You are here

Analysis of Scientific Epistemological Beliefs of Eighth Graders

Analysis of Scientific Epistemological Beliefs of Eighth Graders

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine the levels of scientific epistemological beliefs of 8th grade students. The sample of the study consisted of 355 students. The data of the study were collected through the use of the Scale of Scientific Epistemological Beliefs, which was developed by Elder (1999) and adapted into Turkish by Acat, Tuken and Karadag (2010). Personal Data Form was also used to obtain demographic data about the participants. In order to determine the levels of scientific epistemological beliefs of the students, the means and standard deviations were calculated for each scale. The findings of the study suggest that scientific epistemological beliefs of 8th grade school students are closer to sophisticated beliefs and mid-level.

REFERENCES

References: 

Acat, B., Tüken, G. & Karadağ, E. (2010). Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil
geçerliği ve faktör yapısının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
Akpınar, B., Döner, A. & Tan, Ç. (2010). Öğretmen adaylarının epistemolojik anlayışları. 9. Ulusal Sınıf
Öğretmeliği Eğitimi Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü (20-22
Mayıs 2010), Elazığ, 583-587.
American Association for the Advancement of Science (AAAS) (1993). Benchmarks for Science Literacy. New
York: Oxford University Press.
Ayvacı, H. S. & Er Nas, S. (2009). Fen ve Teknoloji Dersi Konularının Okulda ve Dershanede İşlenişiyle İlgili
Durumların Belirlenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 113-124.
Bendixen, L. D., Schraw, G. & Dunkle, M. E. (1998). Epistemic Beliefs Anmoral Reasoning. The Journal of
Psychology, 132, 187-200.
Boz, Y., Aydemir, M. & Aydemir, N. (2011). Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin
Epistemolojik İnançları. İlköğretim Online, 10(3), 1191-1201.
Buehl, M. M., Alexander, P. A. & Murphy, P. K. (2002). Beliefs about schooled knowledge: Domain specific or
domain general? Contemporary Educational Psychology, 27, 415-449.
Cano F. (2005). Epistemological Beliefs and Approaches to Learning: Their Change Through Secondary School
and Their Influence on Academic Performance. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 203-
221.
Carey, S., Evans, R., Honda, M., Jay, E. & Unger, C. (1989). An experiment is when you try it and see if it
works: A study of grade 7 students' understanding of the construction of scientific knowledge [Special
issue]. International Journal of Science Education, 11, 514-529.
Chan, K. & Elliott, R. G. (2002). Exploratory Study of Hong Kong Teacher Education Students'
Epistemological Beliefs: Cultural Perspectives and Implications on Beliefs Research. Contemporary
Educational- Psychology, 27, 392-414.
Chan, K. (2003). Hong Kong Teacher Education Students’ Epistemological Beliefs and Approaches to
Learning. Research in Education, 69, 36-50.
Conley, A. M., Pintrich, P. R., Vekiri, I. & Harrison, D. (2004). Changes in Epistemological Beliefs in
Elementary Science Students. Contemporary Educational Psychology, 29, 186-204.
Çoban, G. Ü. & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme
Ölçeği, İlköğretim Online, 7(3), 706-716.
Deryakulu, D. & Bıkmaz, F. H. (2003). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(4), 243-257.
Elder, A. D. (1999). An Exploration of Fifth Grade Students’ Epistemological Beliefs in Science and an
Investigation of Their Relation to Science Learning. Unpublished Doctoral Thesis, Michigan:
University of Michigan.
Eroğlu, S. E. & Güven, K. (2006). Üniversite Öğrencilerinin epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi. Çukurova Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-313.
Gürol, A., Altunbaş, S. & Karaaslan, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları ve Epistemolojik
İnançları Üzerine Bir Çalışma. e-Journal of New World Sciences Academy, Education Sciences, 5(3),
1395-1404.
Holschuh, J. L. (1998). Epistemological Beliefs in Introductory Biology: Addressing Measurement Concerns
and Exploring the Relationship with Strategy Use. Unpublished Doctoral Dissertation, Athens: The
University of Georgia.
Irez, S. & Turgut, H. (2008). Fen Eğitimi Bağlamında Bilimin Doğası. Ö.Taşkın(Ed.), Fen ve Teknoloji
Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (pp. 234-263). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Kaplan, A. Ö. (2006). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnanışlarının Okul Deneyimi ve
Öğretmenlik Uygulamasındaki Yansımaları: Durum Çalışması. Yayımlanmamış doktora tezi. İstanbul:
Marmara Üniversitesi.114 Yenice & Özden
Kaygın, B., Baş, F. Kanbolat, O. & İneç, Z., F. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Bilimsel Epistemolojik
İnanışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. IX. Sınıf öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. (20-
22 Mayıs 2010), Elazığ, 1108-110.
Kaynar, D., Tekkaya, C. & Çakıroğlu, J. (2009). Effectiveness of 5e learning cycle instruction on students’
achievement in cell concept and scientific epistemological beliefs. Hacettepe University Journal of
Education, 37, 96-105.
Kıray, S. A. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan fen ve matematik entegrasyonunun etkililiği.
Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kızılgüneş, B. (2007). Predictive influence of students’ achievement motivation, meaningful learning approach
and epistemological beliefs on classification concept achievement. Master Thesis, Ankara: Middle East
Technical University.
Kızılgüneş, B., Tekkaya, C. & Sungur, S. (2009). Modeling the relations among students’ epistemological
beliefs, motivation, learning approach, and achievement. The Journal of Educational Research, 102(4),
243-255.
Kuhn, T., S. (1957). The Copernican revolution, planetary astronomy in the development of western thought.
USA: Harvard University Press.
Kurt, F. (2009). Investigating students’ epistemological beliefs through gender, grade level, and fields of the
