You are here

LEAGUE OF LEGENDS OYUNU KARAKTER SEÇİM PROBLEMİNİN ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZÜMÜ

LEAGUE OF LEGENDS GAME CHARACTERS SELECTION PROBLEMS OF THE MULTICRITERIA DECISION MAKING METHOD AND SOLUTION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Strategy games occupy a very important place in gaming industry. In this study, character selection is made according to the rival team which is created by developing scenarios for Summoner's Rift in League of Legends (LOL) strategy game and Howling Abyss modes. In order to solve the problem, Analytical Hierarchy Process (AHP), TOPSIS and PROMETHEE methods are utilized from multicriteria decision making methods in Summoner's Rift and Howling Abyss mode. For the problem, five alternatives determined according to four criteria are evaluated. While Yasuo is chosen as the best character with both methods for Summoner's Rift mode, Character Jinx is determined to be best alternative in Howling Abyss mode.
Abstract (Original Language): 
Strateji oyunları oyun endüstrisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada, League of Legends (LOL) stratejisi oyunundaki Sihirdar Vadisi ve Sonsuz Uçurum modları için senaryolar geliştirilerek oluşturulan rakip takıma göre karakter seçimi yapılmıştır. Problemi çözmek için Sihirdar Vadisi ve Sonsuz Uçurum modunda çok ölçütlü karar verme yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS),TOPSIS ve PROMETHEE yöntemleri kullanıldı. Problem için belirlenen dört kritere göre seçilen beş alternatif değerlendirildi. Sihirdar Vadisi modu için her iki yöntemde de Yasuo en iyi karakter seçilirken, Sonsuz Uçurum modunda ise Jinx karakteri en iyi alternatif olarak belirlendi.
166
184

REFERENCES

References: 

Bali, Ö.(2013), Bulanık boyut analizi ve bulanık VIKOR ile bir ÇNKV modeli: personel seçimi
problemi, KHO Bilim Dergisi, 23(2), 125-149.
Ballı, S. (2005), Fuzzy çok kriterli karar verme ve basketbolda oyuncu seçimine uygulanması,
Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ve Bilgisayar
Bilimleri Anabilim Dalı.
Brans, J.P., Vincke, P. (1985), a preference ranking organization method: the PROMETHEE
method for MCDM, Management Science, 31(6), 647-656.
Chen, S., Hwang, C. (1992), Fuzzy multiple attribute decision making: methods and
applications, Springer -Verlag- Berlin.
Çoban, M. (2012), Personel seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve imalat sanayinde bir
uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı.
Dağdeviren, M. ve Aksakal, E. (2010), AAS ve DEMATEL Yöntemleri ile Personel Seçimi
Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Dergisi, 25(4), 905-913.
Ekin, E. (2014), PROMETHEE yöntemi ile personel seçimi ve bir uygulama, Yüksek Lisans
Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı
Yöneylem Araştırması Bilim Dalı, 2014.
Eroğlu, E., Yıldırım, B., Özdemir, M. (2014), Çok Kriterli Karar Vermede “ORESTE” Yöntemi
ve Personel Seçiminde Uygulanması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme
İktisadı Enstitüsü Dergisi, 76(1), 1-19.
Gülten, H. (2009), Tesis yeri seçimi probleminde AAS kullanılması ve karar sisteminin AHS ile
doğrulanması, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Hwang, C.L., Yoon, K. (1981), Multiple attribute decision making: methods and applications, a
state-of-the-art survey. Lecture Notes in Economics and Mathematics Systems, No. 186,
New York: Springer-Verlag.İstemi, J. (2006), Personel seçiminde analitik hiyerarşi metodunun kullanılması, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.
Keçek, G., ve Yıldırım, E. (2010), Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sisteminin AHS İle
Seçimi: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (1), 193-211.
Koyuncu, O., Özcan, M. (2014), Personel seçim sürecinde analitik hiyerarşi süreci ve topsıs
yöntemlerinin karşılaştırılması: Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama, H.Ü. İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 195-218.
Köse E., Aplak, H., Kabak, M. (2013), Personel Seçimi için gri sistemli teori tabanlı bütünleşik
bir yaklaşım, Ege Akademik Bakış Dergisi, 13(4), 461-471.
Kücü, H. (2007), PROMETHEE sıralama yöntemi ile personel seçimi ve bir işletmede
uygulanması, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özbek, A. (2014), Yöneticilerin çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi, Yönetim ve
Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24: 209-225.
Özcan, M. (2012), AHS ve TOPSIS yöntemlerinin personel seçimi sürecindeki etkililiğinin
karşılaştırılması: bir üretim işletmesinde uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yöntemi ve Sayısal
Yöntemler Bilim Dalı.
Özgörmüş v.d. (2005), Bulanık AHS ile Personel Seçimi, V. Ulusal Üretim Araştırmaları
Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi.
Saaty, T.L. (1977), A scaling method for priorities in hierarchical structures, Journal of
Mathematical Psychology, 15(3): 234-281.
Şener, T. (2011), Personel seçimi probleminde analitik hiyerarşi süreci: tekstil sektörü için
örnek uygulama, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
Şentürk, Z. (2011), Havayolları hizmet kalitesinin AHS metoduyla değerlendirilmesi, Yüksek
Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim
Dalı.
Ustasüleyman, T. (2009), Yeni Ürün Geliştirmede İmalat ve Pazarlama İşbirliğinde Kritik Başarı
Faktörlerinin Öneminin Belirlenmesi, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 26 (1), 397-
413, 2009.
Ünal, Y. (2011), Bulanık çok kriterli karar verme yöntemleri ve bir takım oyunu için oyuncu
seçimi uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
İstatistik Anabilim Dalı.
Ünal, Ö. (2011), Analitik hiyerarşi süreci ve personel seçimi alanında uygulamaları, Akdeniz
Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 3(2), 18-38.
Yılmaz, N., (2009), Personel seçim problemine analitik hiyerarşi yöntemi ile bir yaklaşım,
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldız, A., Deveci, M. (2013), Bulanık VIKOR yöntemine dayalı personel seçim süreci, Ege
Akademik Bakış Dergisi, 13(4), 427-436.
Yıldız, M.S., Aksoy, S. (2015), Analitik Hiyerarşi Süreci ile Personel Seçimi Üzerine Bir
Çalışma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 59-83,
2015.
Erişim: www.aristolog.com, 04.05.2016.
Erişim: www.tudof.org, 04.05.2016.
Erişim: tr.wikipedia.org, 04.05.2016.
Erişim: www.technopat.net, 04.05.2016.
Erişim: tr.leagueoflegends.com, 04.05.2016.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com