You are here

Modern Olimpiyat Oyunlarında Siyaset ve Boykotlar

A View of Politics and Boycotts in Modern Olympic Games

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Aim: The aim of this study was to display and discuss the politics events and boycotts in modern Olympic Games. According to the literature, the events in the Olympic Games were discussed under the religious, racialist, ideological, politics and boycotts headlines. Methods: It was used historical research method in this study. Literature was reviewed and findings were discussed for this purpose. Results: Baron Pierre de Coubertin remanufactured the Ancient Greek Olympic games to modern. He didn’t approach the Olympic Games just international sport computations, he also purposed to educate the younger generations with spirit of friendship and comprehension by the Olympic Games. He had wanted to further to be sited more good and conciliatory world. Olympic Games is the biggest and the best social event in the world. Therefore, it was used by some countries for profits. These profits revelations variously like religious, racialist, ideological and politics events after a while. Conclusion: As a conclusion, it can be said that, It is necessary to rescue from politic events and sustain the games depending on Olympic philosophy. For this purpose, national and international Olympic committees must be necessary to be a sensitive and conscientious. Separately, countries education systems must be teach the olympism philosophy.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, modern olimpiyat oyunlarında görülmüş siyasi olaylarla, yapılmış olan boykotları ortaya koyarak tartışmaktır. Taranan kaynaklardan elde edilen bilgilere göre olimpiyatlardaki olaylar, dinsel, ırkçı, ideoloji/sistem merkezli, politik olaylar ve boykotlar başlıkları altında ele alınmıştır. Yöntem: Çalışmada geçmiş olay ve olguların araştırılmasında kullanılan "tarihi yöntem" kullanılmıştır. Bu amaçla literatür taraması yapılmış ve elde edilen bulgular tartışılmıştır. Bulgular: Baron Pierre de Coubertin, eski Yunanlıların Olimpiyat oyunlarını ihya ederek tamamıyla modern bir şekle sokarken olimpiyatları sadece uluslararası spor karşılaşmaları olarak görmemiş aynı zamanda olimpiyat yoluyla gençliği karşılıklı anlayış ve dostluk ruhu içinde eğitmeyi, daha iyi ve daha barışsever bir dünya kurulmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bu özellikleri taşımanın yanı sıra olimpiyat oyunları, dünyanın en büyük sosyal olayı olması nedeniyle ülkelerin çeşitli çıkarlarına da alet olmuştur. Dinsel, Irkçı, İdeoloji/sistem merkezli ve politik olaylar ile boykotlar başlıkları altında derlenip incelenen bu olaylarla, olimpiyatların dünyaya adını spor faaliyeti olmanın yanında, siyasi anlamda da duyurduğu görülmektedir. Sonuç: Sonuç olarak, oyunları çıkar amaçlı olaylardan kurtarmak ve olimpizm felsefesine uygun bir şekilde devam ettirebilmek için Milli ve Uluslararası Olimpiyat Komitelerinin dikkatli ve duyarlı olmaları, ayrıca bireyleri yetiştiren ülke eğitim sistemlerinin de birleştirici ve barışçıl bir felsefe ile olimpizm ruhunu benimsetmeleri gerektiği söylenebilir.
114
119

REFERENCES

References: 

Arnold, P. (1983). The Olympic Games. London: The Hamlyn Publishing Group.
Baker, J., W. (1986). Jesse Owens An American Life. London: Collier Macmillan Publisher.
Cashmore, E. (1982). Black Sportsmen. London: Routledge & Kegan Poul Ltd.
Crowther, N. (2004). The State of The Modern Olympics: citius, altius, fortius. European Rewiev. Vol. 12, no. 3, syf. 445-460.
Davis, D., H. (1986). Hitler’s Games. Newyork: Harper&Row Publishers.
Guttmann, A. (1992). The Olympics A Story of The Modern Games. Chicago: Un-ofill Pres.
Hartley, C. (2010). The Politics of the Olympics: A Survey. Taylor & Francis e-library.
Hill, C., R. (1992). Olympic Politics. Newyork: Martin’s Pres.
Karaküçük, S. (1986). Milletlerarası Politikada ki Önemi Açısından Olimpiyat Oyunları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Koryürek, C. (2003). Olimpiyatlar. İstanbul: Akbank Yayınları.
Kozanoğlu, H. (2006). 21. Yüzyılın Sosyalizmi için Hem Eşitlik Hem Özgürlük. İstanbul: İthaki Yayınları.
Seçilmiş, K. (2004). Antik Çağdan Günümüze Olimpiyat Oyunları. İstanbul: İl Press Basım ve Yayın.
Sel, R. (1949). Olimpiyat Oyunları. İstanbul: Berksoy Basımevi.
Şahin, M. (2009). Spor Ahlakı ve Sorunları. İstanbul: Evrensel Basım Yayın (Genişletilmiş 2. Baskı).
Tomlinson, A., Young, C. (2006). National Identity and Global Sports Events. Albany: State University of New York.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK). (1988). Olimpik Hareket. İstanbul: Hürriyet Gazetesi Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com