You are here

Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz

The Way of Relationship with Our Fiqh Heritage in Evaluation of Current Fiqh-Economical Problems

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This work aims to clarify how functional is the fiqh tradition in regarding the modern economic problems from Islamic perspective. There are three points of view in this subject. One of them holds that the fiqh tradition is not functional anymore, so it can’t contribute in this area. Another approach –called the eclectic approach- makes preferences from the fiqh tradition randomly without using any reliable method. The innovative approach that is supported in this paper holds that fiqh tradition can contribute in solving the economic problems in Islamic perspective but not in the way of simulation or eclecticism but by renewing.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı günümüzde ortaya çıkan iktisadî problemlerin İslamî açıdan değerlendirilmesinde fıkıh geleneğimizin ne ölçüde işlevsel olabileceği tartışmalarına ışık tutmaktır. Konuya ilişkin üç temel bakış açısından birine göre fıkıh geleneği bu konuda işlevsel olmadığından günümüze bir katkı sunamaz. Bir başka yaklaşım ise fıkıh geleneğinden herhangi bir usule dayanmaksızın gelişi güzel tercihlerde bulunan telfikçi yaklaşımdır. Bizim savunduğumuz yenilikçi yaklaşım ise fıkıh geleneğinin aynen değil ancak yenilenerek günümüz sorunlarının çözümüne katkı sunabileceği yönündedir.

REFERENCES

References: 

el-Bâz, Abbas Ahmed, “Davâbıtu’l-ictihad fî fıkhi’l-muâmelâti’l-muâsıra”, el-
Mu’temerü’l-ilmî es-senevî, el-Câmiatü’l-Ürdüniyye, Amman.
el-Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmail (1987), el-Câmiu’s-sahîh,
tahkik Mustafa Dîb el-Buğa, Dâru İbn Kesîr, Beyrut.
Garaudy, Roger (2007), İslam ve İnsanlığın Geleceği, Pınar Yayınları, 2007,
İstanbul.
İbn Hazm, Ali b. Ahmed (?), el-Muhallâ bi’l-âsâr, Dâru’l-fikr, Beyrut.
İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddin (1968), el-Muğnî,
Mektebetü’l-Kâhire, Kahire.
İbn Mâce, Ebu Abdillah Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî (2009), Sünenü İbn
Mâce, Dâru’r-risâle el-âlemiyye.
el-Kâsânî, Alâeddin Ebubekir bin Mesud bin Ahmed 1986), Bedâiu’s-sanai,
Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut.
Kavak, Özgür (2009), “Dünyevî Bir Fıkıh İnşasına Doğru: Reşid Rıza’nın
Fıkıh Usulü Eleştirisi ve Modern Fıkıh Düşüncesi”, MÜİF Dergisi ,
sayı 37, s. 35-72.
Kaya, Eyyüp Said (2001), Mezheplerin Teşekkülünden Sonra Fıkhî İstidlal,
Yayınlanmamış Doktora Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
Kaya, Eyyüp Said Kaya, “Telfik”, DIA, XL, 401-402.
Mahmud Hâmid Osman (2001), el-Kâmusu’l-mübîn fi’stılâhâti’l-usûliyyîn,
Dâru’z-zâhim, Riyad.
el-Merginânî, Ali bin Ebubekir bin Abdülcelil (?), el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’lmübtedî,
Dâru İhyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut.
Öztürk, Mustafa (2010) “Dinî Hükümlerin Kaynağını Kur’an ile
Sınırlandırma Eğiliminin Kaynakları ve Tutarlılığı”, Dinî
Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Konusundaki
Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, İsam Yayınları, s. 13-67.
es-Serahsî, Muhammed b. Ahmed b. Ebû Sehl (1993), el-Mebsut, Dâru’lmarife,
Beyrut.
ez-Zerkâ, Mustafa Ahmed(1967), el-Medhalü’l-fıkhiyyü’l-âmm, Dımaşk.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com