You are here

Bankacılıkta Nakit Yönetimi Ürün ve Hizmetlerinde Müşteri Deneyimi Anket Çalışması, Katılım Bankacılığı Örneği

A Survey Study on Customer Experience in Banking Cash Management Products and, Participation Banking Example

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Banking as a safe bridge of risk management balances relation between deposit and loan. In the growing trend of interest-free banking Turkey practice, Participation Banking is working to fix the expectations of customers with reasonable solutions. For corporate customers with comprehensive cash management expectations, producing appropriate and fast solutions are important for a positive and sustainable customer experience. Cash Management covers collection of trade receivables and short -term debt payments. In this study, in the light of the financial ratios of participation banking within the banking industry, a participation bank customers' experiences and expectations in cash management products and services were evaluated with the survey methodology and its importance were also examined.
Abstract (Original Language): 
Bankacılık güvenli köprü vazifesi ile mevduat, kredi ilişkisini yönetir. Türkiye’de Faizsiz Bankacılık uygulamasında, büyüme trendindeki Katılım Bankacılığı müşterilerin beklentilerini uygun çözümlerle gidermek için çalışmaktadır. Tüzel müşterilerin nakit yönetimi kapsamlı beklentilerine hızlı, uygun çözümler üretebilmek rekabette sürdürülebilir olumlu müşteri deneyimi için önemlidir. Nakit Yönetimi, işletmelerin ticari alacak ve kısa vadeli borçlar kalemlerinin yönetimine dayalı tahsilatlara ve ödemelere aracılık işlemlerini kapsamaktadır. Bu çalışmada, sektördeki katılım bankacılığı finansal oranları ışığında, örnek bir katılım bankası müşterilerinin Nakit Yönetimi ürün ve hizmetlerine yönelik deneyimlerinin ve beklentilerinin anket çalışması ile değerlendirilmesi yapılmış ve rekabetteki önemi incelenmiştir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Abdul-Rahman, Y. (1999). Islamic instruments for managing
liquidity.International Journal of Islamic Financial Services, 1(1), 1-7.
http://kantakji.com/media/1945/art3.pdf. (Erişim Tarihi: 24.01.2016)
Akın, C. 1986. Faizsiz bankacılık ve kalkınma. İstanbul, Kayıhan Yayınları.
Aytaman, S.O. ve Ersöz, Y. 2014. Türkiye Katılım Bankacılığı Büyüme
yolundaki önemli adımlar.
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/finan
cial-services/kat%C4%B1l%C4%B1m_bankaciligi2014.pdf. (Erişim
Tarihi: 24.01.2016)
BDDK. 2015. Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergerler Raporu. Veri ve
Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu.
http://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/14650tb
s_temel_gostergeler_raporu_eylul_2015.pdf, (Erişim Tarihi:
24.01.2016).
Demir M. ve Eken, M. 2015. 2008 Küresel krizinin Türk bankacılık
sektörüne etkileri ve anket çalışması ile analizi. Maliye ve Finans
Yazıları Dergisi. S.104:54-81.
Görmüş, Ş. (2015). İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı? Uluslararası
İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:1, Cilt:1,
Sayı:2
Hacıhasanoğlu, B., & Uslucan, E. (2013). Katılım Bankalarında Bireysel
Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicilerin Katılım Bankaları Tercihinde
Etkili Olan Faktörler. Yüksek Lisans Bitirme Tezi. Atılım
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.75.
HSBC Bank Malaysia. 2013. HSBC MALAYSIA’s cash management
business wins top award. News Release.
Kabakçı, A. (2011). Çokuluslu işletmelerde merkezi nakit yönetimi ve
havuzlama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 13(1), 97-110.
Kalaycı, İ. 2013. Katılım bankacılığı: Mali kesimde nasıl bir seçenek?
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, C.9, S.19.
(www.ijmeb.org). http://dx.doi.org/10.11122/ijmeb.2013.9.19.397,
ISSN: 2147-9208, E-ISSN: 2147-9194.
Kaytancı, A. P. D. B. G., Ergeç, E. H., & Toprak, M. (2013). Katılım
bankası müşterilerinde bankacılık ürün ve hizmetlerine yönelik
memnuniyet: Türkiye örneği. International Conference on
Eurasian Economies, 801-811.
IJISEF
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2016, Year: 2, Vol: 2, No: 1 139
BİLİR, A., & ÖZGEN, H. (2010). Katılım Bankalarında Müşteri
Memnuniyetinin Belirlenmesi Üzerine Hatay İlinde Bir
Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi, 19(3).
Özgür, E. 2007. Katılım bankalarının finansal etkinliği ve mevduat
bankaları ile rekabet edebilirliği. Doktora tezi, Afyonkarahisar
Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özsoy, İ., Görmez, B., & Mekik, S. (2013). Türkiye’de katılım
bankalarının tercih edilme sebepleri: Ampirik bir tetkik. Yönetim
ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 20(1), 187-206.
Uludağ İ. ve Erişah A. 1999. Finansal Hizmetler Ekonomisi, İstanbul,
Beta Yayım.
Terzi, A. (2013). Katılım Bankacılığı: Kitaba Uymak mı, Kitabına
Uydurmak mı? Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9).
Toraman, C., Ata, H. A. ve Buğan, M. F. 2015. İslami bankacılık
faaliyetlerine yönelik müşteri algısı üzerine bir araştırma. Gaziantep
Üniversitesi Journal of Social Sciences. (http://jss.gantep.edu.tr)
14(4):761-779. ISSN: 2149-5459
Türkiye Katılım Bankaları Birliği. 2015. Türk finans sisteminde katılım
bankaları sunumu. http://tkbb.org.tr/arastirma-ve-yayinlarsunumlar-
genel-sunum. (Erişim Tarihi: 24.01.2016)
Türkiye Katılım Bankaları Birliği. 2015. Türkiye Katılım Bankacılığı
Strateji Belgesi. Yayın No: 5.
http://www.tkbb.org.tr/documents/TKBB-Strateji-Belgesi.pdf.
(Erişim Tarihi: 24.01.2016)
Wassey, H.A. ve Pomeranz, F. 1987. Accounting needs of Islamic
Banking, in: Advances in International Accounting, Vol. 1. 153-
168

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com