study. Unpublished master’s thesis, Ankara: Middle East Technical University.
Küçük, M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıf öğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma.
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
Lederman, N. G. (1992). Students’ and teachers’ conceptions of the nature of science: A review of the research.
Journal of Research in Science Teaching, 29, 331-359.
Lederman, N.G., Abd-El-Khalick, F., Bell, R.L. & Schwartz, R.S. (2002). Views of nature of science
questionnaire (VNOS): Toward valid and meaningful assessment of learners’ conceptions of nature of
science. Journal of Research in Science Teaching, 39, 497-521.
Lehrer, R., Schauble, L. & Lucas, D. (2008). Supporting development of the epistemology of inquiry. Cognitive
Development, 23(4), 512–529.
Meral, M. & Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının incelenmesi. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146.
Milli Eğitim Bakanlığı (MNE) (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi, (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı,
MEB, Ankara.
Muşlu, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimin doğasını sorgulama düzeylerinin tespiti ve çeşitli
etkinliklerle geliştirilmesi. Doktora Tezi (Basılmamış), İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
National Research Council. (1996). National science education standarts. Washington, DC: The National
Academies Press.
Özkal, K. (2007). Scientific epistemological beliefs, perceptions of constructivist learning environment and
attitude towards science as determinants of students approaches to learning. Master Thesis, Ankara:
Middle East Technical University.
Özkal, K., Tekkaya, C., Sungur, S., Çakıroğlu, J. & Çakıroğlu, E. (2011). Elementary students’ scientific
epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender. Journal of Science Teacher
Education, 22(2), 115-127.
Özkan, Ş. (2008). Modeling elementary students’ science achievement: the interrelationships among
epistemological beliefs, learning approaches, and self-regulated learning strategies. The Doctoral
Thesis, Ankara: Middle East Technical University.
Özşaker, M., Canpolat, M. & Yıldız, L. (2011). Beden eğitimi öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve
benlik saygıları arasındaki ilişki. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2),
155-164.
Paulsen, M. B. & Wells, C. T. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students.
Research in Higher Education, 39(4), 365-384.
Roth, W. M. & Roychoudhury, A. (1993). The nature of scientific knowledge, knowing, and learning: the
perspectives of four students. International Journal of Science Education, 15, 27-44.
Saunders, G. L. (1998). Relationships among epistemological beliefs, implementation of instruction, and
approaches to learning in college chemistry. Unpublished Doctoral Thesis, Oklahoma: University of
Oklahoma.
Savaş, E. (2011). İlköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencilerinin bilimsel bilginin tanımı ve özellikleri hakkındaki
bilgileri. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of
Educational Psychology, 82(3), 498-504.IJEMST (International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology) 115
Schommer, M. (1998). The influence of age and schooling on epistemological belief. The British Journal of
Educational Psychology, 68(4), 551-560.
Smith, C., Maclin, D., Houghton, C. & Hennessey, M. G. (2000). Sixth-grade students' epistemologies of
science: The impact of school science experiences on epistemological development. Cognition and
Instruction, 18(3), 349-422.
Songer, N. B. & Linn, M. C. (1991). How do students’ views of science influence knowledge integration.
Journal of Research in Science Teaching, 28(9), 761-784.
Sönmez, V. (2008). Bilim Felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Terzi, A. R. (2005). Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançları üzerine bir araştırma. Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 298-311.
Tolhurts, D. (2007). The influence of learning environments on students’ epistemological beliefs and learning
outcomes. Teaching in Higher Education, 12, 219-233.
Topçu, M. S. & Tüzün, Ö. Y. (2009). İlköğretim öğrencilerinin biliş ötesi ve epistemolojik inançlarıyla fen
başarıları, cinsiyetleri ve sosyoekonomik durumları. İlköğretim Online, 8(3), 676-693.
Tsai, C. C. (1998). An analysis of Taiwanese eighth graders’ science achievement, scientific epistemological
beliefs and cognitive structure outcomes after learning basic atomic theory. International Journal of
Science Education, 20(4), 413-425.
Tsai, C. C. (1999). Laboratory exercises help me memorize the scientific truths: a study of eighth graders’
scientific epistemological views and learning in laboratory activities. Science Education, 83, 654-674.
Tsai, C. C. (2000). Relationships between student scientific epistemological beliefs and perceptions of
constructivist learning environments. Educational Research, 42(2), 193-205.
Tsai, C. C. (2003). Taiwanese science students’ and teachers’ perceptions of the laboratory learning
environments: exploring epistemological gaps. International Journal of Science Education, 25(7), 847-
860.
Turgut, H. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel bilgi ve yöntem algıları. Türk Eğitim Bilimleri
Dergisi, 7(1), 165-184.
Tüken, G. (2010). Kentlerde ve kırsal kesimde öğrenim gören öğrencilerin bilimsel epistemolojik inançlarının
belirlenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü.
Yenice, N. (2010). The views of the 8th grade students about nature of scientific knowledge. Procedia Social
and Behavioral Sciences, 2, 5012-5017.
Youn, I. (2000). The culture specificity of epistemological beliefs about learning. Asian journal of social
psychology, 3, 87-105.
Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler içinde (s.39-65). Ankara:
PegemA yayıncılık.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com