You are here

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi

The Place of Necmettin Erbakan’s Spiritual Development in Islamic Economy and its Relation with Social Capital and Asymmetric Information

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Education is very important issue in İslam to develop a Muslim individual who should well learn the İslam for living his life according to İslamic rules. This order is also important in the economic life. A Muslim individual should concern halal and haram and avoid derivation an improper personal benefit. Erbakan mentions this subject with the ethical economic development. According to Erbakan, the ethical economic development is that a Muslim indivudial should act according economic laws of İslam. Erbakan also states that the material development cannot actualise without the ethical economic development for which the number of quran courses, İslamic institutes and imam hatip school should increase to educate Muslims İslamically. Thus, an economic system could constuct through which Muslims can acquire İslamic mind, avoid harams and derivation an improper personal benefit, give infaq and sadaqah. The terms of the ethical economic development of Erbakan is just opposite of the homo economicus. Some İslamic scholars mention the ethical economic development of Erbakan as homo İslamicus. There is a close relationship between the ethical economic development and the homo İslamicus. This relationship is analyzed in the study in terms of social capital and asymmetric information.
Abstract (Original Language): 
İslam’da Müslüman bireyin inşası noktasında eğitim, önem verilen bir konudur. Müslüman birey hayatını Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda şekillendirmesi için İslam dinini iyi öğrenmelidir. Bu kural ekonomik hayatta da geçerlidir. Birey iktisadi faaliyetlerini gerçekleştirirken helal ve harama dikkat etmeli, haksız kazançtan uzak durmalıdır. Erbakan bu konuya “manevi kalkınma” kavramıyla değinmiştir. Erbakan’a göre manevi kalkınma, bireyin islamın ekonomik yasalarına göre hareket etmesidir. Erbakan, manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın gerçekleşemeyeceğini ifade eder. Manevi kalkınma için de bireylerin İslam dinini öğrenebilecekleri kuran kursları, İslam enstitüleri, imam hatiplerin çoğaltılması gerekir. Böylece insanların İslami şuura kavuşmasıyla, haramlardan kaçınması, haksız yoldan kazanç elde etmemesi, infak ve sadaka vermesiyle daha adil bir ekonomik sistem oluşur. Erbakan’ın manevi kalkınma söylemi kapitalizmin kendi çıkarları peşinde koşan homo economicus kavramının tam zıddıdır. Erbakan’ın bu söylemi başka İslam düşünürleri tarafından Homo-İslamicus olarak ifade edilmektedir. Homo-İslamicus ile Erbakan’ın manevi kalkınma söylemi arasında yakın ilişki söz konusudur. Bu benzerlik çalışmada detaylı olarak incelenmiş ve manevi kalkınmanın ekonomi üzerindeki olumlu katkıları sosyal sermaye ve asimetrik bilgi konuları açısından değerlendirilmiştir.

REFERENCES

References: 

