You are here

FATİH PROJESİ ETKİLEŞİMLİ SINIF YÖNETİMİ UZAKTAN EĞİTİM KURSUNUN HEDEFLERE ULAŞMA DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

BASED EXAMINATION OF REACHING LEVEL OF THE FATIH INTERACTIVE CLASS PROJECT MANAGEMENT COURSE'S OBJECTİVES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it was aimed examination in accordance with the opinion of the according to various variables to achieve the objectives of the level of interactive classroom management [ICM] online training organized as part of FATIH project. This study carried out with participation of 37 teachers who received ICM online training organized as part of FATIH project. Survey of Teachers' Opnions of About Fatih Project Interactive Classroom Management-Service Training was used as data collection tool. The level of achieving the objectives of the ICM was investigated in seven dimensions. Descriptive data analysis method was used in analyzing data of study. Kruskal Wallis test, descriptive statistics, mean and frequency were calculated in the analysis of quantitative data. The content analyse was applied in the analysis of qualitative data. According to the results of the study, it has been identified that it can be reached a limited extent determined criteria in only 3 of the 7 dimensions. The other four dimensions remained below average size. The level of reaching the goals set of the participants have been found to have a similar distribution in term of gender and length service variables in ICM in-service training activities. However, It concluded that the branch variable has impact on the level of reaching the goals set of the participants.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada FATİH projesi kapsamında düzenlenen etkileşimli sınıf yönetimi [ESY] uzaktan eğitiminin amaçlarına ulaşma düzeyinin çeşitli değişkenler açısından ve öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma FATİH projesi kapsamında uzaktan eğitim olarak sürdürülen “ESY Kursunu” almış olan 37 öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak “FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Hizmet-içi Eğitimi Hakkında Öğretmen Görüşleri” ölçeği kullanılmıştır. ESY kursunun hedeflerine ulaşma düzeyi ölçekte yedi alt boyutta incelenmiştir. Araştırmada verilerin çözümlenmesinde açıklayıcı veri analizi yöntemi kullanılmıştır. Nicel verilerin çözümlenmesinde Kruskal Wallis testi, tanımlayıcı istatistikler, ortalama ve frekans hesaplanmıştır. Nitel verilerin çözümlenmesinde ise içerik analizine başvurulmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre; öğretmenlerin 7 alt boyutun sadece 3'ünde belirlenen ölçütlere sınırlı düzeyde ulaşılabildiği tespit edilmiştir. Diğer dört boyutta ise öğretmenler ortalamanın altında değerlere ulaşılmıştır. ESY hizmet-içi eğitim faaliyetinde cinsiyet ve hizmet süresi değişkenleri bakımından katılımcıların belirlenen amaçlara ulaşma düzeylerinin benzer dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. Branş değişkeninin ise öğretmenlerin belirlenen ölçütlere ulaşma düzeyleri üzerinde etkili olduğu sonucu ortaya çıkmamıştır.

REFERENCES

References: 

Adıgüzel, T., Gürbulak, N. ve Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 457-471.
https://www.researchgate.net/profile/Tufan_Adiguzel/publication/26763025...
rds_and_their_instructional_uses/links/5454a83c0cf2bccc490b452e.pdf adresinden
erişilmiştir.
Baylor, A. L., & Ritchie, D. (2002). What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and
perceived student learning in technology-using classrooms?.Computers &
Education, 39(4), 395-414.
https://www.researchgate.net/profile/Amy_Baylor/publication/222526127_Wh...
_facilitate_teacher_skill_teacher_morale_and_perceived_student_learning_in_technology
-using_classroomsComputers__Education_39(4)_395-
414/links/53f487a00cf22be01c3ecaf4.pdf adresinden erişilmiştir.
Byrom, E. (1998). Review of the professional literature on the integration of technology into
educational programs. http://edhd.bgsu.edu/~sbanist/6320/pdfs/litreviewbyrom.pdf
adresinden erişilmiştir.
Gorder, L. M. (2008). A study of teacher perceptions of instructional technology integration in
the classroom. The Journal of Research in Business Education,50(2), 63.
http://mollymckee.wiki.westga.edu/file/view/A%20Study%20of%20Teacher%20P...
ons%20of%20Instructional%20Technology%20Integration%20in%20the%20Classroom.
pdf/346803186/A%20Study%20of%20Teacher%20Perceptions%20of%20Instructional%
20Technology%20Integration%20in%20the%20Classroom.pdf adresinden erişilmiştir.
Greiffenhagen, C. (2002). Out of the office into the school: Electronic whiteboards for
education. Centre for Requirements and Foundations Oxford University Computing
Laboratory, http://www.cs.ox.ac.uk/techreports/oucl/TR-16-00.pdf adresinden
erişilmiştir.
Hughes, J. (2004). Technology learning principles for preservice and in-service teacher
education. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 4(3), 345-362.
http://www.citejournal.org/volume-4/issue-3-04/general/technology-learni...
preservice-and-in-service-teacher-education/ adresinden erişilmiştir.
Jedeskog, G., & Nissen, J. (2004). ICT in the classroom: is doing more important than
knowing?. Education and Information Technologies, 9(1), 37-45.
http://202.116.45.198/xxjsjy/webcourse/teachDevlp/PAPERS/1.pdf adresinden
erişilmiştir.
Keser, H., & Çetinkaya, L. (2013). Öğretmen ve öğrencilerin etkileşimli tahta kullanımına
yönelik yaşamış oldukları sorunlar ve çözüm önerileri. Electronic Turkish Studies, 8(6).
https://www.researchgate.net/profile/Levent_Cetinkaya/publication/286214...
n_ve_ogrencilerin_etkilesimli_tahta_kullanimina_yonelik_yasamis_olduklari_sorunlar_v
e_cozum_onerileri/links/56d18aad08ae4d8d64a5c213.pdf adresinden erişilmiştir.
MEB (2012). Bilişim Teknolojileri Rehberliği Görevi
https://osmaniye.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/09072009_bt_rehberl....
pdf adresinden erişilmiştir.http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/download/5000048540/50000...
adresinden erişilmiştir.
Vannatta, R. A., & Nancy, F. (2004). Teacher dispositions as predictors of classroom technology
use. Journal of Research on Technology in Education,36(3), 253-271.
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ690932.pdf adresinden erişilmiştir.
Vural, A. R., & Ceylan V. K. (2014). Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanım Kursunun
Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. INET-TR'1419. Türkiye'de İnternet
Konferansı, Yaşar Üniversitesi, İzmir. http://inet-tr.org.tr/inetconf19/bildiri/33.pdf
adresinden erişilmiştir.
Yıldız, H., Sarıtepeci, M., & Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH projesi kapsamında düzenlenen
hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE
öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı, 1, 375-392.
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~Sadi/yayin/Yildiz-Saritepeci-Seferoglu_FA...
HUEFDergi-2013.pdf adresinden erişilmiştir.
Zhao, Y. (2007). Social studies teachers' perspectives of technology integration. Journal of
Technology and Teacher Education, 15(3), 311.
https://getd.libs.uga.edu/pdfs/zhao_yali_200405_phd.pdf adresinden erişilmiştir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com