You are here

Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam Ekonomisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Sosyalizmin çökmesi ve kapitalizmin sürekli sorun üreterek krizlere sebebiyet vermesi nedeniyle İslam ekonomik sisteminin bir alternatif sistem olup olmayacağı son yıllarda gündemi meşgul etmektedir. İslam ekonomisinin taşıdığı özellikler itibariyle hangi ekonomik sisteme daha yakın olduğu ise tartışma konusudur. İslam ekonomisinin taşıdığı özellikler incelendiğinde serbest piyasa ekonomisi ile benzeştiği ise bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada İslam ekonomisi ile serbest piyasa ekonomisi çeşitli özelliklerine göre incelenmiş olup aralarındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır.

REFERENCES

References: 

Acar, Mustafa (2010), “Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı”,
Konrad- Adenauer-Stiftung Yayını, 23-24 Eylül 2010, Ankara.
Bastiat, Frederic (1964), “Economic Harmonies”, Nostran Press, London.
Chapra, M. Umer (1993), “İslam ve İktisadi Kalkınma”, Çeviri: Adem Esen,
Cantaş Yayınları, İstanbul, 2012.
Çiftlikli, Mehmet (1993), “Serbest Piyasa Ekonomisinde Müteşebbis ve İnsan
Faktörü”, Çimento İşveren Dergisi.
Erdem, Ekrem (2015), “İslam İktisadı ve Piyasa”, İGİAD Yayınları, 17,
İstanbul.
Freidman, Milton (1988), “Kapitalizm ve Özgürlük”, Çev: Doğan Erbek,
Altın Kitaplar Yayınları, İstanbul.
Gül, Ali Rıza (2010), “Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı”,
Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını, 23-24 Eylül 2010, Ankara.
Karakoç, Sezai (2013), “İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü”, Diriliş
Yayınları, İstanbul.
Özel, Mustafa (1994), “Birey-Burjuva-Zengin”, İz Yayınları, İstanbul.
Qazi, Bilal Ahmed (2015), “İslam İktisadı ve Piyasa”, İGİAD Yayınları, 17,
İstanbul.
Rand, Ayn (1990), “Kapitalizm Nedir?, Yeni Forum, c.11.
Sezgin, Şennur (2010), “Piyasa Ekonomisinin Şartları ve Özelleştirme”,
Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2010.
Tabakoğlu, Ahmet (2008), “İslam İktisadına Giriş”, Dergah Yayınları,
İstanbul.
Tabakoğlu, Ahmet (2010), “Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki
Algılanışı”, Konrad-Adenauer-Stiftung Yayını, 23-24 Eylül 2010,
Ankara.
Tayyar, Ayşegül ve Çetin, Birol (2013), “Liberal İktisadi Düşüncede Devlet”,
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013.
Ünsal, Erdal M. (2004), “Makro İktisada Giriş”, Siyasal Kitapevi, Ankara.
Yayla, Atilla (1992), “Liberalizm”, Turhan Yayınları, Ankara.
Yeniçeri, Celal (1980), “İslam İktisadının Esasları”, Şamil Yayınevi, İstanbul.
Zaim, Sabahattin (1991), “İslam Ekonomisinin Temelleri”, İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi, Yayın No:6, 2014.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com