You are here

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

Takaful (Islamic Insurance) Applications in Turkey: Problems And Proposals

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Takaful, which avoids riba, gharar and gambling, is the alternative for conventional insurance. In this study the conceptual frameworks of the Takaful and other insurance systems are explained and the similarities and differences of implementations of these systems are demonstrated. Then structures and working principles of the Takaful system are explained and implementations around the world and in Turkey are examined in the light of current data. According to qualitative and quantitative data, it is shown that there are various problems of Takaful practices in Turkey which limits the growth of the Takaful market despite its high growth potential. For this reason Takaful implementations do not meet the needs of the Turkish market. This study is endeavored to provide various proposals for developing the Takaful market and disseminating this system in Turkey. It is considered that this study is filling up the literature blank of Takaful research and implementation within Turkey and that the proposals of this study can be used as a road map for further research in this area.
Abstract (Original Language): 
Tekafül, konvansiyonel sigortacılığın; faiz, belirsizlik ve kumar gibi etmenlerden arındırılmış bir alternatifi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmayla tekafül ve diğer sigortacılık sistemlerinin kavramsal çerçeveleri açıklanmış ve devamında bu uygulamaların benzer ve farklı yanları ortaya konulmuştur. Daha sonra tekafül sisteminin yapısı, çalışma ilkeleri ile dünyadaki durumu ve gelişmesi incelenerek, Türkiye’deki tekafül uygulamalarının da güncel veriler ışındaki son durumu ortaya konulmuştur. Elde edilen nitel ve nicel verilere göre Türkiye’deki tekafül uygulamalarının önünde çeşitli problemler olduğu, gelişme potansiyelinin yüksek olmasına rağmen yeteri kadar gelişemediği ve bu nedenle beklenen ihtiyacı karşılamadığı görülmüştür. Bu çalışmayla tekafül piyasasının gelişmesi ve sistemin yaygınlaştırılabilmesi için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada getirilen önerilerin, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalar için temel bir yol haritası belirlediği düşünülmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

AAOIFI, Faizsiz Bankacılık Standartları , çev: Mehmet Odabaşı ve İshak
Emin Aktepe, TKBB Yayın sy: 2, 2012.
Acınan, H ve İ. Akhisar (2014), Reasürans , Filiz Kitabevi, İstanbul.
Acınan, H. (2006), Sigortanın Temel Prensipleri , Aviva Sigorta Baskısı,
İstanbul.
Aslan, Hakan (2012), Alternatif Bir Yatırım ve Finansman Aracı Olarak
Sukuk: Yapısı, İşleyişi ve Türkiye Piyasası İçin Öneriler ,
Yayınlanmamamış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Ayub, M. (2007), Understanding Islamic Finance, John Wiley&Sons, West
Sussex, England.
BDDK, (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu), (2014) Katılım
Bankacılığı ve Faizsiz Finans Çalıştay Raporu , 21-23 Aralık 2013,
Ankara.
Beşer, F. (1995), Sosyal Riskler, Sigorta ve İslam , Nun Yayıncılık, İstanbul.
(http://sosyalsiyaset.net/documents/sosyal_riskler_sigorta_ve_islam.
htm Erişim: 19.11.2014)
Dalgın, Nihat (2003), “İslam Hukuku Açısından Karşılıklı Sigortalar”, İslami
Araştırmalar Dergisi , Cilt: 16, Sayı: 1, ss. 615-629.
Ernst and Young (2014), Global Takaful Insight 2014.
Gürbüz, Y. E. –Neova Sigorta İç Denetim Müdürü- (28 Kasım 2014),
“Tekafül Sigortacılığının Türkiye’deki Durumu” konulu görüşme,
İstanbul.
Hacak, Hasan (2006), “İslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin
Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi”, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Dergisi , Sayı:30, s. 21-50.
Hammad, N. (1996), İktisadî Fıkıh Terimleri , Recep Ulusoy(çev.), İz
Yayıncılık, İstanbul.
Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Denetleme Kurulu (2013), Sigortacılık ve
Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor , 2013.
http://sigortagundem.com/haber/doga_da-hedef-tekaful/662211 (Erişim
Tarihi: 27.02.2015)
http://www.korusigorta.com.tr/kooperatif-sigortaciligi.aspx?pageID=609
(Erişim: 01.12.2014)
http://www.turkiyefinans.com.tr/tr/hakkimizda/_pdf/basin_bulteni/TFVakif-
Emeklilik-20150211.pdf (Erişim Tarihi: 20.02.2015)
http://www2.diyanet.gov.tr/dinisleriyuksekkurulu/Sayfalar/Sigorta.aspx
(Erişim: 8.12.2014)
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0982.pdf (Erişim: 28.11.2014)
Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1 115
ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation),
Global Mutual Market Share 2013.
Jamaldeen, F. (2012), Islamic Finance for Dummies , John Wiley&Sons, New
Jersey, USA.
Karaman, Davut (2013), “Sigortanın Genel İlkeleri (Prensipleri)”,
Sigortacılık , Editör: Feridun Kaya, Beta Yayıncılık, 3.Baskı, İstanbul.
Kassim, Zainal Abidin Mohd (2013), “The Primary Insurance Models”,
Takaful and Mutual Insurance: Alternative Approaches to Managing
Risk, Editör: Serap O. Gönülal, The World Bank, Washington.
Khan, M.A (2003), Islamic Ecoomics and Finance: A Glossary, Routledge
Printing, 2nd Edition, London
Khorshid, A. (2004), Islamic Insurance: A Modern Approach to Islamic
Banking, RouthledgeCourzon, London.
Mannan, M.A. (1980), İslam Ekonomisi: Teori ve Pratik , çev: Bahri Zengin
ve Tevfik Ömeroğlu, Fikir Yayınları, 4. Baskı, İstanbul.
Neova Sigorta (2013), Faaliyet Raporu.
http://www.neova.com.tr/hakkimizda/finansal-bilgiler/, 01.12.2014
Okumuş, S. (2014), İslami Sigorta (Takaful) , Türkmen Kitapevi, İstanbul.
Pehlivanlı, D. (2011), “Dünya İslami Denetleme Kurulu Uygulamaları ile
Türkiye Faizsiz Bankacılık Sektörü Uygulamaları Karşılaştırması”,
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar , C.48, S.552, Şubat 2011,
ss.59-66
Sağlam, Hadi (2011), “İslâm Hukuk Tarihindeki Âkile Bugünün
Sigortasımıdır?”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi ,
Cilt: XV, Sayı: 1, s.265-292
Shanmugam, B.ve Z.R. Zahari (2010), A Primer on Islamic Finance, The
Research Foundation of CFA Institute.
Stefan, Zeynep Turan, Mikro Sigortanın Makro Faydaları , Sigorta Gündem.
http://sigortagundem.com/zeynep-turan-stefan-yazar20/mikrosigortanin-
makro-faydalari-343140y.htm
TDK, (Türk Dil Kurumu), http://tdk.gov.tr/
Tolefat, A.K. & M. Asutay (2013), Takaful Investment Portfolios: A Study
of Composition of Takaful Funds in the GCC and Malaysia , John
Wiley&Sons, Singapore.
TSB, (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği),
http://www.tsb.org.tr/, 01.12.2014.
Üstün, Yusuf (2014), “Sigorta, Tekafül ve Kooperatif Sigortacılığı”, Karınca
Dergisi , Yıl:80, Sayı:927, ss. 20-28.
Yanpar, A. (2014), İslami Finans: İlkeler, Araçlar ve Kurumlar , Scala
Yayıncılık, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com