You are here

Birinci ve Dördüncü Sınıf Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Freshman and Senior Pre-service Mathematics Teachers’ Attitudes Toward Teaching Profession

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to compare the attitudes of freshman and senior pre-service teachers pursuing an undergraduate degree in an elementary mathematics education program toward teaching profession and to reveal the kind of relationship that exists between these attitudes. Case study method was used in the study. As a data collecting tool, A 5-point likert type questionnaire was used. The data of the study were obtained by conducting this questionnaire to total 212 pre-service teachers (141 freshmen, 71 seniors) studying at Karadeniz Technical University, Fatih Faculty of Education during 2008-2009 school year. After the answers of the pre-service teachers to questionnaire form were scored, the obtained data were analyzed using independent samples t-test and one-way ANOVA. As a result of the study, it was concluded that the attitudes of freshmen and senior pre-service teachers toward teaching profession showed statistically significant difference in terms of several variables favoring senior pre-service teachers. Based on the results of the study, several recommendations were made.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören birinci ve son sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını çeşitli değişkenler açısından karşılaştırmak ve bu tutumlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada, survey metodu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak 5’li likert tipi bir anket kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören toplam 212 (141 birinci sınıf, 71 dördüncü sınıf) matematik öğretmen adayına bu anket uygulanarak elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının anket formuna vermiş oldukları cevaplar puanlandırıldıktan sonra elde eilen veriler bağımsız ttesti ve tek yönlü ANOVA yapılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, birinci ve dördüncü sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının bazı değişken için istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık gösterdiği ve bu farklılığın son sınıftaki öğretmen adayları lehine olumlu bir şekilde değiştiği sonucuna varılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına dayanarak çeşitli öneriler sunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Coultas, C. J., & Lewin, K. W. (2002). Who becomes a teacher? The
characteristics of student teachers in four countries. International Journal
of Educational Development, 22(3-4), 243-260.
Çakır, Ö. (2005). Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi ingilizce
öğretmenliği lisans programı ve eğitim fakülteleri ingilizce öğretmenliği
lisans programı öğrencilerinin mesleğe yönelik tutumları ve mesleki
yeterlik algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(9), 27-42.
Çakır, Ö., Kan, A., & Sünbül, Ö. (2006). The evaluation of the teaching certificate
program and the masters program without thesis with respect to students’
attitudes and self-efficacy. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
2(1), 36-47.
Çapa, Y., & Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik
tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
Freshman and Senior Pre-service Mathematics Teachers’ Attitudes Toward Teaching Profession
The International Journal of Research in Teacher Education (IJRTE) 14
Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Investigation of pre-service teachers’ attitudes
toward teaching and professional self-efficacy beliefs according to their
gender, programs, and faculties. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 9(15), 33-53.
Çeliköz, N., & Çetin, F. (2004). Anadolu öğretmen lisesi öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli
Eğitim Dergisi, 162.
Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Ö.Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler
Matbaacılık.
Çetin, Ş. (2006). Öğretmenlik mesleği tutum ölçeğinin geliştirilmesi (Geçerlik ve
güvenirlik çalışması). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim
Fakültesi Dergisi, 18, 28-37.
Çetinkaya, Z. (2009). Identifying Turkish pre-service teachers’ attitudes toward
teaching profession. Elementary Education Online, 8(2), 298-305.
Derman, A., Özkan, E., Altuk, Y. G., & Mülazımoğlu, İ.E. (2008). Kimya
öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının bazı
değişkenlere göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi, 9(2), 113-127.
Erdem, A. R., & Anılan, H. (2000). PAÜ. eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği
öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 144-149.
Erözkan, A. (2007a). Bilimsel araştırmalarda yöntemler. D. Ekiz (Ed.). Bilimsel
araştıma yöntemler, (s. 100-123). İstanbul: Lisans Yayınları.
Erözkan, A. (2007b). Eğitim psikolojisinde bilimsel araştırma yöntem ve
teknikleri. K. Ersanlı ve E. Uzman (Eds.). Eğitim psikolojisi, (s. 13-36).
İstanbul: Lisans Yayınları.
Gürbüz, H., & Kışoğlu, M. (2007). Attitudes of the science and art faculty
students and education faculty students attend the nonthesis graduated
education program toward teaching profession (Atatürk university
sample). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 71-83.
Güven, İ. (2001). Öğretmen yetiştirmenin uluslararası boyutu (UNESCO 45.
uluslararası eğitim kongresi). Milli Eğitim Dergisi, 150.
Hanif, R. (2006, July). Role of self efficacy in teacher stress and job performance
of women school teachers. Presented at 28th ISPA Colloquium, Hangzhau,
China.
Johnson, M. G., & Howell, A. (2005). Change in pre-service teacher attitudes
toward contemporary issues in education. 18.11.2008 tarihinde
http://www.eric.ed.gov/ adresinden alınmıştır.
Kaya, A., & Büyükkasap, E. (2005). Physics student teachers’ profiles, attitudes
and anxiety toward teaching profession: An Erzurum sample. Kastamonu
Education Journal, 13(2), 367-380.
Köğce, D., Aydın, M. & Yıldız, C. / IJRTE 2010, 2(1):1-17
© Educational Research Association (EAB), All rights reserved. 15
Lasek, J., & Wiesenbergova, S. (2007). Prospective teachers’attitudes to their
profession. The New Educational Review, 13(3-4), 129-136.
Oral, B. (2004). The attitudes of students of education faculty toward teaching
profession. Eurasian Journal of Educational Research, 15, 88-98.
Saracaloğlu, A. S. (1991, Kasım). Fen ve edebiyat fakülteleri öğrencilerinin
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. I. Ulusal Eğitim Kongresi’nde
sunulan bildiri, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Senemoğlu, N., & Özçelik, D., A. (1989). Öğretmen adaylarına öğretmenlik
bilgisi kazandırma bakımından fen-edebiyat ve eğitim fakültelerinin
etkililiği. Çağdaş Eğitim Dergisi, 142, 18-21.
Sözer, E. (1996). Üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının
öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 6(2), 7-21.
Şenel, H. G., Demir, İ., Sertelin, Ç., Kılıçaslan, A., & Köksal, A. (2004). The
relationship between attitudes toward teaching profession and personality
characteristics. Eurasian Journal of Educational Research, 15, 99-109.
Şimşek, H. (2005). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına
devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 25-50.
Tanrıöğen, A. (1997). The attitudes of the students at Buca faculty of education
toward teaching profession. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 3, 55-67.
Temel, A. (2010). Alan ve meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar.
20.01.2010 tarihinde http://www.pdrciyiz.biz/alan-meslek-secimindedikkat-
edilmesi-gereken-hususlar-t959.html adresinden alınmıştır.
Temizkan, M. (2008). An evaluation on the attitudes of Turkish teacher
candidates their professions. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com