You are here

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Benlik Saygıları ile Kopya Çekmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (CBÜ, BESYO örneği)

The Investigation of the Relationship between Self Esteem and Attitudes towards Cheating of the Physical Education and Sports Prospective Teachers’ (CBU, PES Teachers’)

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.15390/EB.2015.XXXX
Abstract (2. Language): 
Aim: In this research it was aimed to investigate the relation between the self-esteem of the prospective teachers of physical education and sports (PES) and their attitudes towards cheating; it was also investigated if these two dependent variables change or don’t change according to the independent variables in the scope of the research. Material and Methods: 167 prospective teachers of physical education (21.44±1.98 years) participated in the study voluntarily. Quantitative research techniques were used in the research. As measurement tools in these research were used Self-esteem Scale, Scale for Attitude Towards Cheating and Personal Information Form. To analyse data t test, one-way ANOVA, Pearson Correlation tests and Kruksal Wallis H test was used. Type 1 mistake is accepted as 5%. Results: As the results were found women (t(165)=3.360, p=0.001) has higher self-esteem, 3rd grade students has higher self-esteem than 2nd grade (F(3-163)=2.956, p=0.034), the ones who are happy to be educated in Physical Education and Sport Department (PESD) have higher self-esteem level than the ones who are indecisive (x² =10.724, p=0.005), and ones who don’t cheat has higher self-esteem level than the ones who cheat (t(165)=2.104, p=0.037). There is a statistically significant difference in cheating according to the factors of wanting to be educated in another department (t(165)=2.794, p=0.006), and the ones who express themselves as prospective teachers have more positive attitude than the ones who express themselves as students (F(2-164)=3.096, p=0.048). Research findings show that there is no statistically significant relation between self-esteem and attitudes towards cheating (r=0.027). Conclusion: More consequently results come to the forefront the ones who don’t cheat has higher self-esteem level than the ones who cheat and the ones who express themselves as prospective teachers have more positive attitude than the ones who express themselves as students.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırmada beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeyleri ve kopya çekmeye ilişkin tutumları arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesi ve araştırma kapsamındaki bağımsız değişkenlere göre bu iki bağımlı değişkenin farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem: 167 beden eğitimi ve spor öğretmen adayı (21.44±1.98 yıl) araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Araştırmamızda Benlik Saygısı Ölçeği, Kopya Çekmeye İlişkin Tutum Ölçeği vebağımsız değişkenleri elde etme aracı olarak da Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde t test, one-way ANOVA, Pearson Correlation testi ve Kruksal Wallis H testi kullanılmıştır. Tip 1 hata %5 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Öğretmen adaylarının benlik saygıları incelendiğinde kadınların erkeklerden (t(165)=3.360, p=0.001), 3. sınıf öğrencilerinin 2. sınıflardan (F(3-163)=2.956, p=0.034), Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmekten mutlu olanların kararsızlardan (x2=10.724, p=0.005) ve kopya çekmeyenlerin çekenlerden (t(165)=2.104, p=0.037) daha yüksek olduğu görülmüştür. Kopya çekmeye ilişkin tutumları incelendiğinde ise başka bölümde öğrenim görmeyi isteyenlerin istemeyenlerden (t(165)=2.794, p=0.006), kendilerini öğretmen adayı olarak tanımlayanların öğrenci olarak tanımlayanlardan (F(2-164)=3.096, p=0.048) daha olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Araştırma sonuçları benlik saygısı ve kopya çekmeye ilişkin tutumları arasında istatistiksel önemli ilişkinin olmadığını göstermiştir (r=0.027). Sonuçlar: Sonuç olarak, kopya çekmeye yönelik tutum ile benlik saygısı arasında istatistiksel anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen hiç kopya çekmediğini belirtenlerin benlik saygılarının daha yüksek olduğu ve kendini öğretmen adayı olarak tanımlayanların öğrenci olarak tanımlayanlara göre kopya çekmeye ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğunun ön plana çıktığı görülmüştür.
20
30

REFERENCES

References: 

