You are here

Reklamın Ahlaka Uygun Olmasından Kim Sorumludur?

Who is Responsible for Advertising Ethics Proper Happen?

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study investigates who is the responsible from the lack of ethics of advertisings’ content. 5 stakeholders (advertisers, advertising agencies, media, governmental and non-governmental organizations and, consumers) are responsible from the ethics of preparation and broadcasting of the advertisings. Quantitative and qualitative data are collected to determine lack of ethics of the advertising. In this study 1103 questionnaires analyzed that collected from throughout Turkey. According to the result of this study, advertising agencies and the media are perceived as more responsible than the other stakeholders.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada içeriğinin ahlaka uygun olmaması nedeniyle şikayet edilen reklamların ahlaki bakımdan sorumlusunun kim olduğu araştırılmaktadır. Hazırlanmasında ve sunulmasında reklamveren, reklam ajansı, medya, kamu kuruluşları ve tüketici olmak üzere 5 paydaşı olan reklamların ahlaka uygun olmamasının sorumlusunu tespit etmek üzere nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Bu metin içinde sadece Türkiye genelinden toplanan 1103 anket verisi kısaca analiz edilmektedir. Buna göre reklamın ahlaki olarak sorumluluğu en çok reklam ajanslarına ve medyaya yüklenmektedir.

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Aytemur, S. (2004). Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz. İstanbul: Kapital
Medya.
Babacan, M. (2008). Nedir Bu Reklam, İstanbul: Beta
Barokas, S. (1994). Reklam ve Kadın, İstanbul: Erdini Matbaası.
Çağlar, İ. ve Kılıç, S. (2009). Genel İletişim Ankara: Nobel.
Çaplı B. (2002). Medya ve etik. Ankara: İmge Kitabevi.
Ekici, K. M. ve Şahım, T.Z. (2013). Reklamcılık. Ankara: Savaş Yayınevi.
Elden, M. ve Ulukök, Ö. (2006). Çocuklara Yönelik Reklamlarda Denetim
Ve Etik, Küresel İletişim Dergisi, Sayı:2, Güz, 1-23.
Engin, Aydın (1999) Medya Ahlâkı Gazetenin Ahlâkından İbarettir,
Birikim Dergisi, Yıl, 1999, Sayı 117.
Gürgen, H. (1990). Reklamcılık Ve Metin Yazarlığı. Eskişehir: Anadolu
Üniversitesi Basımevi.
Hofsoos, E. (1996). Reklam ve Yönetim. Ankara: Emel Matbaası.
Karaca Y., A. Pekyaman ve Güney, H. (2007). Ebeveynlerin Televizyon
Reklam İçeriklerinin Çocuklar Üzerindeki Etkilerini Etik Açıdan
Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: IX, Sayı: 2.
Karpat, I. (2004). Ürün Sorumluluğunun Aktarılmasında Reklam ve Etik
Kaygılar, 2.International Symposium-Communication in The
Millenium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars,
İstanbul, ss. 93-109.
Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2003). Pazarlama İletişimi Yönetimi (2.baskı).
İstanbul: Kapital Medya.
Özdemir, Ş. Ve Yaman, F. (2015). Türkiye’de Reklam Ahlakı: Sorunlar ve
Çözüm Önerileri, İLKE Yayınları, İstanbul.
Ramacitti, D.F. (1997). Başarılı Reklamın Sırları. Çev.Rengin Erdoğmuş.
İstanbul: Epsilon Yayınevi.
IJISEF
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2016, Year: 2, Vol: 2, No: 1 119
Şafak, Suat (2015) Reklam ve Ahlâk,
http://blog.reklam.com.tr/genel/reklam-ve-ahlâk/499/ (Erişim
tarihi, 07.07.2015)
Şenuslu, S.S. (1998). Reklamcılık ve Reklam, İstanbul: Nesil Basım Yayın.
Torlak, Ö. (2006). Pazarlama Ahlâkı (3.baskı), İstanbul: Beta.
Yaman, F. (2009). Reklamcılık Sektöründe Reklam Etiği Algılanmasının
Değerlendirilmesi. (Doktora tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Afyonkarahisar.
Yaman, F. (2014). Reklamın 5 M’si. Ankara: Nobel.
http://ekonomi.haber7.com/ekonomi/haber/1435668-bakanlik-aldaticireklaml...
ceza-yagdirdi (29.06.2015)
http://rd.org.tr/doc/tuzuk-1.pdf. (Erişim tarihi: 07.05.12015)
http://www.rok.org.tr/misyon.html (Erişim tarihi: 07.05.12015)
http://www.rv.org.tr/content/rv-ne-ise-yarar. (Erişim tarihi: 07.05.12015)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com