You are here

Bir İslami Finansman Aracı Olarak Girişim(Risk) Sermayesi Finansman Yöntemi: İşleyişi, Finans Sistemimize Katkıları

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.05
Abstract (2. Language): 
Venture capital financing method is a financing method which aim stocontribute to carry out the high success potential investment ideas of entrepreneurs who are dynamic and creative but lack of enough financial opportunities. The most extensive application area of this method is in United States but it also gains wide prevalence in Europe and Japan, seriously. However, this method has not occupied an important place in our country’s finance system. Inthepaper, key features of the method and its essential contribution to the financial system are summarized at first. Then, the way venture capital system operates and the parties involved in the system are introduced in a broader context. As explained, this financing method seems to be more in line with Islamic approach and rules than “production support” (murabaha) which has an important place in the context of Participation Banks that are accepted as Islamic Financial Institutions in ourcountry. Lastly, to what extent the method gains prevelancy is examined and essential conditions for successful functioning and are debated.
Abstract (Original Language): 
Girişim sermayesi finansman yöntemi (Venture Capital), dinamik ve yaratıcı ancak finansal açıdan yeterli imkanlara sahip olmayan girişimcilerin, başarı ihtimali yüksek yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmak amacına yönelik bir finansman yöntemidir. En geniş uygulama alanını ABD’de bulan yöntem Avrupa ve Japonya’da da ciddi ölçüde yaygınlık kazanmıştır. Ancak ülkemiz finans sisteminde ciddi bir yer tutabilmiş değildir. Tebliğde öncelikle yöntemin temel özellikleri ve finansal sisteme yapabileceği başlıca katkılar özetlenmiştir. Daha sonra yöntemin işleyişi ve tarafları ana hatlarıyla tanıtılmıştır. Açıklamalardan görüleceği gibi bu finans yöntemi, ülkemizdeki İslami finans kuruluşları olarak kabul ettiğimiz Katılım Bankalarının uygulamasında çok ağırlıklı yer tutan “üretim desteği” (murabaha) yöntemine göre çok daha İslami, hatta tereddütsüz İslami bir yöntemdir. Son olarak yöntemin ülkemizde ne ölçüde yaygınlık kazandığı incelenmiş, başarıyla işleyebilmesi ve yaygınlaşmasının başlıca koşulları ise sadece özetlenmiştir.
100
124

REFERENCES

References: 