Abbasoğlu, E. & Öncü, E. (2013). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 407-425.
Alpar, R. (2010). Uygulamalı istatistik ve geçerlik-güvenirlik: spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle. Detay Yayıncılık, Ankara.
Bilgin, N. (1994). Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu (1. Basım), İzmir, Ege Yayıncılık
Bozdoğan, A.E., & Öztürk Ç. (2008) Öğretmen adayları neden kopya çeker? İlköğretim Online, 7(1), 141-149
Çetin, Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin kopya çekme davranışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi, Milli Eğitim, 175, 129-142
Çetin, S., & Tekiner, M.A. (2015). Kurumsal İmajın Temel Belirleyicileri: Emniyet Teşkilatı Örneklemi İç Paydaş Anketi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(1) 418-440, Doi: Demir, İ.C. (2009) Kamusal Harcamaların Toplumsal Algısı: Ampirik Bir Araştırma, Maliye Dergisi, 157,210-226
Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi, 2015, Cilt 1, Sayı 1, 20-30 M. Soytürk, ÖT Öztürk, E Topuz, H Yetim
29
Demirtaş, H. A. (2003). Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar, İletişim Araştırmaları 1(1), 123-144,
Durmuşçelebi, M. (2011). Lise öğrencilerinin ve öğretmen adaylarının kopya çekme davranışlarına ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 77-97.
Eminoğlu Küçüktepe, S. & Küçüktepe, C. (2012). Tarih Öğretmeni Adaylarinin Kopya Çekme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenler Açisindan Incelenmesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 115-125
Er, K. O., & Gürgan, U. (2011). Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlilik Algıları Ve Kopya Çekmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26), 1-18.
Eraslan, A. (2011). Matematik Öğretmeni Adayları ve Kopya: Hiç Çekmedim Desem Yalan Olur!, Eğitim ve Bilim, 36(160), 52-64.
Erşan, E.E., Doğan, O., & Doğan, S. (2009). Beden eğitimi ve antrenörlük bölümü öğrencilerinde benlik saygısı düzeyi ve bazı sosyodemografik özelliklerle ilişkisi, Klinik Psikiyatri, 12, 35-42
Eyüboğlu, E. (2012). Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Arası Ergenlerin Öz Yeterlik Düzeylerinin Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Haliç Üniversitesi, İstanbul
Gül, H. (2013). Investigation of Undergraduate Student’s Self-Esteem Levels in Terms of Some Variables, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 194-205.
Hamurcu, P. (2014). Obez Bireylerde Benlik Saygısı Ve Beden Algısının Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul
Kağıtçıbaşı, Ç. (2006). Yeni insan ve insanlar (10. Basım). İstanbul: Evrim Yayınevi.
Karademir, T., Türkçapa, Ü., Ulucan, H., & Bahadır, Z. (2013) Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 285-294
Karasar, N. (2014) Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (26. Basım), Ankara, Nobel Yayınevi.
Kartopu, S., (2013). Kayginin Kader Algilari Ile Ilişkisi (Kahramanmaraş Örneği), Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(3), 238-260.
Lüle Mert, E. (2012). Temel İşlevi Bilim İnsanı Yetiştirmek Olan Bazı Bölümlerde Kopya, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 1813-1829
Özkan, İ. (1994). Benlik Saygısını Etkileyen Etmenler, Düşünen Adam, 7(3), 4-9
Özşaker, M. (2013) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Iletişim Becerileri ve Benlik Saygilarinin Değerlendirilmesi, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, 2(3), 29-39
Rosenberg, M., Schooler, C., Schoenbach, C., & Rosenberg, F. (1995). Global Self-Esteem and Specific Self-Esteem: Different Concepts, Different Outcomes, American Sociological Review, 60(1), 141-156
Sankır, H. (2014) Gençlerin Sapmış ve Suçlu Davranışlara Yönelmelerinde Benlik Saygısının Etkisi: Lise 11. Sınıf Örneği, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(2), 1311-1333
Semerci, Ç. (2003). Kopya Çekmeye İlişkin Tutum Ölçeği. F.Ü Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 227 - 234.
Taşgit, M.S. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman
Tepeköylü Öztürk Ö., Soytürk M., Daşdan Ada E.N., & Çamlıyer H. (2011). Üniversite Takımlarında Sporcu Olan Öğrencilerle Spor Yapmayan Öğrencilerin İletişim Becerisi Düzeylerinin Karşılaştırılması, Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 22(2), 43–53.
TÜBA, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları, Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi, Tübitak Matbaası-Ankara, 2002,.
Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimi, 2015, Cilt 1, Sayı 1, 20-30 M. Soytürk, ÖT Öztürk, E Topuz, H Yetim
30
TDK. (2014). Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük. TDK web sitesinden 02 Şubat 2014 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts adresinden erişildi.
Ünlü, H., & Eroğlu C. (2012). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutumları, SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, X (3), 101-106.
Hein, V., & Hagger, M.S. (2007). Global self-esteem, goal achievement orientations, and selfdetermined behavioural regulations in a physical education setting, Journal of Sports Sciences, 25(2), 149-159, DOI: 10.1080/02640410600598315
Yangın, S. (2009). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutum Ve Görüşleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(21), 46-55.
Yörükoğlu, A. (2007). Gençlik Çağı, Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, İstanbul, Özgür Yayınları
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 18 Ağustos 2012 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı: 28388, Resmi Gazete’nin web sitesinden 16 Şubat 2014 tarihinde http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_INSTANCE_rEHF... adresinden erişildi.
YÖK, Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Lisans Programı http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/beden_egitimi/32705218-1875-...

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com