You are here

THE CAUSAL IMPACT OF HEALTH TOURISM ON ECONOMIC GROWTH: EVIDANCE FROM TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
People seem to be more interested in medical treatment and thermal sources, thus are travelling across to benefit from the rehabilitation services country’s health tourism’s are providing and therefore health tourism has started to become a growing industry. It is seen those who are concerned and are curious to discover for more are aware of being able to get a much better service quality with a much affordable price by the hospital accreditation the countries health services have to offer. The increase in the number of people who have travelled and become a part of this tourism sector have increased the revenues of medical tourism and health tourism along with the health tourism sector’s importance. This study has examined the health tourism income in Turkey to determine whether the impact of health tourism has triggered economic growth. This study also aims to assist the resolution process of tourism sector with the studies results. In order to investigate the relationship between health tourism and economic growth in Turkey both Granger causality and Cointegration analysis were conducted with a quarterly data between 2003Q1-2015Q3 period. The results indicating causal relationship between health tourism and economic growth while previous studies of the grown literature claim the opposite have resulted this paper as a contribution to the existing literature.
16
27

REFERENCES

References: 

Aral, A. (2015). Türkiye’de Döviz Kuru ve Dış Ticaret İlişkisi: 1992-2013 Dönemi
Eşbütünleşme Analizi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat
Anabilim Dalı (YL Tezi), Aydın.
Bahar, O. (2006). Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki
Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi 13/2 137-150.
Bahar, O. ve Baldemir, E. (2008). Uluslararası Ticaret ile Uluslararası Turizm
Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 10(4), 97-111.
Binler, A. (2015). Türkiye’nin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi ve
Politika Önerileri. (Uzmanlık Tezi). www.kalkinma.gov.tr
Bozgeyik, Y. ve Yoloğlu, Y. (2015). Türkiye’de Turizm Gelirleri ile GSYH
Arasındaki İlişki: 2002-2014 Dönemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40),
627-640.
Çoban, O. ve Özcan, C., C. (2013). Türkiye’de Turizm Gelirleri-Ekonomik
Büyüme İlişkisi: Nedensellik Analizi (1963-2010). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 8(1), 243-262.
Engle, F., R. ve Granger, J., W., C. (1987). CoIntegration and Error Correction:
Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of
Economic Dynamics and Control, 12, 231-254.
Kaygısız, D., A. (2015). Net Turizm Gelirleri ve Büyüme İlişkisi: Var Model-
Granger Nedensellik Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 7(2), 155-164.
International
Journal
Health
Management
and
Tourism
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijhmt
TOPAL,ERGEN
26
Kızılgöl, Ö. ve Erbaykal, E. (2008). Türkiye’de Turizm Gelirleri ile Ekonomik
Büyüme İlişkisi: Bir Nedensellik Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 351-360.
Özdemir, A., R. ve Öksüzler, O. (2006). Türkiye’de Turizm Bir Ekonomik Büyüme
Politikası Aracı Olabilir mi? Bir Granger Nedensellik Analizi. Balıkesir Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 107-126.
Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURKK). http://saturk.gov.tr/index.php.
Şahbaz, Ü. (2007). Zaman Serilerinde Nedensellik Analizi (Türkiye’de Ekonomik
Büyüme ve Turizm Gelirleri Arasındaki İlişkinin Nedensellik Analizi) Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı (YL Tezi)
Selvi, S. M. (2008). Sağlık Turizmi. (Editörler: Necdet Hacıoğlu and Cevdet
Avcıkurt). Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık Tic. Ltd.Şti, Ankara, ss.275-294.
T.C. Kalkınma Bakanlığı, (2014). Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı Eylem
Planı, Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018). Program Koordinatörü Sağlık Bakanlığı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2014). Sağlık Turizmi.
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,11492/saglik-ve-termal-turizmi...
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2012). Sağlık ve Termal Turizmi. Yatırım ve
İşletmeler Genel Müdürlüğü, Kasım 2012.
T.C. Merkez Bankası, (2015). Elektronik Veri Dağıtım Sistemi,
http://evds.tcmb.gov.tr/
T.C. Sağlık Bakanlığı, (2011). Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Uygulama
Rehberi. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü.
T.C. Sağlık Bakanlığı, (2012a). Sağlık Turizminde Süreçler ve Aracı Kuruluşlar
Araştırma Raporu. Hazırlayanlar; Aydın, D., Constantinides, C., Mike, C., Yılmaz, C.,
Genç, A. ve Lanyı, A. (2012). Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Daire
Başkanlığı, Ankara.
T.C. Sağlık Bakanlığı, (2012b). Sağlık Turizmi El Kitabı. Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü. Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı.
T.C. Sağlık Bakanlığı, (2014). Turizm ve Sağlık.
http://saglik.gov.tr/SaglikTurizmi/belge/1-10592/turizm-ve saglik.html
T.C. Sağlık Bakanlığı, (2015). Türkiye’de Termal Turizm.
http://www.saglikturizmi.gov.tr/tr/turkiyede-termal-turizm.php
Topuz, N. (2012). Türkiye Sağlık (Medikal) Turizmi Stratejisi 2023. (Uzmanlık
Tezi) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Ankara.
TÜİK. (2016). Geliş Nedenine Göre Çıkış Yapan Ziyaretçiler, Harcama Türlerine
Göre Turizm Geliri, Turizm Geliri ve Kişi Başı Ortalama Harcama 2003 - 2016. Türkiye
İstatistik Kurumu.
International
Journal
Health
Management
and
Tourism
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijhmt
TOPAL,ERGEN
27
Yavuz, Ç., N. (2006). Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye
Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7(2),
162-171.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com