örgütsel Davranısın Gelecegi”. Sosyal Bilimler Dergisi,1: 93-110.
Koçel, T. , (2003). “İşletme Yöneticiliği”, BETA Yayınevi 9. bs., İstanbul.
Koçel, T. , (2010). “İşletme Yöneticiliği” (12 b.). İstanbul: Beta Basım.
Kutanis, R.Ö. , (2002). “Esnek Örgütlenme Yöntemi Olarak Takımlar Modern Yönetim Yaklaşımları”, Beta Yayınları, İstanbul.
Lipnack, J., and Stamps, J. , (1997). “Virtual Teams: Reaching Across Space, Time and Organization With Technology”, John Wiley Sons Inc., Newyork, p.6.
Lowe, K. , (2000). “Ten Years of the Leadership Quarterly: Contributions and Challenges fort he Future”, Leadership Quarterly, 11(4): 459-514.
Melzer, T.C. , (1997). “Electronic Money, Inflation and the Role of the Fed in the Payment System, Remarks, banking and Internet Seminar”, Munay State University, April 25.
Javstudies.com Javstudies@gmail.com International Journal of Academic Value Studies
International Journal of Academic Value Studies ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 9 pp. 63-78
78
Oertig, M., and Buergi, T. The Challenges of Managing Cross-Cultural Virtual Project Teams. Team Performance Management, 2006;12(1/2), 23-30
Özmen, Ş. , (2003). “Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret”, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Öztürk, M. , (2003). “Fonksiyonları Açısından İşletme ve Yönetim”, 1. Baskı, Papatya Yayınları, İstanbul.
Putnam, L. , (2001). “Distance Teamwork”, Online,25(2): 54-57
Rugelmass, J. ,(1995). “Telecommuting: A Managers's Guide To Flexible Work Airan Qements”, Lexington Books, New York, p. 6-13.
Spence, C. , (1998). The Great Office can be Virtually Everywhere. Fairfield Country Business Journal, 7(42): 17-19.
Stroup, T.G. , (1996). ”Leadership and Organization Culture: Actions Speak Louder Than Words”, Military Review, 76(1): 44
Şahin, F. , (2012). “Büyük Adam Düşüncesinden Liderlikte Özellikler Kuramına Kavramsal Bir Bakış”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,13(1): 141-162.
Williams, H. , (1996). “The Essence of Managing Group and Teams”, Prentice hall, London, p. 11-12.
Yeşil, S. Sanal Takımlar: Kritik Başarı Faktörleri Üzerine Derinlemesine Bir Bakış ve Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 63-88
Yukl, G. , (1994). Leadership in Organization, Prenticehall Internatıonal, 3rd edition, Newyork.
Yücebalkan, B. , (2003). “Postmodern Yönelimli Sanal Organizasyonlarda Liderlik Konsepti”, Doktora Tezi, Kocaeli Üniv. Sos.Bil.Enstitüsü, Kocaeli.
Yürekli, S. , (2002). "Yeni" Ekonominin "Yeni" Ticaret Biçimi ve Bileşenleri: Elektronik Ticaret, Enformasyon Mallan ve E-Para, I. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Kocaeli Üniversitesi.
Zaccaro, S. J., and Bader, P. , (2003). “E-Leadership and the Challenges of Leading E-Teams: Minimizing the Bad and Maximizing the Good”, Organizational Dynamics, 31(4), 377-387
Zel, U. , (2011). “Kişilik ve Liderlik”. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Zigurs, I. , (2003). “Leadership in Virtual Teams: Oxymoron or Opportunity?”, Organizational Dynamics, 31(4), 339-351

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com