You are here

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Corporate Social Responsibility in Islamic Perspective

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Corporate Social Responsibility is a popular notion in business management lately. CSR and so on notions were influenced from economic actors which were oriented to a more sharing economy. On the other hand, primeval and rich past have raised new and anew Islamic economics that come into prominence for insecure economics systems. This economics system was expected to remedy to this economics system for contemporary economics system outputs which are uncertain and injustice. In the light of all these developments, in this study, primarily CSR notion has worked up to meaning within the framework Islamic norms. Because of CSR practical applications in Turkey Islamic Financial Institutions (Participation Banks) tackle the sample. In this study, it has been examined that Islamic Financial Institutions consistency to CSR principles and Islamic norms in its activity.
Abstract (Original Language): 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavrami son donem isletmeciligin on plana cikan kavramlanndan biridir. Iktisadi aktorlerin daha paylasimci ekonomik sistemlere yonelmeleri siiphesiz bu ve bunun gibi kavramlann on plana cikmasinda oldukca etkilidir. Bununla birlikte aslinda kadim ve eski bir gecmisi olan fakat giindemimize yeni ve yeniden getirilen Islami iktisat ise giivensiz ekonomik sistemlere alternatif olarak on plana cikmaktadir. Bu ekonomik diizen aym zamanda guniimuz ekonomik sisteminin, kacinilmaz ciktisi olan belirsizlik ve adaletsizlige fare olarak goriilmektedir. Turn bu gelismeler lsiginda, bu califmada oncelikli olarak KSS kavrami Islami normlar cercevesinde anlamlandinlmaya falisilmaktadir. Kavramin pratik uygulamalanni gormek afisindan ise Tiirkiye'deki Islami Finans Kuruluslari (Katilim Bankalan) orneklem olarak ele almmaktadir. (^alismada Islami Finans Kurumlan'nin KSS ilkelerine ve bankalann faaliyetlerindeki Islami normlara olan uyumlan irdelenmektedir.

REFERENCES

References: 

Aktan, C. C, & Borii, D. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk (I§letmeler Ve Sosyal Sorumluluk). Istanbul: IGIAD.
Aras, G. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk:Muhasebe ve Denetim Uygulamalarma Yansimalan. Ic Denetim Degisi ,Sayi.20.
Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shariah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks:A Conceptual and Empirical Attempt. Uluslararasi Islam Ekonomisi Ve Finansi Ara§tirmalan Dergisi, 5-63.
Borsalstanbul. (2014). Sjrketler Icin Surdurulebilirlik Rehberi. 11.
Boynukalin, E. (2003). MAKASIDU's-SERiA. TDV islam Ansiklopedisi (s. 423-427). icinde Ankara: Turkiye Diyanet Vakfi.
Dondiiren, H. (2012). Delilleriyle Ticaretve Iktisat Ilmihali. Istanbul: Erkam Yayinlan.
Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (tarih yok). Maqasid al-Shari'ah,Maslahah and Corporate Social Responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences , 26-45.
Ece, H. K. (2010). Islamm Temel Kavramlari. Istanbul: Beyan Yyainlan.
Farook, S. (2007). Islami Finans Kurumlarinda Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Islam Ekonomisi Qah§malan , 32-46.
Farook, S. (2007). On Corporate Social Responsibility Of Islamic Financial Institutions. Islamic Economic Studies , 31-46.
Ibisoglu, A. (2007). Kurumsal Sosyal Sorumluluk:Vestel Ornegi. Ba§kent Univeristesi I§letme Yiikseklisans Tezi.
142 Uluslararasi Islam Ekonomisi ve Finansi Arastirmalari Dergisi, Yil: 2016, Cilt: 2, Sayi: 2
IJISEF
Kallek, C. (2015). Sosyal Servet "Islam'da Yonetim-Piyasa Ili§kisi".
Istanbul: Klasik. Kantarci,E.(2014).
https://www.academia.edu/8826985/Kurumsal_Sosyal_Soruml
uluk_Tan%C4%Blmlar%C4%Bl. Erisim Tarihi 14.08.2016 Kilavuz, A. S. (2014). Islam Akaidi ve Kelam'a Giri§. Istanbul: Ensar. Mohammed, J. A. (2007). Corporate Social Responsibility in Islam.
Yeni Zellenda .
Ozsoy, M. (2012). Katilim Bankacihgma Giri§. Istanbul: KuveytTiirk. Platonova, E. (2013). Corporate Social Responsibility from an Islamic
Moral Economy Perspective: A Literature Survey. Afro
Eurasian Studies, 272-279. Platonova, E. (2013). Corporate Social Responsibility from an Islamic
Moral Economy Perspective:Literature Survey. Afro Eurasian
Studies, 272-297. Sairally, S. (2007). Evaluating the"Social Responsibility" of Islamic
Finance:Learning From the Experiences of Socially Responsible
Investment Funds. Advances in Islamic Economics and Finance
, 280-308.
Sarac, M. (2014). Faizsiz Finans Sistemi Ders Notlari. Istanbul: Istanbul Universitesi.
Sert, N. Y. (2012). Tiirkiye'de Ozel Sektoriin Kurumsal Sosyal Sorumluk Anlayisina Iliskin Yarar Algisi: Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Duyurulmasmda Web Sitelerinin Kullamlmasi. http://www.ajit-e.org/?menu=pages8cp=details_of_article8dd=56, 32-50.
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, Year: 2016, Volume:2, Number: 2 143
IJISEF
Vural, Z. B., & Coskun, G. (2011). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik. Gumughane Universitesi Iletifim Fakultesi Elektronik Dergisi, 62-87.
Turkiye Katilim Bankalari Birligi,
http://www.tkbb.org.tr/veri-seti, Erisim tarihi 14.08.2016
EKLER

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com