You are here

İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?

Does Mankind Need Islamic Economics?

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Todays dominant economic system (DES) still survive and continues to dominance even if it faces to 1929 Great Depression, 1970 oil crises and 2008 global financial crises. Even if World economy grows and per capita GDP increased, income inequality and crime rates increase where as hapiness of people decrease. This show that humanity needs a new economic system. To be answer human need, Islamic economics must establish its own thought. To be dominant, Islamic Economic Thought break down to dominance of DES in economic education, economic literature and media and economic decision process. Aim of this study draw a road map.
Abstract (Original Language): 
Günümüz hâkim iktisadi düşüncesi1 (HİD) yaşadığı 1929 Büyük Buhranı, 1970 petrol krizi ve son olarak 2008 küresel finansal krizine rağmen hegemonyasını sürdürmektedir. Dünya ekonomisi büyümesine ve buna paralel kişi başına reel milli gelir artmasına rağmen gelir dağılımındaki adaletsizlik ve suç oranları azalmamakta, insanların mutluluğu artmamaktadır. İnsanlık yeni bir iktisadi sisteme ihtiyaç duymaktadır. İslami İktisadın insanlığa yanıt olabilmesi için kendi ekolünü oluşturması gerekmektedir. İslam İktisadi ekolünün oluşturulması için HİD’nin sırasıyla iktisat eğitimindeki, iktisat literatür ve medyasındaki ve iktisadi karar alma mekanizmalarındaki hakimiyetini sonlandırması gerekmektedir. Bu çalışma bu alanda bir yol haritası çizmeyi amaçlamaktadır.

REFERENCES

References: 

Zaman, Asad “Islamic Economics: A Survey of the Literature”, MPRA
Paper, No: 11024, 2008.
Amin, Ruzita Mohd. And Yusof, Selamah Abdullah “Allacative Efficiency
of Profit Maximization: An Islamic Perspective”, Review of Islamic
Economics, No:13, 2003.
Chapra, Muhammad Umer “The Future of Economics: An Islamic
Perspective”, Islamic Foundation, 2000.
Davey, Monica and Smith, Mithc “Murder Rates Rising Sharply in Many
U.S. Cities”, New York Times, August 31, 2015.
Eskiçioğlu, Osman”İslam ve Ekonomi”, İzmir, 1999.
Gül, Ali Rıza “İslam İktisat Düşüncesinin Kuran’daki Temelleri”, Sosyal
Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı, Eylül, 2010, Ankara.
Kayed, Rasem “Creating Bridges Between Research nnd Education in
Islamic Economics”, Journal of Islamic Econ omics, Banking and
Finance, Vol:3 No:4 2000.
Mannan, Muhammad Abdul éIslamic Perspective on Market Prices and
Allocation”, International Centre for Research in Islamic Economics,
No: 11, 1982.
İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?
170 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:2
Mustafar, Mohd Zaid and Borhan, Joni Tamkin “Muslim Consumer
Behavior: Emphasis on Ethics from Islamic Perspective”, Middle-
East Journal of Scientific Research, No: 18 (9), 2013
Naugib, Costanza “The Relationship Between Inequality and GDP Growth:
an Empirical Approach”, Luxembourg Income Study Working Paper
Seriees, No: 631, February, 2015.
Oishi, Shigehiro and Kesebir, Selin “Income Inequality Explains Why
Economic Growth Does Always Translate to an Increase in
Happiniess”, Psychological Science, Vol: 26, No:10, October, 2015.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah “Teaching Economics: An Islamic
Perspective”, Longman MalaysiaSDN. Bhd. 1992.
Siddiqi, Muhammad Nejatullah “Obstacles of Research in Islamic
Economics”, JKAU: Islamic Economic, Vol: 21, No: 2, 2008.
Zaim, Sabahattin “İslam-İnsan-Ekonomi”, Yeni Asya Yayınları, 2. Baskı.
1995.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com