Ağdağ, Emel (2014), Müslüman Olma Ve Müslümanca Yaşama Şuuru,
AnadoluGençlikDergisi,http://www.anadolugenclik.com.tr/musluman
-olma-ve-muslumanca-yasama-suuru.html 28.08.2015’te erişildi.
Austruy, Jasques (1975), Kapitalizm Marksiszm ve İslam, (Çev. Agah Oktay
Güner) Hülbe Yayınları, 2.Baskı, Ankara
BDDK (2015), Türk Bankacılık Sektörü Temel Göstergeleri,
https://www.bddk.org.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/TBSGG/14382t
bs_temel_gostergeler_haziran_2015.pdf 29.08.2015’te erişildi.
Cohen, Don ve Prusack, Laurence (2001). Kavrayamadığımız Zenginlik:
Kuruluşların Sosyal Sermayesi. (Çeviren: Ahmet Kardam). İstanbul:
MESS Yayınları.
Çalışkan, Durmuş (2010).Yenilikçi Oluşumlarda Sosyal Sermayenin Rolü ve
Burdur İli Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Çınar, Menderes (1994), İslâmî Ekonomi ve Refah'ın Adil Ekonomik
Düzeni, Birikim Sosyalist Kültür Dergisi, Sayı 59, ss.21-32
Erbakan, Necmettin (1997), Başbakan Necmettin Erbakan’ın Kutlu Doğum
Haftası Konuşması,
https://www.youtube.com/watch?v=17TCBLXpJUE 17.08.2015’te
erişildi.
Erbakan, Necmettin (2014a), Milli Görüş Temel Görüş, Erbakan Külliyatı
(Der. M.Mustafa uzun), Cilt 1, Ankara: Mgv Yayınları
Erbakan, Necmettin (2014b), Milli Görüş ve Üçüncü Beş Yıllık Plan,
Erbakan Külliyatı (Der. M.Mustafa Uzun), Cilt 5, Ankara: Mgv
Yayınları
Erbakan, Necmettin (2014c), Milli Görüş, Erbakan Külliyatı (Der.
M.Mustafa Uzun), Cilt 1, Ankara: Mgv Yayınları
Fıeld Jhon, (2006), Sosyal Sermaye, Çev. Bahar Bilgen, Bayram Şen,
İstanbul Bilgi Üniv. Yayınları.
IJISEF
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2016, Year: 2, Vol: 2, No: 1 157
George A. Akerlof, “The Market For “Lemons”: Quality Uncertainty and
The Market Mechanism”, The Quarterly Journal of Economics,
Vol.84, No: 3, 1970, s.488-500.
Hosseini, H. (1992) From Homo Economicus to Homo İslamicus: The
Universality of Economic Science Reconsidered, Bina, C. ve Zageneh
H (der) Modern Capitalism and İslamic Ideology in Iran, St. Martins
Press, New York içinde.
Karahan, Özcan (2006), Asimetrik Bilgi ve Para Politikasının Etkinliği,
Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi,Cilt
13, Sayı 2, Manisa
Karahöyük, Mustafa (2013) Din ve Ekonomi İlişkisi, Felsefe ve Sosyal
Bilimler Dergisi Güz, sayı: 16, s. 193-220 ISSN 1306-9535,
http://www.flsfdergisi.com/sayi16/193-220.pdf 12.09.2015’te erişildi.
Karakoç, Sezai (1987), İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü, Diriliş
Yayınları, 9.Baskı, İstanbul
KOSGEB (2005). Ekonomik Kalkınmada Sosyal Sermayenin Rolü,
Ekonomik ve Stratejik Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara.
Kutub, Seyyid (1993). İslam- Kapitalizm Çatışması. İstanbul: Arslan
Yayınlar
Mevdudi, Ebul Alal, (1968), İslama ve Muasır Nizamlara Göre İktisat
Prensipleri, Nida Yayınevi,(Çev.İhsan Toksarı), İstanbul
Nakvi, N.Haydar (1985), Ekonomi ve Ahlak, (Çev. İlhan Kutluer), İnsan
Yayınları, İstanbul
Sadr, Muhammed Bakır Es, (1979), İslam Ekonomi Doktrini, Hicret
yayınları (Çev. Mehmet KESKiN - Sadettin ERGÜN), 2. baskı,
İstanbul
Sıddıki, Muhammed Necatullah (1984), İslam Ekonomi Düşüncesi, (Çev.
Yaşar Kaplan), Bir Yayıncılık
Şenkal, Abdülkadir (2005). Sivil Toplum ve Sosyal Sermaye: Sosyal
Politikaya Dayalı Alternatif Kalkınma Modeli Arayışları, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof Dr. Toker Dereli’ye
Armağan Özel Sayısı, 55(1), 791-810.
IJISEF
158 Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2016, Yıl: 2, Cilt: 2, Sayı: 1
Tabakoğlu, Ahmet (1988), İslam ve Ekonomik Hayat, Diyanet İşleri
Başkanlığı Yayınları, Ankara
Tatlı, Enis (2008), Sermaye Piyasasında Asimetrik Bilginin Fiyatlama
Sürecine Etkisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Para
Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Bilim Dalı Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi,
Türkiye Büyük Millet Meclisi (1977), 41.Hükümet
http://www.tbmm.gov.tr/hukumetler/o41.htm Erişim: 25.08.2015
Yaylalı, Davut (2008), Mü’min Güvenilen İnsandır,Yeni Ümit Dergisi,Sayı
79, İstanbul, http://www.yeniumit.com.tr/konular/detay/muminguvenilen-
insandir
Zaim, Sabahattin (1979), İslam ve İktisadi Nizam, Teknik Elemanlar Birliği
Karabük Şubesi, Yayın No: 1, Karabük
Zaim, Sabahattin (1992), İslam-İnsan-Ekonomi, Yeni Asya Yayınları, 1.
Baskı, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com