You are here

PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS OF RECTANGULAR PRISM THROUGH MODELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to reveal how prospective primary school math teachers perceive rectangular prisms through models. The survey model was employed for the study. The data were collected through the interviews protocol, consisting of four models and two open-ended questions concerning the models, with 113 students of Mathematics Teaching, the department of primary school teaching, the faculty of education at a university located in a middle-sized province in Eastern Anatolia, Turkey, during the Fall Term of the Educational Year 2010-2011. The data were descriptively analyzed. The findings suggest that most of the students are successful in naming the three models they frequently encounter in a proper way and explaining the characteristics and connections concerning the models but they are less successful in the model “skeleton”, which they rarely encounter. In this sense, it is recommended that the teaching process should include the “skeletons” of geometrical objects.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmen adaylarının modeller yardımıyla dikdörtgenler prizması algılarını belirlemektir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, 2010–2011 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Doğu Anadolu Bölgesi’nin nüfus açısından orta ölçekli bir ilinde bulunan eğitim fakültesinin ilköğretim bölümü, Matematik Eğitimi ABD’de öğrenim gören toplam 113 öğrenciden, dört farklı model ve bu modellerle ilgili iki açık uçlu sorudan oluşan görüşme protokolü kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin çoğunluğunun sıklıkla karşılaştıkları üç modeli doğru isimlendirme ve modellerle ilgili özellikleri, ilişkileri ortaya koymada başarılı olduklarını fakat nadiren karşılaştıkları “iskelet” şeklindeki modelde ise daha düşük düzeyde başarılı oldukları göstermektedir. Bu bağlamda öğretim sürecinde geometrik cisimlerin “iskelet”lerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

REFERENCES

References: 

Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin 7. Sınıf Ünitelerindeki Geometrik Kavramlardaki Yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Altun, M. (2001). İlköğretim İkinci Kademede (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
Baki, A. (2006). Kuramdan Uygulamaya Matematik Eğitimi. Trabzon: Derya Kitapevi.
Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi 6-8.Sınıflar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Burger, W., & S Burger, W. F. & Shaughnessy, M. (1986). Characterizing the van Hiele Levels of Development in Geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 17(1), 31-48.
Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and Spatial Understanding. In Dougles A. Grouws (Ed.,), Handbook of Research Mathematics Teaching and Learning. New York: McMillan Publishing Company.
Çetin, Ö. F., & Dane,A. (2004). Sınıf öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin geometrik bilgilere erişi düzeyleri üzerine. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 427-436.
Dane, A. (2008). İlköğretim matematik öğretmenliği programı öğrencilerinin nokta, doğru ve düzlem kavramları algıları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 41-58.
Gordon, T. (1968). Etkili Eğitim Dizisi-3. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
Lawson, A. E., & Thomson, L.D., (1988). “Formal Reasoning ağabeylity and Misconceptions Concerning Genetics And Naturel Selection”. Journal of Research in Science Teaching, 733-746.
Mistretta, R. M. (2000). Enhancing Geometric Reasoning. Adolescence, 35(138). 365-379.
Mitchelmore, M. C. (1997). Children’s Informal Knowledge of Physical Angle Situations. Cognition and Instruction. Learning and Instruction, 7 (1), 1-19.
Mullis I. V. S., Martin M. O., Gonzales E. J., Gregory K. D., Garden R. A., O’Connor K.M., Chrostowski S. J., & Smith T. A. (2000). TIMSS 1999 International Mathematics Report: Findings from IEA’s Repeat of the Third International Mathematics and Science Study at the Eight Grade. Chestnut Hill, MA. Boston College.
Nakiboğlu, M. (1999). “Öğretmen Adaylarının Kavram Geliştirme Ve Kavram Öğretimi Stratejisine Yönelik Görüşleri”. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 63-72.
NCTM (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, Va. NCTM.
Okur, M., & Dikici, R. (2006). Evaluation of the Success Mathematics Teacher Candidates in 2001-2004 University Entrance Examination in Turkey. Journal Of Quality Measurement and Analysis, 2(1), 131-142.
Busbridge, J., & Özçelik, D. A. (1997). İlköğretim matematik öğretimi. YÖK/DÜNYA Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara: Ajans-Türk Basın ve Basım A.Ş.
Prospective Primary School Teachers’ Perceptions of Rectangular Prism Through Models
© Educational Research Association, All rights reserved. (IJRTE) Sayfa 25
Prescott, A., Mitchelmore, M., & White, P. (2002). Students’ Difficulties in Abstracting Angle Concepts from Physical Activities with Concrete Material. In the Proceedings of the Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australia Incorporated Eric Digest (ED 472950).
Skemp, R. (1986). The Physiology of Learning Mathematics. London: Penguin Books.
Toluk, Z., Olkun, S., & Durmuş, S. (2002). Problem merkezli ve görsel modellerle destekli geometri öğretiminin sınıf öğretmenliği öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin gelişimine etkisi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nce düzenlenen 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, 16-18 Eylül: ODTÜ, Ankara. [Online]: http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/b_kitabi.htm
Toptaş, V. (2008). Geometri Alt Öğrenme Alanlarının Öğretiminde Kullanılan Öğretim Materyalleri İle Öğretme-Öğrenme Sürecinin bir Birinci Sınıfta İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 299-323.
Yenilmez, K., & Can, S. (2006). Matematik öğretimi dersine yönelik görüşler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 47-59.
Yılmaz, S., Turgut, M., & Kabakçı, D. A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin geometrik düşünme düzeylerinin incelenmesi: Erdek ve Buca örneği. Üniversite ve Toplum, 8(1).
Üzel, D., & Özdemir, E. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeyleri. XVIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim : Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İzmir.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com