You are here

Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri

Possible Effects of Three Abrahamic Religions’ Principles on Formation of Accountancy Discipline

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this paper is to examine the degree of effectiveness of religion, an acknowledged cultural element and sociological institution, as a factor on the development process of accountancy discipline. The common values brought by Judaism, Christianity and Islam, known as Abrahamic religions, to humanity and securing the justice between stakeholders which is the basic existential cause of the accountacy discipline are considered together in this context.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı kültürel bir unsur ve sosyolojik bir kurum olarak kabul edilen dinin muhasebe biliminin gelişim süreci içerisinde ne derecede etken bir faktör olduğunu teorik bir çerçevede incelemektir. Bu bağlamda semavi dinler olarak kabul edilen Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’in insanlığa getirmiş olduğu ortak değerler ile muhasebe biliminin temel varlık sebebi olan paydaşlar arasında adaleti sağlama olgusu birlikte ele alınmıştır.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Akalın, Kürşat Haldun (2005), “Avrupa’da Burjuvazinin Yükselmesinde
Rasyonel Ekonomik Etkinliğin Asketik İçeriğinin Rolü”, Selçuk
Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Cilt: 5, Sayı: 2,
s: 97-110, Konya.
Akalın, Kürşat Haldun (2008), “Batıda ve Ekonomik Hayatın
Rasyonelleşmesinde Evrensel Kardeşlik İdeali ve Bireysel Kazanç
Emeli”, Akademik Bakış Uluslar arası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi
, Sayı: 15, Celalabat-Kırgızistan.
Akalın, Kürşat Haldun (2010a), “Metodist Bakış Açısıyla Rasyonel
Ekonomik Etkinliğin Dinsel Dokusu”, Akademik Bakış Uluslar arası
Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi , Sayı: 19, Celalabat-Kırgızistan.
Akalın, Kürşat Haldun (2010b), “Dinsel Rasyonalizmdeki İktisat Ahlakının
Çalışma Hayatına Etkileri”, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi , Cilt: 6, Sayı: 11, s: 199-222, Zonguldak.
Akşit, Mustafa Cevat (2007), İslam’da Ticaret Prensipleri , Birun Yayıncılık,
İstanbul.
Arslan, Mustafa (2004), “Kültürel Bağlamda Din”, Dinbilimleri Akademik
Araştırma Dergisi IV, Sayı: 1, Samsun.
Aydın, Mehmet (2000) “Diyalog Açısından Dinlerin Birbirlerine Yaklaşımı”,
Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Sayı: 10, s: 9-24.
Aydın, Mustafa (2001) Kurumlar Sosyolojisi: Kurumlara Başlangıç
Çerçevesinde Bir Çalışma , Vadi Yayınları, 2. Baskı, Ankara.
Bodur, Ezber (1991), “Modern Kapitalizmin Doğmasında Dinin Rolü-
Kapitalizmin Ruhu ile Protestan Ahlâkı Arasındaki İlişki”, Atatürk
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , Sayı: 10, s: 80-108, Erzurum.
Bülbül, Yaşar (1999), “Klasik Dönem Osmanlı Muhasebe Sistemi”, Divan
Disiplinler Arası Çalışmalar Dergisi , Yıl: 4, Sayı: 6, s: 151-182, Bilim
Sanat Vakfı Yayınları, İstanbul.
Can, A. Vecdi (2007) “Luca Pacioli Muhasebenin Babası mıdır?” Akademik
Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi , Sayı: 12,
Celalabat-Kırgızistan.
Can, A. Vecdi (2008), “Bir Ayetin Işığında İslam Dininin Muhasebeye
Bakışı”, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler EDergisi
, Sayı: 15, Celalabat-Kırgızistan.
Can, A. Vecdi ve Sinan Esen (2010), “Osmanlı Muhasebe Sistemi, Bir
Osmanlı Livası; Prizren”, 2.Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler
Kongresi, Prizren, Kosova.
Carmona, Salvador ve Mahmoud Ezzamel (2006), “Accounting and religion:
A Historical Perspective”, Accounting History, Vol: 11, No: 2, 117-
127.
Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1 195
Curtin, Philip D. (2008) Kültürlerarası Ticaret , Çeviren: Şaban Bıyıklı, Küre
Yayınları, İstanbul.
