You are here

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi

NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Today, it is commonly accepted fact that conventional banking fails in the fair distribution of economic wealth and in the provision of sustainable economic development. It seems almost impossible for Islamic Banking to be a strong alternative to interest-based banking with its current practice. That is the reason why the alternative financing methods of Islamic Finance should be improved. In this context, the major obstacle for Islamic Banking to be an alternative to conventional counterpart is that it confines itself to murâbaha financing. Although the Mudaraba financing model suits better to the spirit of Islamic Banking and its historic advancement, it is observed that it is nearly not practiced or cannot be practiced. The reason behind this and major problem of Mudaraba model is having lack of enough entrepreneurs and not being able to raise them. In this sense, we believe that NGOs like MUSIAD and ASKON can contribute for the enhancement of the Islamic Banking as we have witnessed that many NGOs had considerable contributions by taking important roles in the past. This process which sort of means the integration of NGOs and Islamic Banking can be carried out in three stages.
Abstract (Original Language): 
Konvansiyonel bankacılığın maddi refahın adaletli şekilde dağıtılması ve sürdürülebilir bir ekonomik canlılığın sağlanması noktasında yeterince başarılı olamadığı artık kabul edilen bir gerçektir. Şu anki haliyle İslam bankacılığının faizci bankacılığa ciddi bir alternatif olabilmesi ise uzak görülmektedir. Bunun için İslam bankacılığının etkin finansman yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir. İslamî bankacılığın ciddi bir alternatif olmasının önündeki en büyük engel ise onun murâbaha, icâre ve sukûk gibi, eşyaya dayalı finans yöntemlerine sıkışıp kalmasıdır. İslamî bankacılığın ruhuna ve tarihi gelişimine daha uygun olmasına rağmen mudârabe gibi güvene dayalı finansman yöntemlerinin hemen hemen hiç uygulan(a)madığı görülmektedir. Mudârabe finans yönteminin önündeki en büyük engel ise güvenilir ve yetenekli girişimcilerin bulunamaması/yetiştirilememesidir. Bu bağlamda MÜSİAD, ASKON gibi sivil toplum örgütlerinin, tarihte çok sayıda örneğini gördüğümüz sivil toplum örgütleri gibi aktif bir rol oynayıp güvenilir/yetenekli girişimcilerin bulunması, yetiştirilmesi hatta bankalara karşı onlar adına bazı sorumluluklar üstlenmesi ve böylece İslam bankacılığının finansman yöntemlerinin çeşitlenmesine katkı sunmaları kanaatimizce mümkün olabilir. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) bir nevi İslam bankacılığına entegre olması anlamına gelen bu sürecin üç aşamalı yürütülmesi mümkün olabilecektir. STK’ların bu süreçte üstlenebilecekleri roller, kolaydan zora, reelden ideale doğru şu şekilde sıralanabilir: 1- Güvenilir girişimcilerin bulunması/yetiştirilmesi sürecine dâhil olmak. 2- Finanse edilen girişimin faaliyetlerini takip edip İslamî banka ile paylaşmak. 3- Kâr-zarar sürecine dâhil olmak.

REFERENCES

References: 

Bauman, Zygmunt, Küreselleşme, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay.
İstanbul 1999.
Bayındır, Servet, “Bir Finansman Yöntemi Olarak Kullanılan Sermaye
Ortaklığının İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Usûl
Dergisi,, III, 1, s. 139-157.
Bayram, Selahattin, “Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Hayatın Yerel
Unsurları: Ahilik Teşkilâtı ve Esnaf Loncaları”, İstanbul Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, XXI, ss. 81-115.
Beşkardeşler, Halil, Türkiye’de ve Dünyada Risk Sermayesi, (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2010, s. 30-57.
Çağlar, Esen,
http://www.tepav.org.tr/tr/blog/s/5273/Turkler+neden+birbirine+guve
nmez_+ (Erişim 15 Kasım 2015).
Çizakça, Murat, İş Ortaklıkları Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul
1999.
Döndüren, Hamdi, Ticaret Rehberi, Erkam Yay., İstanbul 2001.
Er, Bünyamin, Yunus Emre Şahin, Mesut Mutlu, “Girişimciler İçin
Alternatif Finansman Kaynakları: Mevcut Durum ve Öneriler”,
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, I, 1, ss.31-54.
Gül, Ali Rıza, “Faizsiz Bankacılığın Dini Temeli Açısından Mudârabe ile
Selef Yöntemlerinin Mukayesesi”, AÜİFD, XLVI, 1, ss. 43-83.
Hizmetli, Mustafa, Endülüs’te Hisbe Teşkilâtı, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 2011 Ankara.
İbn Temiyye, Bir İslam Kurumu Olarak Hisbe, İnsan Yay., 2001 İstanbul.
Kumaş, M. Salih, “Bir Finansman Yöntemi Olarak İş Ortaklığı Uygulaması
(Mudârabe-Commenda Karşılaştırması)”, UÜİFD, XV, Sayı: 1, ss.
369-383.
Kumaş, Mehmet Salih, “Faizsiz Bir Finans Yöntemi Olarak Venture Capital
Sistemi ve İslam Bankacılığı İle Mukayesesi”, UÜİFD, XVI, 1, ss.
279-298.
IJISEF
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2016, Year: 2, Vol: 2, No: 1 87
Kuzu, Tayfun Deniz, “Finansman Yöntemi Olarak Risk Sermayesi”,
Yönetim ve Ekonomi Dergisi, XI, 2, ss. 142-153.
Orman, Sabri, Özek, Tevfik, (Edit.), Mukayeseli Hukuk ve Uygulama
Açısından İşçi-işveren Münasebetleri, (yay. haz., (İslamî İlimler
Araştırma Vakfı), İlmî Neşriyat, İstanbul 1990.
Polat, Ali, Finansal Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, Erkam
Matbaası, İstanbul 2009.
Savaşan, Fatih, Saraç, Mehmet, Dindar/Muhafazakâr İşadamları
Perspektifinden İslam Ekonomisi ve Katılım Bankacılığı, (PESA
Kasım 2013 Raporu)
http://www.tkbb.org.tr/Documents/Arastirmaveraporlar/pesaislam_
ekonomisi_rapor.pdf
Şencan, Hüner (Edit.), İş Hayatında İslâm İnsanı (Homo Islamicus), İslâmi
Duyarlılıkla Yönetilen Firmalarda Örgütsel Davranış Biçimleri,
Müsiad Araştırma Raporları: 9 Aralık 1994
Tekbaş, Mehmet Şükrü, İslamî Finans Kavramı, Ürünler, Dünyada ve
Türkiye’de Gelişimi ve Geleceği, (SERPAM Araştırma Notları),
Mayıs 2013 İstanbul, http://serpam.istanbul.edu.tr/wpcontent/
uploads/2012/09/Islami_Finans.pdf (03.09.2015).
Zaim, Sabahattin, İslâm-İnsan-Ekonomi, Yeni Asya Neşriyat, 2. Baskı,
1995, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com