AKKAYA, Göktuğ Cenk ve M. Yılmaz İÇERLİ(2001):”KOBİ’lerin
Finansal Problemlerinin Çözümünde Risk Sermayesi Finansman
Modeli”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,
c.3, s.3, İzmir.
ARK, A. H. (2002): “Risk Sermayesi: Tarihsel Gelişimi ve Türkiye
Ekonomisinin Yeniden Yapılandırılmasında Potansiyel Rolü ve
Önemi”, Activeline, Mart-Nisan.
BULUT, H. İbrahim ve Bünyamin ER (2009), “Katılım Bankacılığında İki
Yeni Finansal Teknik Önerisi: Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım
Ortaklıkları ve Mudaraba-Risk Sermayesi Yatırım Fonları”, Finansal
Yenilik ve Açılımları ile Katılım Bankacılığı, Türkiye Katılım Bankaları
Birliği Yayını, İstanbul.
BÜYÜKAYDIN, Ayşegül (1988):“Risk Sermayesi” . Basılmamış Yüksek
Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü..
BYGRAVE, D. William and Jeffry A. TIMMONS (1992): Venture Capital
At The Crossroads , Harvard Business School Pres, Boston,
Massachusetts.
CANBAŞ, Serpil(1992): ”Küçük İşletmeciliği ve Girişimciliği Teşvik Aracı
Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye’de Uygulama Olanakları”, Modern
Finansman Araçlarının Esnaf-Sanatkar ve Küçük İşletmeler Açısından
Değerlendirilmesi Sempozyum Tebliğleri , Yayıma Hazırlayan: Tamer
Müftüoğlu, TES-AR Yayını, Ankara.
ÇİZAKÇA, Murat (1993): Risk Sermayesi Özel Finans Kurumları ve Para
Vakıfları, İSAV Yayını, İstanbul.
ÇONKAR, M. Kemalettin (1995): Risk Sermayesi Finansman Yöntemi:-
Türkiye İçin Önemi, Başarı Koşulları ve Uygulama İmkanları, Erciyes
Üniversitesi İİBF Yayını, No.3, Kayseri.
ÇONKAR, M. Kemalettin (2007):Risk Sermayesi Finansman Yöntemi ,
İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 61.
ERTÜRK, Hakan ve Güven SAYILGAN (2014): Girişim Sermayesi Fonları
ve Bu Fonların Geliştirilmesinde Kamunun Rolü , İstanbul Üniversitesi
İşletme Fakültesi Dergisi, C. 43, S.2.
ESER, Serdar (1990): Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sermaye
Piyasasından Finansmanı ve Risk Sermayesi (Venture Capital) ,
Sermaye Piyasası Kurulu Yeterlik Etüdü, Ankara.
IJISEF
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 123
EUROPEAN INVESTMENT FUND, “December 2010”,
http://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2010/2010_ivci.htm, 25
Ağustos 2015.
EUROPEAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION, “Yearbook 2011”,
http://www.evca.eu/uploadedfiles/Home/Knowledge_Center
/EVCA_Research/Statistics/Yearbook/Evca_Yearbook_2011.pdf. 26
Ağustos 2015.
FETTAHOĞLU, Abdurrahman (1992): Riziko Sermayesi Finansı,
KOSGEB Yayını, Ankara.
GLADSTONE, David (1988), Venture Capital Handbook, New and
Revised, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey.
İŞERİ, F. Esra (1993): Risk Sermayesi, Ankara: BİAR-Konrad Adenauer
Stiftung.
KUMAŞ, Mehmet Salih (2007), “Faizsiz Bir Finans Yöntemi Olarak Venture
Capital Sistemi ve İslam Bankacılığı ile Mukayesesi”, Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.16, S.1, Bursa.
METRICK, Andrew (2007): Venture Capital and The Finance of
Innovation, John Wiley and Sons Inc..
ÖZGÖK, Seda, Kişisel internet sayfası, http://www.sedagok.com/?p=384
Erişim Tarihi: 10.04.2017.
ÖZKÖK, İ. Cem (1992): “Bir Finansman Türü Olarak Risk Sermayesi
(Venture Capital) ve Uygulama Örnekleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C.7, S.1.
RESMİ GAZETE, 2 Ocak 2014 tarihli 28870 sayılı Girişim Sermayesi
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği, Ocak:2014
SARIASLAN, Halil (1992): “Venture Capital (Risk Sermayesi) Finansman
Modeli ve Türkiye’de Uygulama Olanakları” , Ankara Sanayi Odası
Dergisi Özel Eki, y.16, s.113, Ocak-Şubat.
TUNCEL, Kürşat (2000), Risk Sermayesi Finansman Modeli Dünya
Uygulamalarının Analizi ve Türkiye İçin Özgün Bir Model Önerisi,
Sermaye Piyasası Kurulu Yayını, No:37, Ankara.
TUNÇ, Hüseyin (2013), Katılım Bankacılığı-Felsefesi, Teorisi ve Türkiye
Uygulaması, Nesil Yayınları, İstanbul.
YALÇINCI, Adnan (2015): Türkiye Kalkınma Bankası Gn.Md.Yrd.,
YAZICI, Mehmet, Turcomoney, https://www.turcomoney.com/turkiyedemelek-
yatirimcilik.html Erişim Tarihi : 10.04.2017.
IJISEF
124 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies
YILDIRIM, Jülide (1991): “Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Risk Sermayesi”
, Yüksek Lisans Tezi İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul, (Basılmamış).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com