Çataloluk, Cuma (2010) “Mali Sosyalleşme ve Kültür İlişkisi”, Sosyal Gelişim
Dergisi , http://www.sosyalgelisim.net Erişim Tarihi: 15.02.2011
Çelik, Ömer (2006), “Kur’an-ı Kerim Penceresinden Ekonominin
Sürdürülebilirliğinin Temel Dinamikleri”, Akademik Bakış Uluslar
Arası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi , Sayı: 10, Celalabat-
Kırgızistan.
Demirci, Muhsin (2003) Kur’an’ın Temel Konuları , MÜİF Yayınları, İstanbul
Depenheuer, Otto (2007), “Devlet ve Din: Egemenlik İddiasında Bulunan
Güçler Arası Modeller”,Çeviren: İlyas Doğan, KHukA Kamu Hukuku
Arşivi , Yıl: 10, Mart, s: 32-44.
Eliaçık, İhsan (2007), Yaşayan Kur’an Türkçe Meal/Tefsir , İnşa Yayınları,
İstanbul.
Elitaş, Cemal, Oktay Güvemli, Oğuzhan Aydemir, Mehmet Erkan, Uğur
Özcan ve Mustafa Oğuz (2008), Osmanlı İmparatorluğu’ nda 500 Yıl
Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, Maliye
Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları, Ankara.
Erbaş, Ali (2004), Hristiyanlık , İnsan Yayınları, İstanbul.
Erkan, Mehmet, Cemal Elitaş ve Oğuzhan Aydemir (2009), “Osmanlı’da
Vakıf Muhasebesi ve Lala Sinan Paşa Vakfı, Muhasebe Örneği”,
Muhasebe ve Finansman Dergisi , Sayı: 41, s: 208-220, Bursa.
Ertem, Cemil (2012), “Tasarruf Paketi ve Riba’nın Olmadığı Bir Sistem”, Star
Gazetesi , 18.04.2012, İstanbul.
Ertuna, Özer (2005) Kapitalizmin Son Direnişi , Alfa Yayınları, İstanbul.
Galbraith, John Kenneth (2004), İktisat Tarihi , Dost Kitabevi, Ankara
Goitain, Şlomo Dov (2010), Yahudiler ve Araplar-Çağlar Boyu İlişkileri,
Çeviren: Nuh Arslantaş ve Emine Buket Sağlam, İz Yayıncılık,
İstanbul.
Goody, Jack (2002), Batıdaki Doğu , Çeviren: Burhan Mert Angılı, İsmail
Mert Bezgin, Dost Kitabevi, Ankara.
Günay, Ünver (2010) Din Sosyolojisi , İnsan Yayınları, Dokuzuncu Baskı,
İstanbul.
Güvemli, Oktay (1995) Kronolojik Akış İçinde Muhasebe Uygulamalarının
Gözlemlenmesi, Muhasebenin Tarihsel ve Çağdaş Konumlarından
Geleceğine Bakış, Muhasebenin 500. Yılı Sempozyum Kitabı ,
Editörler: Oya Yıldırım, Ayşen Dalgeç ve Erdal Özkol, TÜRMOB
Yayınları No: 23, Ankara.
Güvemli, Oktay (2000) Türk Devletleri Muhasebe Tarihi- Osmanlı
İmparatorluğu’na Kadar , Cilt: 1, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler
Odası Yayını, İstanbul.
S.ÜLKÜ
196 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2015, Year:1, Volume:1, Number:1
Güvemli, Oktay (2007) Mali Tabloların Evrimi , Avcıol Basım Yayın,
İstanbul.
Hiçşaşmaz, Mazhar (1970), Tarihsel Gelişimi İçerisinde Muhasebenin
Teorisi ve Teknik Yapısı , TİSA Matbaacılık, Ankara.
Hill, Christopher (1998), “Protestanlık ve Kapitalizmin Ortaya Çıkışı”,
Kapitalizmin Doğuşu , Editör: David S. Landes, Çeviren: Süleyman E.
Gündüz, İnsan Yayınları, İstanbul.
İbrahim, Mahmud (1995), “İslam’dan Önceki Mekke’de Sosyal ve İktisadi
Şartlar”, Çeviren: Mustafa Özel, Tarih Risaleleri , İz Yayıncılık,
İstanbul.
