You are here

Corporate Governance in Islamic Perspective İslami Perspektiften Kurumsal Yönetim Masudul Alam Choudhury ve Mohammad Ziaul Hoque

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.25272/j.2149-8407.2017.3.2.10

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Amaç - Bu kavramsal makalenin amacı; daha geniş bir karar alma teorisinin özel bir durumu olarak İslami sosyo-bilimsel epistemolojinin temel öncüllerini kullanarak kurumsal yönetimin İslami perspektifini tefsir eden bir tartışma geliştirmektir. İslamî epistemoloji, Allah’ın Rabbani birliği üzerine temellendirilir. İlahi birliğin dünyevi izahı; epistemolojik kuralların farklı konulara uygulanmasında, sonuçlar çıkarılmasında ve geliştirilmesinde İslamî epistemolojiyi fonksiyonel olarak mümkün kılan belirli kanunlar ve enstrümanlar aracılığıyla yapılır. Elimizdeki somut durumda bu konu kurumsal yönetimle ilgilidir. Tasarım/metodoloji/yaklaşım-Kavramsal olarak bu analitik çözümleyici makalenin gelişimi ve sonuçları, bilginin birliğinin süreç temelli epistemolojinin kurumsal yönetime muhtemel uygulamasına işaret etmektedir. kurumsal söylemin ve dinamik değişkenlerle bütünleşmenin temel metodolojisini şekillendirmektedir. Bulgular- Kurumsal yönetim üzerine olan bu makalenin kavramsal çerçevesinin nihai sonuçları ana akım literatürdeki kurumsal yönetim yaklaşımı ile mukayese edilmektedir. Ayrıca aynı kurumsal yönetimin İslâmî teorik ve felsefi arka planı ikili olarak İslami iktisat ve kurumsal bakış açısından irdelenmektedir. Pratik uygulamalar- Kurumsal yönetimin İslami mütalaasının pratik uygulamaları, karar alma alanlarındaki işlem maliyetlerinin minimizasyonu çalışmalarında muazzam boyutlardadır. Bu bakımdan İslâmî kurumsal yönetim teorisinin işlem maliyetlerini düşüren analitik bir süreç olarak şeffaflığı ve kurumsal katılımı sağladığı ileri sürülmektedir. Orjinallik/Değer- Bu çalışma iki merkezi konunun ışığı altında kurumsal yönetim teorisine yeni bilgi katkısında bulunmaktadır. İlk olarak organik tercihin oluşumu bir süreç modeli ile incelenmektedir. İkinci olarak Sistemik organik manada anlamlandıran ve uygulanan bilginin birliğinin epistemesiyle yönetilen bir çevrede söylemsel ve katılımcı karar alma modeli amaçlanırken işlem maliyeti minimize edilir. İlgili kurumsal politikalar böyle bir sistemik tefrikanın ışığında Sistemik organik manada anlamlandıran ve uygulanan bilginin birliğinin epistemesi altında geliştirilebilir.

REFERENCES

References: 

Amin, S. (1989), Eurocentricism, The Monthly Press, New York, NY.
Arrow, K.J. (1974), The Limits of Organization, W.W. Norton, New York,
NY
Bentham, J. (1789), An Introduction to the Principles of Morals and
Legislation, T. Paynes & Sons, London.
Choudhury, M.A. (1989), Islamic Economic Co-operation, Macmillan,
London.
Choudhury, M.A. (1995), ‘‘The Qur’anic derivation of the epistemic-ontic
circular causation model’’,in Choudhury, M.A. (Ed.), The
Epistemological Foundations of Islamic Economic, Social and
Scientific Order, Vol. 4, Statistical, Economic and Social Research and
Training Center for Islamic Countries, Ankara, Ch. 3.
Dreyfus, H.L. and Rabinow, P. (Trans.) (1983), M. Foucault: Beyond
Structuralism and Hermeneutic:the Archeology of the Human
Sciences, University of Chicago Press, Chicago, IL, pp. 16-43.
Harsanyi, J.C. (1955), ‘‘Cardinal welfare, individualistic ethics, and
interpersonal comparisons of utility’’, Journal of Political Economy,
Vol. 63, pp. 309-21.
Jackson, M.C. (1993), ‘‘A system of systems methodologies’’, Systems
Methodology for the
Management Sciences, Plenum Press, New York, NY, pp. 27-32.
Jensen, M.C. (1993), ‘‘The modern industrial revolution, exit, and the failure
of internal control
mechanisms’’, Journal of Finance, Vol. 48 No. 3, pp. 831-80.
Kobayashi, Y. (1988), ‘‘An economic analysis of Japanese bureaucracy’’, in
Choudhury, M.A. (Ed.), Political Economy of Development in
Atlantic Canada, University College of Cape Breton Press, Sydney.
Lazonick, W. and O’Sullivan, M. (2000), ‘‘Maximizing shareholder value: a
new ideology for corporate governance’’, Economy and Society, Vol. 29
No. 1, pp. 13-35.
Martin, S. (1988), Industrial Economics, Economic Analysis and Public
Policy, Macmillan, New York, NY.
Rahman, S.M.H. (2001), ‘‘Islamic banking revisited’’, Thoughts on
Economics, Vol. 11 No. 3&4,
IJISEF
272 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies
pp. 51-74.
Simon, H.A. (1955), ‘‘A behavioural model of rational choice’’, Models of
Man, John Wiley & Sons, New York, NY, pp. 241-60.
Simon, H.A. (1987), ‘‘Decision making and organizational design’’, in Pugh,
D.S. (Ed.), Organization Theory, Penguin Books, Harmondsworth,
pp. 202-23.
Tisdell, C. (2002), ‘‘The political economy of globalization: processes
involving the role of markets, institutions and governance’’, in
Choudhury, M.A. and Alias, M.H. (Eds), Political Economy of
Structural Transformation, Wisdom House, Leeds.
Trainer, T. (2002), ‘‘Two common mistakes about globalization’’,
Humanomics, Vol. 18 No. 1&2, pp. 1-8.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com