Kale, Pınar (2011), “S.D. Goitein’in “A Mediterranean Society” Adlı Eserine
Göre Sosyal Ve Ekonomik Yapı”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
Kapu, Hüsnü ve Meryem Aybas (2009), “Yahudi, Hristiyan ve İslam
Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım”,
Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi , Cilt: 23, Sayı: 1, s: 73-94
Karabınar, Selahattin (2005), Kültür ve Muhasebe Etkileşimi Açısından
Muhasebe İklimi Muhasebeye Kültürel Bakışlar , Seçkin Yayıncılık,
Ankara.
Kaufman, Francine ve Josy Eisenberg (1987), Yahudi Kaynaklarına Göre
Yahudilik Çeviren: Mehmet Aydın, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi , Cilt: 29, s: 262-283, Ankara.
Kitab-ı Mukaddes, (2009) Kitab-ı Mukaddes Şirketi, Yeni Yaşam Yayınları,
İstanbul.
Kur’an-ı Kerim,(2005) Meal: Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara.
Küçük, Abdurrahman ve Günay Tümer (2002), Dinler Tarihi , Ocak
Yayınları, Ankara.
Otar, İsmail (1995), “Muhasebenin Dünü”, Muhasebenin Tarihsel ve Çağdaş
Konumlarından Geleceğine Bakış, Muhasebenin 500. Yılı Sempozyum
Kitabı , Editörler: Oya Yıldırım, Ayşen Dalgeç ve Erdal Özkol,
TÜRMOB Yayınları No: 23, Ankara.
Özel, Mustafa (1995), Devlet ve Ekonomi, İz Yayıncılık, İstanbul.
Özel, Mustafa (1998), Birey, Burjuva ve Zengin, İz Yayıncılık, İstanbul.
Roxas, Maria L., Jane Y. Stonback ve Patricia S. Tulin (1999), “Kültür ve
Muhasebe Değerleri: Hofstede ve Trompenaars”, Çeviren: Müge
Saltoğlu, Muhasebe ve Finansman Dergisi , Sayı: 1, s: 58-64
Sombart, Werner (2005) Kapitalizm ve Yahudiler, Çeviren: Sabri Gürses, İleri
Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
Sugden, Chris (2003), “Social Accounting for Christian Social
Organizations”, Transformation: An International Journal of Holistic
Mission Studies, No: 20, s: 176-178.
Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1 197
Tepperman, Lorne ve Michael Rosenberg (1995), Macro/Micro : A Brief
Introduction to Sociology, 2. Baskı, Scarborough, Ontario, Prentice-
Hall Canada Inc.
Torun, İshak (2002), “Kapitalizmin Zorunlu Şartı: Protestan Ahlak” C. Ü
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , Cilt:3, Sayı: 2, Sivas.
Usul, Hayrettin (2007), Davranışsal Muhasebe , Asil Yayın Dağıtım, Ankara
Weber, Max (1997), Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu , Çeviren:
Zeynep Aruoba, Hil Yayın, İstanbul.
Yamey, Basil S. (1949), “Scientific Bookkeeping and the Rise of Capitalism”,
Economic History Rewiev, New Series, Vol. 1, No. 2-3, pp. 99-113.
Yazır, Elmalılı M. Hamdi (1992), Hak Dini, Kur’an Dili Tefsiri ,
Sadeleştirenler: İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin Bolelli, Abdullah
Yücel, Cilt: 2, s: 258-265, Azim Dağıtım, İstanbul.
Yeşil, Salih (2009), “Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji:
Kültürel Zekâ”, KMU İİBF Dergisi , Yıl: 11 Sayı: 16, Haziran, s: 100-
131.
Yılmaz, Mehmet Faik (2012), “Birlikte Yaşama Kültürünün Temelleri Semavi
Dinlerin Ortak Hükümleri”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri
Dergisi , Cilt:1 Sayı: 1, s:795-806, Batman.
Zaid, Omar Abdullah (2004), “Accounting Procedures and Recording
Procedures in the Early Islamic State”, Accounting Historians Journal
Vol 31, No 2.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.4f787ab0b3e1a8.57560258 Erişim Tarihi: 21.03.2012
http:// http://www.islamansiklopedisi.info/ Erişim Tarihi: 25.08.2015

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com